عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3213

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح کلیه عملیات آبخیزداری(عملیات مکانیکی و بیولوژیکی و مدیریتی) که بوسیله دستگاههای چون ادارهء حفاظت خاک اداره کل منابع استان همدان در سالهای گذشته و مدیریت آبخیزداری جهاد استان از بدو تفکیک وظایف انجام شده مورد بررسی قرار می‌گیرد(تقریبا" 20 سال کار اجرایی در این حوزه انجام شده است ، هدف بررسی اثرات عملیات آبخیرداری بر روی کاهش فرسایش خاک و افزایش ، غعمر مفیر سد اکباتان و کاهش رسوبات انباشته در مخزن سد است . در این بررسی تغییرات رسوب و نوع عملیات آبخیزداری مورد بررسی ق ...

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای طی تحقیقاتی چند جانبه در مناطقی که در آن‌ها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای (جهت اصلاح و تهیه راه‌کارهای مفید مدیریتی) برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عر ...
نمایه ها:
طرح | 

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای طی تحقیقاتی چند جانبه در مناطقی که در ان‌ها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای (جهت اصلاح و تهی راه‌کارهای مفید مدیریتی) برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عرص ...

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای طی تحقیقات چند جانبه در مناطقی که در آن‌ها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای (جهت اصلاح و تهیه راه‌کارهای مفید مدیریتی) برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عرص ...

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و لزوم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای، بایستی عملکرد این عملیات را در جهت جلوگیری از تکرار خطاها و همچنین ترویج و اشاعه روشهای مناسب آزموده شده و تهیه راهکارهای مفید مدیریتی برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیی کارآیی اقدامات اجرائی آبخیزداری در عرصه، مقایسه مقادیر بارندگی، رواناب و رسوب و سایر فاکتورهای پیش‌بینی شده در دو ...

با توجه به اجرای عملایت آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای طی تحقیقاتی چند جانبه در مناطقی که در انها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای (جهت اصلاح و تهیه راه‌کارهای مفید مدیریتی) برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عرص ...

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و لزوم آگاهی دقیق از بازده و تظابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای، بایستی عملکرد این عملیات را در جهت جلوگیری از تکرار خطاها و همچنین ترویج و اشاعه روشهای مناسب آزموده شده و تهیه راهکارهای مفید مدیریتی برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عرصه، مقایسه مقادیر بارندگی، رواناب و رسوب و سایر فاکتورهای پیش‌بینی شده ...
نمایه ها:
طرح | 

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای لازم است تا طی تحقیقاتی چند جانبه در مناطقی که در آنها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای برای آینده بدست آورد. بدین لحاظ لازم است از طریق روشهای مناسب نسبت به ارزیابی عملکرد کلی و نسبی این عملیات در مناطق مورد نظر اقدام نمود. ...

انجام تحقیقات در زمینه کابرد و عملکرد عملیات آبخیزداری در رابطه با کاهش هرز آبها و مبارزه با فرسایش خاک و حمل رسوبات و بالاخره احیاء و عمران و بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک از طریق پیاده کردن طرحهای تحقیقاتی د رآبخیزهای جفتی موسوم به Pair watershed از جمله در امور تحقیقات آخیزداری در سطخ جهان می‌باشد. طرح حاضر به منظور تعیین کابرد وعملکرد انواع اقدامات فنی ومکانیک و بیولوژیکی توتما" اعمال مدیریت‌های لازم در دو آبخیزداری کوچک که از نظر خصوصیات فیزیکی هواشناسی وهیدرولوژیکی ب ...