عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ضریب بازده آبشویی (f) از عوامل مهم و موثر در تعیین و شناخت عکس العمل خاک به فرآیند آبشویی و خروج نمک های محلول از نیمرخ خاک و همچنین مبین کفایت عمق آب کاربردی برای شستشو و جابجایی املاح و در نهایت کاهش میزان شوری و سدیمی بودن خاک است. این ضریب یک از اجزاء اصلی لیکن نامعین (مجهول) معادلات و روابط بیلان آب و املاح در خاک و معادله های تجربی است که برای تعیین مقدار آب مورد نیاز آبشویی در معادله های بیان شده منظور و در برنامه ریزی برای آبشویی املاح و جلوگیری از شوری ثانوی و حفظ تع ...

زهکشی و اصلاح و بهسازی خاک جزء جداناشدنی از برنامه‌های احیا و عمران مناطق خشک است خاکهای مناطق خشک و نیمه‌خشک دارای استعداد ویژه و فراوانی جهت کاشت و تولید محصولات با کیفیت و کمیت است در صورتی که محدودیتهای آنها کاهش یافته و املاح اضافی از خاک دفع شود وجود املاح خاک باعث کاهش توانایی گیاه در جذب آب و خشکی فیزیولوژی ph ysiological drought میگردد در این شرایط لازم است خاک آبشویی گردد و به سبب محدودیت آب از لحاظ کمی در مناطق خشک تخمین مقدار آب لازم جهت لبسازی خاک لازم است . این ...

چهار نوع کیفیت آب آبیاری (2 ، 5 ، 8 ، 11 دسی سیمنس بر متر) به منظور بررسی تاثیر شوری روی عملکرد گندم با سه سهم آبشویی (بدون آبشویی - صفر درصد کاهش محصول و 25 درصد کاهش محصول) جهت کنترل تعادل نمک در خاک در چهار تکرار به صورت طرح آماری اسپلیت پلات به اجرا درخواهد آمد. ...

حجم و خصوصیات شیمیایی زه‌آب حاصل از کاربرد سه نوع کیفیت آب آبیاری (2 ، 5 و 8 دسی سیمنس بر متر) و دو سهم آبشویی براساس 10 و 25 درصد کاهش عملکرد جهت کنترل تعادل نمک و و تعیین بار نمک زه‌آبهای حاصله همراه با کشت گیاه ذرت در جعبه‌های کنترل شده (لایسیمتر) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . ...

از آنجائیکه خاک یک محیط متخلخل غیر همگن می‌باشد، آب آت‌بشوئی در عبور از آن میان شبمکه‌هائی از خلل و فرج‌های پیچیده و درهم عبور می‌نماید، لذا به احتمال یقین آب ورودی به داخل آن به طور کامل با محلول خاک اختلاط نیافته و بخشی از آن بدون تماس و اختلاط کافی با اسکلت جامد خاک‌از میان مجاری بزرگ و خلل و فرج درشت عبور نموده و در آبشوئی املاح موثر واقع نمی‌گردد. این امر مفهوم راندمان آبشوئی خاک را تشریح می‌نماید. این میزان بوسیله ضریبی به نام راندمان آبشوئی بیان می‌گردد. مقدار این ضریب ...

با مصرف گوگرد و عملیات آبشویی در طول یک‌سال میزان سدیم تبادلی در قسمت سطحی خاک حدود 5 درصد میزان جذب سدیم خاک نیز 4 درصد کاهش یافته. نمک شسته شده در عمق 30-60 سانتیمتری و به مقدار جزئی در عمق 60-90 سانتیمتری انباشته شده نتایج نهایی در پایان دوره طرح ارائه خواهد شد. ...

افزایش غلظت یون نیترات در محلول خاک و سپس آبشویی آن به سمت سفره های آب زیرزمینی سبب افزایش غلظت نیترات درآب شده و می تواند مشکلات فراوان بهداشتی و بوم شناختی ایجاد کند. آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی محسوب می شود. در چند دهه اخیر، مصرف کودهای نیتروژن دار بدون توجه به آثار سوبر خصوصیات خاک، محصولات کشاورزی و به ویژه محیط زیست، به طور چشمگیری افزایش یافته است. نیترات به عنوان عمده ترین شکل نیتروزن به راحتی به آبهای زیرزمینی منتقل ...
نمایه ها:
غلظت | 

استفاده از آب مغناطیسی در ایران، در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته، متداول نبوده و تحقیقات صورت گرفته به‌ خصوص در زمینه‌ی کشاورزی اندک است، لذا ضرورت دارد که استفاده از آب مغناطیسی به عنوان یک راهکار در ارتقای بهره‌‌وری آب و همچنین برطرف کردن مشکلات شوری خاک مورد بررسی قرار گیرد. ...
نمایه ها:

این آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار25(،50،60،75،100 سانتی متر آب ) در 4تکرار در کرت های جهار متر مربعی انجام میشود. نخست خصوصیات شیمیائی و فیزیکی خاک تا عمق 1/5 متر و به فواصل 25 سانتیمتری و خصوصیات شیمیائی آب مورد آزمایش از طریق تهیه نمونه آب تعیین میگردد. بر روی آب مورد آزمایش از طریق تهیه نمونه آب تعیین میگردد. بر روی آب مورد آزمایش تجزیه کامل انجام میشود تجزیه های فیزیکی و شیمیائی خاک قبل ، حین و بعد از اجرای آزمایش انجام میشود و پس از اتمام آبشوئی منحنی ش ...