عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد چشمگیر درختان Eucalyptus camaldulensis و بوته‌های Atriplex lentiformis و گیاهان بومی شنزار گربایگان بررسی ازت زمین ساختی حوضه آبخیز بیشه زرد را موجه می‌سازد. بررسی‌های مقدماتی نیز وجود نیترات و آمونیم را در آهکرس ، سنگ لای و حتی ماسه سنگ آغاجاری حوضه آبخیز بیشه زرد ثابت کرده است ، بررسی فوق به مدت سه سال در آبخیز رودشور جهرم اجرا خواهد شد. بررسی غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی گربایگان و اثرات آن در تندرستی مصرف‌کنندگان آب آن جا و بررسی غلظت نیترات و آمونیم در سنگهای رخنمون ...

بررسیهای به عمل آمده از نحو فرسایش‌پذیری و تولید رسوب در اراضی لسی یک آبخیز 90 هزار هکتاری در شمال شرقی ایران (حوزه آبخیز قره‌تیکان) نشان می‌دهد، الگوهای مدیریتی مختلفی می‌تواند برای کنترل فرسایش در منطقه طراحی و اجرا گردد. در این مقاله کارآیی بالقوه چهار نوع مدیریت شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و فرهنگی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مزایا و معایب و همچنین میزان موفقیت و یا عدم موفقیت آنها ارزیابی شده است . در انتخاب بهترین شیوه مدیریت در اراضی لسی م ...

در پاییز 79 زمین نقشه‌بدرای و خطوط تراز تعیین شده و تیمارهای طرح در دامنه به صورت پشته‌های کنتوری ایجاد شدند. نهالهای انگور کاشته و آبیاری اولیه انجام یافت و پشته‌بندی، شیب‌بندی و عملیات احداث انواع سطوح آبخیز در حال اجراء است . ...

به منظور تحقیق درباره تاثیر پاره‌ای از ویژگیهای آبخیز بر میزان رواناب حاصل از پنج آبخیز مناسب در استان همدان انتخاب گردیدند. این آبخیزها عبارت بودند از: آبشینه، آلو، مجرد و مریانج صالح‌آباد و بهادربیک که از حدود 29 تا 190 کیلومترمربع وسعت دارند. ...
نمایه ها:
آبخیز | 

در پژوهشی برای برآورد مقدار رواناب آبخیز از روی پاره‌ای از ویژگیهای آن پنج آبخیز مناسبه به اسامی آبشینه، آلومجرد، مریانج صالح‌آباد و بهادربیک ، واقع در دامنه شمالی کوههای الوند انتخاب شدند. این آبخیزها از حدود 29 تا 190 کیلومترمربع وسعت دارند. ...
نمایه ها:
الوند | 
همدان | 
آبخیز | 

طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده شناسانامه حوزه‌های آبخیز ایران با هدف مشخص کردن ایستگاههای دائمی و اولویتهای تحقیقی توجه به گستره بدون داده‌ها و لزوم سازماندهی آنها امری ضروری است . سیستم مورد نظر بصورت یک بانک اطلاعاتی برای کل کشور طراحی خواهد شد. به منظور شروع کار ابتدا فقط اطلاعات برای حوزه رود کل به عنوان پروژه نمونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت . این سیستم شامل مراحل جمع‌آوری اطلاعات ، تعیین استراتژی، جستجوی داده‌ها، تعیین پارامترها ...

چکیده ندارد.

ایجاد تعادل اکولوژیک در حوزه‌های آبخیز، از اهم اهداف طرحهای آبخیزداری است .برای رسیدن به این امر ایجاد و استقرار پوشش گیاهی متناسب با شرایط حاکم بر هر حوزه عامل اصلی و اساسی تلقی می‌شود.با توجه به ارتباط نزدیک بین واحدهای ژئومرفولوژی با پوشش گیاهی و خاک ، چنانچه از چگونگی و کیفیت ارتباط مذکور آگاهی یافت ، در این صورت انتخاب گزینه برای احیاء و عمران و بهره‌برداری از عرصه آبخیزها، بنحو مطلوب میسر خواهد شد،دستیابی به نتایج مطلوب ، در این زمینه می‌تواند یقینا" در تنظیم برنامه‌های ...

با تحلیل و بررسی فاز اول طرح تجمیع خانوارهای پراکنده جنگل‌نشین حوزه آبخیز شماره یک آستارا مشخص گردید به رغم جذب 97/6 درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده جهت اجرای فاز اول طرح، انجام مراحل ساخت 60 درصد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در طرح، اخذ تعهدنامه ثبتی برای خروج 60/8 درصد از خانوارهای مشمول طرح و تحویل واحدهای مسکونی به 40/5 درصد از خانوارهای مشمول طرح، پس از گذشت دو سال از شروع جابجایی، تنها 22 درصد تعداد خانوارها و 18/5 درصد جمعیت مشمول طرح تجمیع یافته‌اند، 10 درصد واح ...