عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
    
برنامه‏ریزی منابع انسانی از آن رو مهم است که بر همه فعالیتهای دیگر مدیریت امور کارکنان اثر می‏گذارد .این برنامه‏ریزیها سرمایه هنگفتی است که هر سازمان برای منابع انسانی خود متحمل می‏شود . درائیهای انسانی در مقایسه با انواع دیگر دارائیها می‏توانند از لحاظ ارزش افزایش یابند . کارمندی که مهارتها و توانائیهای خود را پرورش می‏دهد ،‌ منبعی با ارزش تر محسوب می‏شود . چون هر سازمانی برای کارکنان در مسیر پیشرفت شغلی خود ، به گونه‏ای کار آمد به کار گرفته شوند . گرچه کوششهایی صورت می‏گیرد ...

بیان موضوع : مطالعه ی شیوه های آموزش قانون گرایی، مشارکت و احترام به حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان سنندج هدف پژوهش : پژوهش حاضر به منظور مطالعه ی شیوه های آموزش قانون گرایی، مشارکت مردمی و احترام به حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی دخترانه ی ناحیه 2 سطح شهر سنندج انجام شده است. از آنجا که حکومت های مردم سالار قدرت را از طریق قانون اعمامی می کنند، خود ملزم به اطلاعات از آن هستند، به همین دلیل مردم نیز در این حکومت ها، مشتاقانه از قانون پیروی می کنند و در نتیجه ...

یکی از ابعاد توسعه که در چند دهه‌ی اخیر توجه همگان را به خود معطوف داشته است، توسعه‌ی انسانی است که در آن، بر عنصر انسان به عنوان کلیدی برای مشارکت مردمی تکیه می‌شود. با توجه به این موضوع، نقش زنان، که نیمی از نیروی انسانی هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و باید سهم مادی ومعنوی برابر با نقش‌شان در برنامه‌های توسعه داشته باشند، بیش از پیش مشهود می‌گردد. به خصوص زنان روستایی که به عنوان عناصری نامریی و نامشهود در اقتصاد روستایی، بخش عظیمی از نیروی انسانی این بخش را در سطح جهان و ا ...

نظام آموزش عالی عهده دار وظایف و مسئولیت های مهمی در زمینه ی رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ، فرهنگی و تربیتی است. مراکز آموزشی از مهمترین موسساتی هستند که در جامعه بر سرمایه اجتماعی دانشجویان به عنوان ورودی های این (نظام)،تاثیر می گذارند. کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده از سوی دانشگاه عامل اساسی در شکل گرفتن یا تقویت این سرمایه ها در افراد است . در این پژوهش تعداد 289نفر از دانشجویان مرکز علمی –کاربردی سازمان جهاد کشاورزی شیراز به عنوان جامعه نمونه به طور تصادفی انتخاب شدن ...

امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج نا امنی های اجتماعی درشهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل موثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرهاضرورت یافته است .«سرمایه اجتماعی» به عنوان یکی از «پیش شرطهای لازم برای امنیت شهری»، دارای عناصری چون مشارکت اجتماعی ,اعتماد اجتماعی وتعامل اجتماعی، است که میزان هر یک از این مولفه ها در نواحی مختلف شهر ها متفاوت است.تحقیق حاضر به بررسی افتراق مکانی - فضایی تاثیرات سرمایه اجتماعی براحساس امنیت شهروندان درنواحی شهر بابلسر پرداخته است. جامعه ...