عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2821

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مرگ زودرس رویانی از علل مهم کاهش باروری در گاوهای شیری است. در این راستا استفاده از مهارکننده های تولید پروستاگلاندین F2α (عامل تحلیل برنده جسم زرد) از جمله دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی در زمان شناخت مادری از آبستنی به عنوان یکی از راهکارهای درمانی پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر تأثیر دو داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی فلونیکسین مگلومین و ملوکسیکام بر روی شانس گیرایی (P/AI) و میزان از دست رفتن آبستنی تا روز 60 پس از تلقیح گاوهای شیری (RB) Repeat Breeder مورد بررسی قرار گرفت ...

هدف از این مطالعه بررسی اثر تزریق PGF2α بر میزان وقوع فحلی در گاوهای RCL3 (جسم زرد فعال روی تخمدان راست) و LCL3(جسم زرد فعال روی تخمدان چپ) ، درصد و الگوی وقوع تخمک‌گذاری‌ها از تخمدان‌های چپ و راست، درصد آبستنی، مرگ و میر جنینی و نسبت جنسی در شاخ‌های چپ و راست رحم در گاوهای شیری است. 1284 راس گاو هلشتاین در فاصله 60-50 روز بعد از زایش مورد معاینه قرار گرفته و بر اساس حضور جسم زرد فعال روی تخمدان‌های چپ یا راست به دو گروه RCL3و LCL3 دسته‌بندی شدند. به همه‌ی گاو‌ها هورمون P ...

اسبچه خزر یکی از نژادهای منحصر به فرد خانواده اسب سانان است و از اولین نواده های اسب سانان به شمار می آید. بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی اسبچه با سایر نژادهای اسب متفاوت است. تشخیص آبستنی در مراحل اولیه یکی از نیازهای ضروری برای تنظیم برنامه های تولیدمثلی و گسترش یک نژاد است. هدف از انجام این مطالعه تعیین اولین زمان ممکن برای برای تشخیص آبستنی و محاسبۀ اندازۀ وزیکول رویانی، رویان و قطر دیوارۀ رحم بین روزهای 8 تا 40 آبستنی می باشد. این مطالعه بر روی 6 راس مادیان 7 تا 15 ساله د ...

به منظور بررسی نقش یکبار اندازه گیری پروژسترون سرم در پیش بینی آینده آبستنی در بیمارانی که اوایل آبستنی با خونریزی واژینال مراجعه می کنند، مطالعه ای آینده نگر بصورت شاهد موردی در 100 خانم آبستن زیر 18 هفته که با خونریزی واژینال به درمانگاههای بیمارستان میرزاکوچک خان مراجعه کرده بودند، انجام شد و میزان پروژسترون سرم این افراد با گروه کنترل که شامل 53 خانم آبستن زیر 18 هفته که جهت مراقبت دوران بارداری به بیمارستان میرزاکوچک خان مراجعه کرده و آبستنی آنها به حد قابل حیات (30 هفته ...

آدیپونکتین، یکی از پروتئین های اصلی مترشحه از بافت چربی سفید است که یک فاکتور مرتبط با هموستاز متابولیکی و فرآیندهای تولیدمثلی می باشد. در پژوهش حاضر تغییرات بیان Mrna آدیپونکتین در قسمت های مختلف رحم در مراحل مختلف آبستنی میش (n=27) از طریق روش Real Time-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیان ژن آدیپونکتین در اوایل و اواخر آبستنی کاهش یافت. علاوه بر این، بیشترین بیان آن مربوط به ناحیه کارانکولی بود (P<0/05). به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیان ژن ...

در آب و هوای گرم در طی ماههای فصل تابستان باروری گاوهای شیری کاهش می یابد. اثر زیان آور استرس گرمائی روی فرآیندهای تولیدمثلی در گاوهای شیری بخوبی مشخص شده است. برای کاهش اثرات زیان آور استرس گرمائی راههای مختلف مدیریتی و درمانی مطرح می باشد. هدف از این مطالعه این بود که آیا تجویز GnRH و CIDR در روز 5 بعد از تلقیح مصنوعی باعث بهبود میزان آبستنی در گاوهای شیری در فصل تابستان (استرس گرمائی خفیف) می شود یا خیر؟ گاوها پس از فحل یابی و تلقیح مصنوعی بطور تصادفی در سه گروه به شرح ...
نمایه ها:

در این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر محدودیت مصرف پروتئین در اواخر آبستنی میش بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر، قابلیت هضم مواد مغذی، وزن تولد، وزن یک‌ماهگی، صفات مورفولوژیکی (دور سر، طول بدن، ارتفاع جدوگاه تا زمین) بره‌ها، از 24 راس میش تک قلو آبستن توده لری-بختیاری با میانگین 2/5±45 کیلوگرم استفاده شد. میش‌ها در دو گروه 12 راسی در باکس‌های انفرادی در طی 6 هفته آخر آبستنی با دو جیره ایزوانرژیک (3/6 مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک) تغذیه شدند. جیره گروه اول دارای 12/5 درصد پروتئین‌خا ...
نمایه ها:
میش | 
آغوز | 
شیر | 
میش | 
کیفیت | 
آغوز | 
وزن | 
بره | 

به منظور برآورد میزان هم‌خونی و تاثیر آن بر روی تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی از اطلاعات جمع آوری شده در5گاوداری استان کرمان در طی سال های 1370 تا 1390 استفاده گردید. این اطلاعات برای تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی بترتیب 4431 و 6409 که از 1999 مادر و 445 پدر بودند. متوسط تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی بترتیب 135/94 و 2/06 برآورد گردید. و با استفاده از اطلاعات شجره، میانگین ضریب همخونی 0/377 درصد برآورد گردید. حداق ...

کمرین یک آدیپوسیتوکاین جدید با وزن مولکولی 16 کیلودالتون می‌باشد که اثرات این هورمون عمدتا از طریق گیرنده CMKLR1(Chemr23) اعمال می‌شود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که کمرین در بخش‌های مختلف محور تولیدمثلی شامل سیستم اعصاب مرکزی و تخمدان بیان می‌شود و در استروئیدوژنز در تخمدان نقش دارد. تا کنون گزارشی از تغییرات بیان کمرین در بافت‌های تولیدمثلی و ارتباط آن با تغییرات هورمونهای جنسی در طول آبستنی در دسترس نمی‌باشد. در این مطالعه تغییرات بیان کمرین در طول آبستنی در بافت‌های تخمدا ...