عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه آبیاری باغات پسته پس از برداشت محصول نیز بطور یکنواخت و مشابه و طول دوران رشد درخت انجام می پذیرد در این طرح با حذف زمانهای آبیاری در اوایل مهرماه، اواسط آبانماه و اوائل دیماه و حذف آبیاری از اوائل مهرماه تا اواسط بهمن ماه در طول سال 1379 به اجرا در آمد و تاثیرات ناشی از اعمال تیمارها بر روی عملکرد محصول درصد خندانی، پوکی، رشد رویشی سرشاخه ها و شوری عصاره اشباع خاک تیمارها مختلف در سال 1380 بدقت مورد بررسی قرار گرفت بطورکلی نتایج نشان دهنده عدم تاثیر قابل توجه بین ...

اثرات یک آبیاری درمراحل خوشه دهی ، گلدهی ویاخمیری دانه ،دوآبیاری درمراحل خوشه دهی گلدهی ، خوشه دهی و خمیری دانه وگلدهی وخمیری دانه سه آبیاری درمراحل خوشه دهی گلدهی وخمیری دانه درتولید جوزمستانه باشرایط بدون آبیاری مقایسه گردید یک بار آبیاری درموقع گلدهی جوزمستانه درمنطقه زیرسددورودزن برای تولید محصول خوب و راندمان زیاد مصرف آب کافی بنظرمیرسد. ...

بهبود مدیریت آبیاری و افزایش سودمندی آب از طریق ارزیابی شاخص های مصرف آب و برطرف نمودن نقاط ضعف مدیریت آبیاری امکان پذیر است. در پژوهش حاضر مدیریت آبیاری و سودمندی آب در شبکه آبیاری سمت راست آبشار با استفاده از اطلاعات ماهواره ای اندازه گیری های مزرعه ای و مدل شبیه سازی swap ارزیابی گردید. بدین منظور میزان تقاضای آب از طریق برآورد نیاز آبی ده روزه محصولات موجود در شبکه به روش پنمن مانتیث و بهره گیری ازنرم افزار Cropwal در طی دهه 1370 تعیین و شاخص های عرضه نسبی آب آبیاری سودمن ...

گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور و منطقه بوده و در سراسر دنیا از کرانه‌های قطبی تا حوالی استوا کشت می‌شود. سطح زیر کشت سالیانه گندم در منطقه گرگان و گنبد بیش از 250 هزار هکتار بوده که از این مقدار فقط 74 هزار هکتار بصورت آبی کشت شده و بقیه به علت کمبود آب بصورت دیم می‌باشد شیوه‌های آبیاری گندم بعنوان آبیاری تکمیلی در مناطقی که آبیاری صورت می‌گیرد بسیار ابتدایی و سنتی بوده و از هیچگونه اصول صحیح و علمی پیروی نمی‌کند که نتیجه آن هدر دادن مقادیر زیاد آب ، فرسایش خاک و شستشوی م ...

این تحقیق با هدف بررسی تغییرات جمعیت آفات (کنه، تریپس ، زنجرک و شته) بیماری‌ها (قارچی، باکتریائی و فیزیولوژیک ) بررسی تغییرات جمعیت علف‌های هرز، روند رشد و کمیت و کیفیت ارقام آگریا، هرتا، پکاسو، کاسموسن، مارفونا در سیستم آبیاری بارانی و نشتی در قالب طرح آزمایش اسپلیت پلات با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. در بررسی اثرات سیستم‌های آبیاری بارانی و نشتی روی تغییرات جمعیت آفت نتایج زیر به دست آمد: با توجه به فنولوژی گیاه سیب‌زمین در طول دوره رشد 23 رتبه نمونه‌برداری (تکرار) برای ه ...

بمنظور تاثیر کم ابیاری روی عملکرد و صفات کمی و کیفی ارقام سیب زمینی مورن و کوزیما، با استفاده از طرح اسپلیت بلوک شامل درصدهای آب مورد نیاز (100%، 75% و 50%) بعنوان کرت اصلی و ارقام بعنوان کرت فرعی، سه تکرار در نظر گرفته شده است. میزان آب مورد نیاز براساس تبخیر از طشتک تبخیر کلاس ‏‎A‎‏ محاسبه و اعمال گردید. آب مصرفی، یکنواختی سیستم آبیاری، راندمان پخش آب، زمان سبز شدن، تعداد ساقه اصلی، پوشش گیاهی، غده زایی، زمان رسیدن بوته ها، عملکرد غده و ... در طرح اندازه گیری گردیده است. تج ...

این طرح به منظور 1- ارزیابی کارایی سیستم های آبیاری میکور در زراعت گوجه فرنگی 2- بررسی تاثیر سیستم آبیاری میکرو بر جمعیت آفات ، بیماریها و علفهای هرز 3- بررسی کم آبیاری با استفاده از سیستم های آبیاری میکرو در زراعت گوجه فرنگی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی و در قالب آزمایشی اسپلیت پلات در سه تکرار اجرا شده ، تیمارهای اصلی آزمایش عبارت بودند از روشهای آبیاری 1- آبیاری با استفاده از لوله های تراوا 2- آبیاری قطره ای 3- آبیاری زیر سطحی با استفاده از لوله های دو جداره و تیمار آبیا ...

این طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل 5 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها عبارتند از: 1- آبیاری نواری 2- آبیاری شیاری کشت بر روی پشته با جریان ثابت از ابتدا تا انتهای زمان آبیاری 3- آبیاری شیاری کشت بر روی پشته و کاهش جریان ورودی پس از این که به انتهای فارو رسید 4- آبیاری شیاری با پشته های عریض کشت بر دو طرف شیار با جریان ثابت در زمان آبیاری 5- آبیاری شیاری با پشته های عریض کشت بر دو طرف شیار با کاهش جریان ورودی پس از این که آب به انتهای فارو رسید. آبیاری در هر نوبت پس ...

آبیاری سطحی متداولترین روش برای تامین نیاز آبی گیاهان در سراسر دنیاست . به واسطه عدم نیاز سرمایه گذاری اولیه بالا ، استفاده از کارگران بدون تجربه و ساده بدون سیستم ، این روش در مقایسه با آبیاری بارانی و قطره ای از استقبال گسترده ای برخوردار است . یکی از نقاط ضعف روش آبیاری سطحی که مشکل اصلی برای هر محقق ، طراح و زارعی محسوب می شود. این است که سطح خاک انتقال دهنده و در عین حال نفوذ دهنده آب می باشد. به همین دلیل در حالیکه آب تازه به پایاب رسیده است ˆ آب فرصت برای نفوذ داشته اس ...