عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که، هریک از انواع جهت گیری هدف، به چه میزان دارای قدرت پیش بینی کنندگی برای خودتنظیمی یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در کل گروه مورد پژوهش، در رشته های مختلف تحصیلی و در جنسیت دارد؟به همین منظور از ابزاری (مقیاس) که شامل سه قسمت بود استفاده گردید. قسمت اول شامل مقیاس هدف گزینی تحصیلی ‏‎(AGOQ)‎‏ است که توسط بوفارد (1998) ، تهیه شده که شامل: (جهت گیری معطوف به یادگیری جهت گیری معطوف به عملکرد و جهت گیری پرهیز از شکست). قسم ...
 
هدف این پژوهش ارزشیابی جایگاه اندیشه انتقادی در برنامه درسی مراکز تربیت معلم ایران است. به همين منظور با استفاده از مدل فسيونه(1993 و 2010) از دو مقیاس گرایش های اندیشه انتقادی(CCTDI) و مهارتهای اندیشه انتقادی(CCTST) استفاده به عمل آمد. تعداد گروه نمونه برابر با 351 دانشجو(159 نفر زن و 192 نفر مرد) و 33 مدرس(18 نفر مرد و 15 نفر زن) بودند که از چهار استان کشور به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. همچنین با استفاده از روش تحلیل محتوا، ده کتاب تخصصی رشته مطالعات اجتماع ...

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت از زندگی براساس الگوی ارتباطی خانواده با واسطه‌گری انگیزش مذهبی در دانشجویان انجام گرفت. بدین‌ منظور نمونه‌ای مشتمل بر 350 دانشجو (150 پسر و 200 دختر) از بین دانشکده‌های (علوم تربیتی، مهندسی، علوم‌پایه و حقوق) دانشگاه شیراز به شیو? نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردید، شرکت‌کننده‌گان در پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985)، و مقیاس الگوی ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1994)، و مقیاس انگیزش موقعیتی گی، والرند و بل ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت دانشجویان رشته‌های هنر و غیر هنر بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 93-92 است که از میان آنها نمونه‌ای مشتمل بر450 دانشجو( 220دانشجوی رشته هنر و 230 دانشجوی رشته غیر هنر) با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده است. ابزارهای سنجش در این تحقیق، شامل مقیاس گرایش به تفکر انتقادی(ریکتس، 2003) و مقیاس باورهای فراشناختیMCQ-30(ولز و کاترایت- هات ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه راهبری و گرایش به اندیشه انتقادی اساتید دانشگاه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اساتید تمام وقت دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 93-92 بود که از میان آنها نمونه‌ای مشتمل بر217 استاد بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. در پژوهش حاضر از دو ابزار استفاده به عمل آمد: الف) مقیاس گرایش به تفکر انتقادی (ریکتس، 2003) بود. این مقیاس مشتمل بر 33 گویه و در بردارنده 3 مولفه خ ...

تأسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهای اتخاذ شده در پاسخگویی به نیازهای نوین امروزی می‌باشد. پژوهش‌های گذشته نشان داده است که رضایت کاربران، اولین عامل مهم در ارزیابی موفقیت پیاده‌سازی یک سامانه یادگیری الکترونیکی بوده و عوامل متنوعی بر رضایت کاربران موثر بوده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه یک مدل پژوهش بر اساس نظریه شناختی- اجتماعی است که به بررسی عوامل موثر بر رضایت از یادگیری در مدارس هوشمند می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری تحقیق را کلی ...

چکیده: رویکرد مثبت¬نگر به سلامت روانی در سال¬های اخیر گسترش فراوانی یافته و بر این اساس مفهوم بهزیستی روان¬شناختی ظهور کرده که سلامت روان¬شناختی را بیش از آن¬که نداشتن بیماری تلقی کند، به عنوان داشتن ویژگی¬های مثبتی مانند عزت نفس، روابط اجتماعی مناسب و رضایت¬مندی می¬داند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه¬ بین تفکر خلاق و بهزیستی روان¬شناختی با نقش واسطه¬ای سبک¬های مقابله با استرس بود. جامعه¬ی آماری شامل کلیه¬ی دانشجویان دانشگاه تهران بود که از بین آن¬ها 410 دانشجو به روش نمونه‌ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاًثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانش‌آموزان دوره ابتدایی به انجام رسید. این پژوهش با روش آزمایشی(طرح دو گروهی با تقسیم تصادفی با پیش آزمون و پس آزمون) که شامل دو گروه آزمایش و کنترل بود صورت پذیرفت. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اصفهان بودند. نمونه آماری شامل 120 آزمودنی(60 نفر گروه آزمایش و 60 نفر گروه کنترل) بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پیش‌ ...
نمایه ها: