عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می‌باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می‌پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و ...

چکیده شروطی که در ضمن عقد قرار داده می‌شوند باید ویژگی‌هایی مانند منفعت عقلایی، مجهول نبودن و... را داشته باشند. این ویژگیها در رابطه با شروط ضمن عقد نکاح هم باید رعایت شود. صحّت برخی از شروطی که در ضمن عقد نکاح قرار می‌گیرند اتّفاقی است اما نسبت به برخی دیگر در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال شرط انتخاب محل سکونت به نفع زوجه و شرط عدم ازدواج مجدد اختلافی هستند. در صورت تخلّف از هیچ یک از شروطی که در ضمن عقد نکاح قرار می‌گیرد مشروط‌له حق فسخ عقد را ندارد بجز د ...

الف- نتایج 1. تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد از یکدیگر، از فروعات مبحث«شروط ضمن عقد» است و منشأ آنرا باید در«شرایط صحت شروط ضمن عقد» جستجو کرد. اغلب فقها و حقوقدانان در مقام احصای شرایط صحت شرط،«منافی با مقتضای عقد نبودن شرط» را نیز شمرده اند. تبیین این شرط صحت، منتج به کاوش در مقتضیات عقد و تفکیک قائل شدن بین مقتضیات ذات و اطلاق عقد می گردد؛ که در نتیجه، تفکیک بین شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد را به دنبال دارد. شرط خلاف مقتضای ذات عقد، قابل تمیز نیست مگر آنکه ابت ...
نمایه ها:

در تعاریف اصطلاحی وقف جامع ترین تعریف را «الوقف عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» که نظر جناب علامه حلی نیز می باشد یافتیم. در مبحث دوم از فصل اول در باب مشروعیت وقف از آنجا که بسیاری از اعلام امامیه در مورد آن بحثی نکرده اند آن را مسلم و مفروغ عنه به حساب آوردیم که روایات و تفاسیر فریقین نیز مستظهر آن است. درفصل دوم ، مبحث اول دربحث شرایط وقف قصد قربت را در آن معتبر دانستیم چرا که به تعبیر برخی از اعلام چون شیخ توسی وقف و صدقه دارای معنای مشترکی هستند و از آن جا که در ...
نمایه ها:
وقف | 
واقف | 
بیع | 

سرقت از جمله جرائمی است که از زمان شکل گیری جوامع اسلامی وجود داشته است و در جوامع مختلف برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. در دین مبین اسلام نیز برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی مجازات هایی در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق شروط آن، اجرا می‌شود. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی، توصیفی و جمع آوری منابع به صورت اسنادی و کتابخانه ای می‌باشد که همراه با شناسایی منابع و مآخذ فقهی ، مطالعه و بررسی آنها، تطبیق و فیش برداری به نگارش در می‌آید.این پایان نامه به بررسی ...

آنچه که در این پایان نامه به بحث و بررسی آن پرداخته شده است، شرط ارث ضمن عقد نکاح موقت و اثر آن در فقه و حقوق موضوعه می باشد. نکاح موقت یکی از انواع نکاح مورد تأیید و پذیرش شرع مقدس اسلام و حقوق ایران می باشد. هرچند نمی توان این نوع نکاح را هم رتبه با نکاح دائم دانست ولی تشریع چنین نهادی در کنار نکاح دائم نشانگر حکیم بودن شارع مقدس و توجه دین اسلام به تأمین و تضمین سلامت جامعه است. از آنجا که محروم کردن وارثی از ارث و اضافه کردن بیگانه به توارث خلاف شرع و قانون می باشد، از طر ...
نمایه ها:
شرط | 
متعه | 
شروط | 

قضاوت در اسلام یکی از منصب‌های دینی است. ویژگی‌هایی برای دادرس بیان شده که روش، شیوه و کنش آن را از دیگر شیوه‌های قضاوت جهان متمایز ساخته است.برای همین است که در بینش اسلامی ،داوری ویژه‌ی پیامبر(ص) و جانشینان راستین او و رهبران شایسته‌ی دینی و پاکان دین دانسته شده است.صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. بعضی از این شروط شرط صحت و نفوذ حکم قاضی است، مانند بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن. این شروط مورد اتفاق تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی است ...

یکی از شیوه‌های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می‌باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته‌اند که موجب می‌گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهدله یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی ش ...
نمایه ها:
حقوق | 
مصر | 
ایران | 

برای اینکه یک قرارداد صحیح و نافذ باشد، طرفین قرارداد، باید دارای ویژگی ها و خصایصی باشند. یکی از این ویژگی ها اهلیت است؛ اهلیت عبارت است از شایستگی و قابلیت انسان برای دارا شدن یا اجرای حق و تکلیف که به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می گردد .در کنار این دو قسم، گونه دیگری از اهلیت وجود دارد که عبارت است از اهلیت طبیعی که صلاحیتی است فطری و غیر قراردادی و منبع و معیار اهلیت های دیگر و اماره وجودی آنها می باشد . اهلیت و اختیار با یکدیگر متفاوتند؛ اختیار ، صلاحیت و ت ...