عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تلاش برای درمان عفونتهای میکروبی و کاهش مرگ و میر ناشی از آنها و دستیابی به ترکیبات موثر در این زمینه، از دیرباز مورد توجه بیشتر بوده و از بزرگترین و درخشانترین موفقیت‌های دانش بشری بوده است . نیاز به بهینه‌سازی برخی درمانهای موجود از یک سو و پیدایش مداوم ناشناخته‌ها از سوی دیگر، انجام بررسیهای بیشتر و تحقیقات مداوم و گسترده‌ای را در این راستا ایجاب می‌کند. هدف این رساله نیز دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی موثرتر و با طیف اثر گسترده‌تر می‌باشد. پیگیری این هدف با توجه به اثرات ضد ...

چکیده ندارد.

درواکسن جدیدی که اخیرادرموسسه رازی تهیه وتوزیع گردید 3 ویروس سرخک اوریون و سرخچه بطور مخلوط تزریق میشوند دربین سویه های واکسن ضدسرخک دوسویه AIK-C و Edmonston-Zagreb بعلت ناچیزبودن واکنش آنها درکودکان حریفداران زیادی دارند دراین بررسی دوشماره واکسن درشرایط کاملا مساوی تهیه شده که دریکی بعنوان عامل ضد سرخک ویروس AIK-C ودردیگری ویروس Edmanston-Zayreb مصرف شده است .این دوواکسن بوسیله یک گروه تکنسینی دربیمارستان فیروزگر بتدریج به دوگروه کودک ازسن 9ماه تا 5 سال تزریق خواهدگردیدواکن ...
نمایه ها:

درصورتیکه تاآغازکارتعداد کافی میمون برسد پس ازانجام دوره قرنطینه 50 سرمیمون انتخاب میشود.به 25 سرمیمون روزانه حدود 400 واحدمخلوط ویتامین E خورانیده میشود و25 سردیگر شاهد بدون ویتامین می مانید 2 هفته پس‌ازخورانیدن ویتامین یک درواکسن ضد سرخک سویه ایک به هر50 سه میمون زیرپوست تزریق میشود وخورانیدن ویتامین 2 هفته دیگر ادامه مییاید6 .هفته پس‌ازتزریق واکسن از هرمیمون مقداری خون گرفته میشودو سرم این خونها جداگانه عیار سنجی ویاتعیین حدمتوسط عیار پادتن مقایسه بعمل‌میاید ...

گیاه هلیوتروپیوم از تیره گاوزبان تحت عنوان گل عقربی ، گل آفتاب پرست در طب سنتی ایران و سایر کشورهای دنیا مصرف می‌شود و به خصوص در طب سنتی هند و مکزیک مصرفی آن جهت اثرات ضد سرطانی نیز ذکر گردیده است . به همین جهت به دنبال جستجوی چنین موادی با بررسی حدود 28 گونه از این جنس را که در ایران موجود است مورد توجه قرار داده‌ایم و سعی براین است که گونه‌های باارزش و دارای اثرات درمانی و احیانا" ضد سرطانی را تعیین نماییم. ...
  
گاز خردل یا سولفورموستارد (2-2 دی‌کلرواتیل سولفید) یکی از گازهای جنگی است که بطور گسترده در جنگ جهانی اول و همچنین در جنگ ایران و عراق توسط نیروهای مزدور بعثی بر عیله رزمندگان ایرانی استفاده شد. سولفور موستارد مایعی لیپوفیل و زرد کمرنگ است که بعلت فشار بخار بالائی که دارد در محیط باز به سرعت تبخیر می‌گردد. در این طرح کینتیک دفع کلیوی این گاز و همچنین شناسائی و تعیین مقدار آن با روش GC , HPLC مورد تحقیق قرار گرفته است . -1شناسائی و تعیین مقدار گاز خردل با روش HPLC: برای این من ...