عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 335

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آبگیرهای جانبی سازه‌هایی هستند که بمنظور آبگیری و انحراف آب از رودخانه به محل مصرف بکار می‌روند. به دلیل وجود جریان ثانویه و انتقال رسوبات به ساحل داخلی رودخانه، بهترین محل آبگیری قوس خارجی رودخانه‌ها می‌باشد. بمنظور کنترل جریان و رسوب بستر ورودی به آبگیر جانبی، معمولاً در ابتدای کانال آبگیر یک آستانه (پله ورودی) نصب می‌شود، که همانند سرریز جانبی عمل می‌کند. بررسی مطالعات نشان می‌دهد که در اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی ضریب آبگذری سرریز جانبی در مسیر مستقیم پرداخته شده و تح ...

در این تحقیق اثر فاصله دو روزنه مجاورهم، بر روی ضریب آبگذری بررسی شده است. در این مطالعه آزمایشگاهی از 7 روزنه با سطح مقطع یکسان برای بررسی تاثیر فاصله بر ضریب آبگذری آن استفاده گردیده است . همچنین اثر جداره بر ضریب آبگذری در روزنه به صورت تک بررسی شده است . برای محاسبه ضریب آبگذری در این تحقیق از دقت 0.1 میلی‌متر و0.05 میلی‌متر برای ساخت اشکال روزنه و 1 میلی‌متر برای قرائت مقدار هد هیدرولیکی روی روزنه از مرکز سطح مقطع آن بهره گرفته شده است. بررسی و تحلیل آزمایش‌ها نشان می‌ده ...

سد قیصرق به عنوان یکی از سدهای خاکی کشور می باشد که در 61 کیلومتری شهرستان بستان آباد در استان آذربایجان شرقی واقع شده است با توجه به شرایط حاکم بر زمین شناسی منطقه و وجود لایه ژیبس، پس از آبگیری میزان آبگذری سد بیش از حد مجاز بوده است. ساختگاه سد در قسمتهای بالایی از واحد های آبرفتی از جنس لای و رس به همراه مقدار زیادی ماسه با مقاومت صحرایی در حدStiff تشکیل شده است طرح علاج بخشی سد، اجرای پرده آب بند به عمق حدودا 30 متر و همچنین لاینینگ بدنه سد و دوختن این دو بهم توسط اجرای ...

بخش مهمی از مطالعات در ساختگاه سدها قبل از مرحله اجرایی، شامل بررسیهاي ساختاري است. در این مرحله وضعیت ساختگاه سد، مخزن و تکیهگاهها از نظر وجود عناصر ساختاري مورد بررسی قرار میگیرد. منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي و در 65 کیلومتري جنوب غرب شهرستان سبزوار در 57 طول شرقی قرار دارد. در این ˚34΄ 57 تا ˚18΄ 35 عرض شمالی و ˚50΄ 35 تا ˚42΄ موقعیت جغرافیایی منطقه، مطالعات مرحله اول طرح احداث تاسیسات آبی بر روي رودخانه رودآب توسط شرکت مهندسین مشاور مهارآب در حال انجام است ...

هدف از اين پژوهش ارزيابي اثر ساختمان و بافت خاک بر حرکت فلزهاي سنگين در شرايط رطوبتي اشباع و غيراشباع است. در اين پژوهش از طرح فاکتوريل با 3 فاکتور در قالب بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار استفاده شد. تيمارهاي آزمايشي شامل بافت خاک ( لوم شني و لوم رسي)، ساختمان خاک (دست‌خورده و دست‌نخورده) و رطوبت خاک (اشباع و غيراشباع) بودند. جهت برقراري جريان اشباع ماندگار، شدت جرياني معادل بيشترين ضريب آبگذري و براي برقراري جريان غيراشباع ماندگار، شدت جرياني معادل سه چهارم کمترين ضريب آبگذ ...

پیشرفت تکنولـوژی و تـوسـعه روز افزون صنایع از یک سو و رشد چشمگیر جمعیت و در نتیـجه آن افزایش بیش از پیش مصـرف از سوی دیگر، افزایش زوائــد محصولات را بهمراه دارد، که یکی از آن‌ها زائدات موکت است. . سیاستمداران و طرفداران حفاظت محیط زیست به دنبال طرحی برای افزایش بازیافت و استفاده مجدد موکت و همچنین کاهش مقدار ضایعات موکت در لندفیل‌ها هستند. از موارد استفاده مجدد الیاف، تسلیح خاک و انواع کار‌های خاکی است. در این مطالعه به بررسی اثر توزیع تصادفی ضایعات الیاف موکت بر آبگذری خاک‌ ...

سرریز کناری، یک سازه هیدرولیکی که در کانالهای انتقال آب، سیستم های انتقال فاضلاب و... کاربرد فراوان دارد. سرریز کناری لبه تیز پر کاربردترین نوع سرریز کناری است. ضریب آبگذری سرریز از مهمترین پارامترهای طراحی سرریز کناری است. بررسی ضریب آبگذری سرریز کناری به دو روش عددی و آزمایشگاهی انجام می شود، روش عددی از لحاظ زمانی و اقتصادی برتری دارد. در این تحقیق روش عددی حجم محدود (FVM) و حجم سیال (VOF) توسط نرم افزار فلوئنت (Fluent) بکار گرفته شده است. از لحاظ هیدرولیکی بهتر آن است که ...

شوری و قلیائیت خاک از فرایند های اصلی تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک و از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و کاهش عملکرد گیاهان مختلف محسوب می شوند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شوری و قلیائیت بر ضریب آبگذری خاک با استفاده از روش خوشه بندی فازی در دشت مهاباد اجرا گردیده است. بدین منظور منطقه مورد مطالعه، شبکه بندی و مختصات جغرافیایی نقاط موردنظر مشخص شد، سپس به منطقه عزیمت و تعداد 70 پروفیل در مختصات تعیین شده قبلی حفر، تشریح و نمونه برداری گردید و برای انجام تجزیه های آز ...

اندازه‌گیری دقیق دبی جریان، از مهمترین وظایف سرریزهای جانبی در شرایط نرمال بهره‌برداری و اضطراری است. از این نظر سرریزهای جانبی ساده (که عموماً مستطیلی شکل هستند) دارای محدودیت می‌باشند. برای طراحی سرریزهای جانبی، تخمین مناسب ضریب آبگذری دارای اهمیت زیادی است. در اين تحقيق از مدل شبکه‌هاي عصبي مصنوعي (ANNs)جهت برآورد ضریب آبگذری سرریز جانبی لبه‌تیز مرکب استفاده شده است. براي اين منظور، بهترين تركيب ورودي مدل Fr،w ̅/y_1 و B/y_1 انتخاب گرديد. شبکه عصبی مصنوعی با قابلیت یادگیر ...