عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

یکی از مهمترین ویژگی های بازار سرمایه، عدم اطمینان می باشد. افت و خیز قیمت ها و نوسانات بازدهی، سرمایه گذار را نسبت به آینده سرمایه خودنگران می نماید. همه ی سرمایه گذاران در صصد هستند تا بتوانند با رعایت معیارهای موثر در تصمیم سرمایه گذاری و با توجه به ترجیحات شخصی خود، حتی الامکان به بهترین انتخاب های ممکن برسند. قضاوت تصمیم گیرندگان مشتمل بر دانش آنهاست که از طریق واژه های زبانی بیان می گردد. تئوری مجموعه های فازی، انعطاف پذیری مورد نیاز را برای نمایش عدم اطمینان فراهم می ک ...

الزامات و شرایط حاکم بر محیط فعالیت سازمان ها بیش از بیش آنها را ناگریز به برقراری ارتباط با یکدیگر نموده است، لذا ارتباطات بین سازمانی نقش قابل توجهی در عملکرد سازمان ها ایفا می نماید. این موضوع در زمینه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است و به دلایل متعدد بررسی های مورد نظر قابل پیاده سازی در بخش دولت نمی باشد. قسمت قابل توجهی از مشکلات بخش دولت نیز ناشی از ارتباطات بین سازمانها می باشد. در این مقاله به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرد ...

از آنجا که کمبود منابع آب شیرین در کشور ما بطور اعم و در منطقه همدان بطور اخص محدودیتهایی را برای اجرای برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوجود آورده و از آنجا که استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یکی از روشهای تامین آب مورد نیاز محسوب میشود. در این تحقیق سعی شده تا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده به عنوان یک ضرورت جدی و حائز اهمیت مطرح گردد با توجه به اینکه تاکنون روشهای مختلفی برای استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده ارائه گردیده است، سوال اصلی این تحقیق این است که کدام روش ...

صاحبنظران و نظریه پردازان سازمان و مدیریت ابعاد سازمان را به دو دسته کلی ابعاد ساختاری و محتوایی طبقه بندی کرده اند این ابعاد در عین جامع بودن ، بر یکدیگر تاثیر چشمگیری داشته ، و از متغیرهای مختلفی تشکیل شده اند. از جمله این متغیرها که در بعد محتوایی سازمان قرار می گیرد فرهنگ سازمانی است که دارای وضعیت خاصی نسبت به دیگر متغیرها می باشد چرا که در عین اینکه برآنها تاثیر می گذارد خود می تواند محصول آنها هم باشد . شکل گیری و تغییر آن بطئی و کند است ولی تاثیر آن بر نگرش باورها و گ ...

در شرکت های تولیدی ، قیمت به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی ، نقش به سزایی در تدوین استراتژی های بازاریابی بر عهده دارد و از اینرو همواره سازمان ها سعی دارند ، با کنترل این عامل و سایر عوامل آمیخته بازاریابی ، مسیر دستیابی به اهداف خود را هموار سازند. در همین راستا ، پیش بینی قیمت به عنوان یکی از ابزارهای مدیران برای کاهش عدم اطمینان موجود ، جهت برنامه ریزی های آتی می باشد . این در حالی است که پیچیدگی و ابهام ذاتی موجود در سیستم های اقتصادی ، ناکارآمدی روش های پیش بینی م ...
نمایه ها:
طراحی | 
قیمت | 
خودرو | 

مصرف کنندگان کالاهای مختلف در سه مرحله قبل از خرید، حین خرید و پس از خرید ، از الگوی رفتاری خاص تبعیت می کنند. الگوی فراگیر رفتار مصرف کنندگان در قالب جعبه سیاه نمود پیدا می کند. به طوری که مجموعه ای از عوامل اثرگذار محیطی و انگیزاننده های بازاریابی وارد جعبه سیاه شده و در تعامل با خصوصیات مصرف کننده ، به یک دسته واکنش های قابل مشاهده مانند انتخاب محصول ، انتخاب نام تجاری ، انتخاب مکان و زمان خرید و ... تبدیل می گردند. شناسایی عوامل اثرگذار محیطی و بازاریابی و تعیین ضریب اهمی ...

یکی از عمده ترین دشواریهایی که سازمانها با آن مواجه اند، مسئله ارتباط نامناسب است. این مسئله در بسیاری از موارد مانع دستیابی سازمانها به اهداف از پیش تعیین شده می گردد. از این رو موضوع پژوهش بررسی موانع ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان انتخاب گردید. قلمرو موضوعی تحقیق مربوط به موانع ارتباطات است و سازمان راه آهن به عنوان قلمرو مکانی انتخاب شده است. ...

این پژوهش بدنبال شناسایی عوامل موثر در طولانی شدن زمان اجرای قرارداد پروژه های نصب بویلر صنعتی بوده که در این ارتباط ابتدا پنج عامل که بنظر محقق می توانسته مهم و موثر باشد شناسایی گردیده و در قالب فرضیه های تحقیق بیان گردیده ، ولی از آنجائیکه شناسایی دیگر عوامل برای شرکت مهم می باشد، پژوهشگر اقدام به نظرخواهی از خبرگان و افراد صاحب نظر شرکت در این ارتباط نمود. نتایج نشان می دهد که 1-عدم تحویل بموقع مواد و قطعات از سوی کارفرما.2-استفاده از پرسنل کم تجربه.3-عدم پیش بینی کنترل پ ...
نمایه ها:
نصب | 
مدت | 
طرح |