عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بارش یکی ازمهم ترین عناصرآب وهوایی است تغییرات این عنصر از شواهد و پیامد های تغییر اقلیم است. از اثرات و نیز شواهد تغییر اقلیم تغییر بسامد رویداد های فرین عناصر اقلیمی، نظیر بارش است. فرین های بالای بارش احتمال وقوع سیل و فرین های پایین آن ممکن است خشکسالی را بدنبال داشته باشد. از آن جایی که اکو سیستم ها و همه فعالیت های انسان و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی نواحی مختلف آب و هوایی به مقدار بارش بهنجار که خاص آن نواحی است خو گرفته اند، که تغییر در بارش فعالیت های زیستی ر ...