عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تاثیر تنک شیمیایی درکمیت و کیفیت میوه، زردآلو این آزمایش بصورت فاکتوریل 3*2 با طرح پایه ‏‎RB‎‏ در سه تکرار انجام پذیرفت. به دلیل سرمازدگی زردآلوهای تحت آزمایش در سال 80، امکان مطالعه مورد نظر روی درختان مذبور میسر نگردید. ...

بمنظور بررسی تراکم و روشهای کشت به دو صورت کشت تک پیاز و دو پیاز زعفران این طرح در قالب کرتهای خرد شده در چهار تکرار و بعنوان روشهای کشت ( سنتی، کشت داخل جویچه، کشت روی پشه کرتی ردیفی) و روش سنتی بعنوان شاهد با فاصله بین بوته ها روی ردیفها 7 سانتیمتر انجام شد. نتایج نشان داد بین سالهای مختلف کشت از نظر عملکرد اختلاف بسیار معنی دار وجود داشت، بین تراکمهای مختلف کاشت اختلاف بسیار معنی دار وجود داشت، بین روشهای کاشت اختلاف معنی دار وجود داشت، بالاترین میزان عملکرد گل مربوط به سا ...

بمنظور شناسایی ژنوتیپهای بومی و سلکسیون مقدماتی در 69 باغ انتخابی در سطح استان تعداد 257 ژنوتیپ بومی انتخاب علامتگذاری شد که پس از ثبت یادداشت برداریها و ارزیابی های اولیه از نظر میزان باردهی، مقاومت به سرمای بهاره و صفات کمی و کیفی میوه نهایتا تعداد 11 ژنوتیپ بومی در حومه بیجار و 3 ژنوتیپ بومی در حومه کامیاران بعنوان سلکسیونهای برتر در مرحله مقدماتی انتخاب شدند. در پاییز سالجاری خزانه بذری از تک درخت بومی مطلوب جهت پایه برای پیوند ژنوتیپ های انتخاب شده همراه با ارقام تجاری ...

بمنظور دستیابی به ارقام جدید زیتون با استفاده از روش سلکسیون توده و تلاقی متقابل بین ارقام تجاری برتر ابتدا نهالهای حاصله از بذور ‏‎OP‎‏ کشت و مراحل رشد و نمو آنها مورد بررسی قرار گرفت از این میان 24 ژنوتیپ با کشت در محل اصلی مورد ارزیابی قرار داده شد. ژنوتیپ ‏‎A14 ‎‏ با کمترین زمان دوره بلوغ و قدرت رشد سریع مقاوم در برابر باد با وزن میوه4/5 گرم و وزن هسته 86/0 و نسبت گوشت به هسته 2/6 نسبت به بقیه برتری نشان داد. دومین ژنوتیپ ‏‎A14‎‏ با رشد خیلی زیاد، باردهی زود هنگام ولی حس ...

تاریخچه پست در ایران را از زمان هخامنشیان تا دوره قاجاریه بازگو می کند. ایران اولین کشوری بود که در زمان هخامنشیان پست را پایه ریزی کرد. در آن زمان ایران کشور وسیعی بود و داریوش برای آنکه بتواند در چنین قلمرو وسیعی را اداره کند(از انجام کشورهایی که الان همسایه ایران هستند در آن زمان جزء ایران بودند)افرادی را تربیت می کند بنام چاپار که این افراد اخبار و اطلاعات را از گوشه و کنار کشور جمع می کردند و به شخص شاه میرساندند همانطور اگر شاه فرمان پیاپی برای هر یک از حکام ولایتی و ای ...

این تحقیق در مورد زندگینامه اشخاصی است که در طول تاریخ انتشار تمبر در ایران در مورد آنها تمبر چاپ گردیده است.تاریخ تولد- وفات- میزان تحصیلات - فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مشاغل و سمتهای که عهده دار آن بوده اند. ...
نمایه ها:
موزه | 
تمبر | 
پست | 

احمد نهاوندی- المورودی خالد بن عبدالملک، ابوالهاج انسیا بوری یوسف بن احمد- ابوسعید الجزجانی علی بن محمدالغدیر- اوالحسن الکاشانی الحصدی محمد بن احمد- ابوالعلاء البهشتی محمد بن احمد- ابوالفضل انسهروی احمدبن ابی سعید ...

در اجرای سیستم پروارو سپری نمودن دوره چرا در فصل مساعد و سپس ورود به دوره پروار 36 بره نرلری بختیاری پس از شیر گیری در سن 5+- 90 روزگی بر روی مراتع، ته چر یونجه و پس چر جو و تغذیه با یونجه و کاه گندم تا آبانماه تعلیف گردیدند. در این دوره از داروهای ضد انگل و انجام واکسیناسیون لاز جهت مبارزه بر علیه انگل ها و پیشگیری از بیماریها استفاده گردید و پس از طی این دوره عادت پروار بره ها در انتهای آبان ماه وارد دوره پروار با مدتهای90،75 و 105 روز شدند دراین دوره از جیره غذایی یکسان با ...

در شش ماهه اخیر، مقدمات انجام آزمایش شامل تهیه سالن، قفس و مرغ تخمگذار دارای سن مناسب انجام طرح تهیه گردید. مرغهای تحت آزمایش از نظر شرایط محیطی، متوسط وزن و تولید تخم مرغ یکنواخت سازی شدندو به مدت 2 هفته تحت تغذیه جیره پیش آزمایش قرار گرفتند. سپس یک هفته سازگاری با تغذیه جیره های اصلی را پشت سر گذاشتند و آزمایش عملا از ابتدای در ماه با تغذیه جیره های اصلی را پشت سر گذاشتندو آزمایش عملا از ابتدای در ماه با تغذیه جیره های اصلی و رکوردبرداری روزانه تولید وهفتگی وزن تخم مرغ و ...