عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه تأثیر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مهم مورفوفیزیولوژیک و تعیین نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR) مرتبط با صفات تحمل خشکی در 151 فامیل F3 و F4 گندم دوروم حاصل از تلاقی دو والد Oste-Gata به عنوان والد متحمل و Massara-1 به عنوان والد حساس بررسی گردید. جهت ارزیابی فامیل‌ها از طرح بلوک‌های کامل تصادفی و بطور جداگانه در شرایط محیطی عدم تنش و تنش رطوبتی و درطی سال‌های زراعی 1382 و 1383 استفاده گردید. تنش خشکی در زمان سنبله‌دهی و بر اساس 140 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر ...