عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مرگ زودرس رویانی از علل مهم کاهش باروری در گاوهای شیری است. در این راستا استفاده از مهارکننده های تولید پروستاگلاندین F2α (عامل تحلیل برنده جسم زرد) از جمله دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی در زمان شناخت مادری از آبستنی به عنوان یکی از راهکارهای درمانی پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر تأثیر دو داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی فلونیکسین مگلومین و ملوکسیکام بر روی شانس گیرایی (P/AI) و میزان از دست رفتن آبستنی تا روز 60 پس از تلقیح گاوهای شیری (RB) Repeat Breeder مورد بررسی قرار گرفت ...

هدف از این مطالعه بررسی اثر تزریق PGF2α بر میزان وقوع فحلی در گاوهای RCL3 (جسم زرد فعال روی تخمدان راست) و LCL3(جسم زرد فعال روی تخمدان چپ) ، درصد و الگوی وقوع تخمک‌گذاری‌ها از تخمدان‌های چپ و راست، درصد آبستنی، مرگ و میر جنینی و نسبت جنسی در شاخ‌های چپ و راست رحم در گاوهای شیری است. 1284 راس گاو هلشتاین در فاصله 60-50 روز بعد از زایش مورد معاینه قرار گرفته و بر اساس حضور جسم زرد فعال روی تخمدان‌های چپ یا راست به دو گروه RCL3و LCL3 دسته‌بندی شدند. به همه‌ی گاو‌ها هورمون P ...

اسبچه خزر یکی از نژادهای منحصر به فرد خانواده اسب سانان است و از اولین نواده های اسب سانان به شمار می آید. بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی اسبچه با سایر نژادهای اسب متفاوت است. تشخیص آبستنی در مراحل اولیه یکی از نیازهای ضروری برای تنظیم برنامه های تولیدمثلی و گسترش یک نژاد است. هدف از انجام این مطالعه تعیین اولین زمان ممکن برای برای تشخیص آبستنی و محاسبۀ اندازۀ وزیکول رویانی، رویان و قطر دیوارۀ رحم بین روزهای 8 تا 40 آبستنی می باشد. این مطالعه بر روی 6 راس مادیان 7 تا 15 ساله د ...

در این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر محدودیت مصرف پروتئین در اواخر آبستنی میش بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر، قابلیت هضم مواد مغذی، وزن تولد، وزن یک‌ماهگی، صفات مورفولوژیکی (دور سر، طول بدن، ارتفاع جدوگاه تا زمین) بره‌ها، از 24 راس میش تک قلو آبستن توده لری-بختیاری با میانگین 2/5±45 کیلوگرم استفاده شد. میش‌ها در دو گروه 12 راسی در باکس‌های انفرادی در طی 6 هفته آخر آبستنی با دو جیره ایزوانرژیک (3/6 مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک) تغذیه شدند. جیره گروه اول دارای 12/5 درصد پروتئین‌خا ...
نمایه ها:
میش | 
آغوز | 
شیر | 
میش | 
کیفیت | 
آغوز | 
وزن | 
بره | 

به منظور برآورد میزان هم‌خونی و تاثیر آن بر روی تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی از اطلاعات جمع آوری شده در5گاوداری استان کرمان در طی سال های 1370 تا 1390 استفاده گردید. این اطلاعات برای تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی بترتیب 4431 و 6409 که از 1999 مادر و 445 پدر بودند. متوسط تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی بترتیب 135/94 و 2/06 برآورد گردید. و با استفاده از اطلاعات شجره، میانگین ضریب همخونی 0/377 درصد برآورد گردید. حداق ...

کمرین یک آدیپوسیتوکاین جدید با وزن مولکولی 16 کیلودالتون می‌باشد که اثرات این هورمون عمدتا از طریق گیرنده CMKLR1(Chemr23) اعمال می‌شود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که کمرین در بخش‌های مختلف محور تولیدمثلی شامل سیستم اعصاب مرکزی و تخمدان بیان می‌شود و در استروئیدوژنز در تخمدان نقش دارد. تا کنون گزارشی از تغییرات بیان کمرین در بافت‌های تولیدمثلی و ارتباط آن با تغییرات هورمونهای جنسی در طول آبستنی در دسترس نمی‌باشد. در این مطالعه تغییرات بیان کمرین در طول آبستنی در بافت‌های تخمدا ...

آب و هوای گرم در طی ماه های فصل تابستان باعث خسارات فراوانی در گله می شود. تولید مثل و لنگش به عنوان فاکتورهای مهم در گله تحت تاثیر استرس گرمایی قرار می گیرند. اثر زیان آور استرس گرمایی روی فرآیند های تولید مثلی در گاوهای شیری به خوبی شناخته شده است. رخداد لنگش در گله به طور منفی تحت تاثیر شرایط آب و هوایی قرار می گیرد. برای کاهش اثرات زیان آور استرس گرمایی راه های مختلف مدیریتی و درمانی مطرح می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر استرس گرمایی بر روی برخی فاکتورهای ...

آدیپونکتین، یکی از پروتئین‌های اصلی مترشحه از بافت چربی سفید است که یک فاکتور مرتبط با هموستاز متابولیکی و فرآیندهای تولید مثلی می‌باشد. فعالیت بیولوژیکی این هورمون از طریق دو گیرنده‌اش، AdipoR1 و AdipoR2 صورت می‌گیرد. در پژوهش حاضر بیان mRNA آدیپونکتین، AdipoR1 و AdipoR2 در قسمت‌های مختلف رحم در مراحل مختلف آبستنی میش از طریق روش Real Time-PCR مورد بررسی قرار گرفت. رحم 27 گوسفند آبستن افشاری بلافاصله پس از کشتار در کشتارگاه برش داده شد و سن آبستنی با اندازه‌گیری سر تا د ...

هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر سه روش هم زماني مجدد فحلي در گاوهاي شيري با وضعيت آبستني نامشخص بر میزان گیرایی و فاصله تا آبستني است. گاوهاي هلشتاين (105n=) به طور تصادفي در يكي از سه گروه درماني قرار گرفتند: 1) Ovsynch (37n=)، آغاز برنامه تلقيح در زمان ثابت در روز 24 بعد از تلقيح اول؛ 2) Heatsynch (38n=)، همزماني مجدد با يك روش تلقيح در زمان ثابت به دنبال تشخيص منفي آبستني در روز3±31 بعد از تلقيح اول و 3) IPD(Intravaginal progesterone device) + Heatsynch (30n=)، استفاده از IP ...