عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش برای سنجش موانع اجرای سیاست‌های کشاورزی ارگانیک، ابعاد کشاورزی ارگانیک، اصول کشاورزی ارگانیک و اعتقاد به اجرای سیاستهای کشاورزی ارگانیک از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش راهکارهای موثر در پذیرش سیاستهای کشاورزی ارگانیک از پرسشنامه اکبری و همکاران (1387)، از مقیاس CER در مطالعه پاپاگیاناکیس و لوکاس (2012) جهت سنجش مسئولیت زیست‌محیطی شرکت و از آیتم‌های دغدغه زیست‌محیطی پرسشنامه هانسلا و همکاران (2008) برای سنجش دغدغه زیست‌محیطی استفاده شد.بین متغیر ...