عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1513

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی نقش یکبار اندازه گیری پروژسترون سرم در پیش بینی آینده آبستنی در بیمارانی که اوایل آبستنی با خونریزی واژینال مراجعه می کنند، مطالعه ای آینده نگر بصورت شاهد موردی در 100 خانم آبستن زیر 18 هفته که با خونریزی واژینال به درمانگاههای بیمارستان میرزاکوچک خان مراجعه کرده بودند، انجام شد و میزان پروژسترون سرم این افراد با گروه کنترل که شامل 53 خانم آبستن زیر 18 هفته که جهت مراقبت دوران بارداری به بیمارستان میرزاکوچک خان مراجعه کرده و آبستنی آنها به حد قابل حیات (30 هفته ...

آدیپونکتین، یکی از پروتئین های اصلی مترشحه از بافت چربی سفید است که یک فاکتور مرتبط با هموستاز متابولیکی و فرآیندهای تولیدمثلی می باشد. در پژوهش حاضر تغییرات بیان Mrna آدیپونکتین در قسمت های مختلف رحم در مراحل مختلف آبستنی میش (n=27) از طریق روش Real Time-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیان ژن آدیپونکتین در اوایل و اواخر آبستنی کاهش یافت. علاوه بر این، بیشترین بیان آن مربوط به ناحیه کارانکولی بود (P<0/05). به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیان ژن ...

در آب و هوای گرم در طی ماههای فصل تابستان باروری گاوهای شیری کاهش می یابد. اثر زیان آور استرس گرمائی روی فرآیندهای تولیدمثلی در گاوهای شیری بخوبی مشخص شده است. برای کاهش اثرات زیان آور استرس گرمائی راههای مختلف مدیریتی و درمانی مطرح می باشد. هدف از این مطالعه این بود که آیا تجویز GnRH و CIDR در روز 5 بعد از تلقیح مصنوعی باعث بهبود میزان آبستنی در گاوهای شیری در فصل تابستان (استرس گرمائی خفیف) می شود یا خیر؟ گاوها پس از فحل یابی و تلقیح مصنوعی بطور تصادفی در سه گروه به شرح ...
نمایه ها:

کمرین یک آدیپوسیتوکاین جدید با وزن مولکولی 16 کیلودالتون می‌باشد که اثرات این هورمون عمدتا از طریق گیرنده CMKLR1(Chemr23) اعمال می‌شود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که کمرین در بخش‌های مختلف محور تولیدمثلی شامل سیستم اعصاب مرکزی و تخمدان بیان می‌شود و در استروئیدوژنز در تخمدان نقش دارد. تا کنون گزارشی از تغییرات بیان کمرین در بافت‌های تولیدمثلی و ارتباط آن با تغییرات هورمونهای جنسی در طول آبستنی در دسترس نمی‌باشد. در این مطالعه تغییرات بیان کمرین در طول آبستنی در بافت‌های تخمدا ...

هدف ازین آزمایش،ارزیابی سه روش همزمان سازی فحلی (سیدر،اسفنج پروژستوژنی وتزریق ‏‎PGF2a‎‏)دربزها ندوشنی بود.پس از پایان همزمان سازی وفحل یابی،95بز ماده با اسپرم تازه ی مایع سه نربز به طور کاملا تصادفی،تلقیح مصنوعی شدند وتاثیر این روش ها برتلقیح های منجر به آبستنی ونیز بزغاله زایی بررسی شد.بیست ویک روز پس ازتلقیح مصنوعی،نمونه های خون تهیه وپروژسترون سرم اندازه گیری شد.هم چنین،78 روز پس ازتلقیح بزهای آخرین گروه،برای تایید آبستنی از همه ی بزها اولتراسونوگرافی به عمل آمد.تفاوت معنی ...
نمایه ها:
ندوشن | 
یزد | 
فحلی | 

با توجه به دیدگاههای ضد و نقیض در مورد نقش هورمون کوریونیک گونادوتروپین در تحریک فعالیت تیروئید در بیماران با تومورهای تروفوبلاستیک، بویژه مول هیداتیدیفورم، این مطالعه بر روی 48 بیمار با مول هیداتیدیفورم که سطح سرمی hCG آنان به زیر mlU/l 5، ظرف مدت 18 ماه پس از تخلیه رحمی رسیده بود، انجام گردید. سطح سرمی bhCG، توتال T4, T3 و TSH زمانی که bhCG بالا بوده و زمانی که به زیر mlU/ml 5 رسیده بود، در بیماران اندازه گیری شدند. همبستگی خطی واضحی میان سطح سرمی bhCG و T4 توتال سر ...

آبستنی و شیردهی بر روی هموستاز کلسیم مادری و بالطبع استخوان مادری اثر می گذارد. اخیراً تغییرات ساختمان استخوان اسفنجی در بیوپسی های بال ایلیاک زنهای حامله مورد مطالعه قرار گرفته، اما از آنجائیکه مطالعه بیشتر بر روی نمونه های انسانی به علت تهاجمی بودن روش، بسیار مشکل می باشد، انتخاب یک مدل حیوانی ضروری بنظر می رسید. به همین منظور جهت تعیین دقیق هیستومورفومتری و ساختمان استخوان اسفنجی رتهای آبستن و اثرات آبستنی بر روی آن، این مطالعه انجام گرفت. در این مطالعه 20 رت آبستن (گروه م ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات مقادیر مایعات آمنیوتیک و آلانتوئیک در ثلث اول و دوم آبستنی در گاو در ماههای دوم ، سوم و چهلرم آبستنی در میش انجام شد . به همین منظور تعداد 46 نمونه رحم آبستن گاو و 41 نمونه رحم آبستن میش در ماههای مختلف آبستنی از کشتارگاه ارومیه تهیه و مقادیرمایعات آمنیوتیک و آلانتوئیک به طور جداگانه اندازه گیری شدند . نتایج نشان می دهد که در گاو در ثلث اول آبستنی و تا روز 80 ، سرعت ازدیاد و مقدار مایع آلانتوئیک بیشتر از مایع آمنیوتیک بوده و از روز 80 تااواخر ...
نمایه ها:
گاو | 

در متون پزشکی افزایش مسمومیت آبستنی و مرگ و میر جنین و نوزاد در زنان مبتلا به سیکل سل به علت سقط یا تولد نوزادان نارس‏‎‎‏، یا با وزن کم برای سن آبستنی، بخصوص در جمعیت های با بهداشت و امکانات اجتماعی و اقتصادی پائین در حد بسیار شایعی گزارش شده است. در دنیای امروز با توسعه اجتماعی و بهتر شدن بهداشت مادران آبستن و افزایش شناخت بیماری سیکل سل، عوارض بیماری سیکل سل در زنان آبستن کاهش چشمگیری نشان می دهد. در این گزارش پنج زن آبستن مبتلا به بیماری سیکل سل و سیکل تالاسمی که برخی دارا ...