عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازآنجائی که برطبق آخرین اطلاعات موجود در دنیا تشخیص و تائید این تیپ ها جزازطریق مطالعات ایمیون الکترون میکروسکپی و اولترااسترکچری ویروس و ضمائم حاصله ازآلودگی آن درنسج گیاه میزبان عملی نیست انجام بررسی دقیق تری دراین موردضروری بنظرمیرسد زیرا دربعضی مناطق آلوده دنیا ثابت شده که آنچه تاکنون بعنوان یکی از عیب های WMV گزارش میشده درواقع مربوط به آلودگی به ویروس دیگر وکاملا متفاوت بوده است .در قسمت دیگر مطالعات پیش‌بینی شده دراین طرح ازممانعت بعضی ازمواد شیمیائی ویاعصاره های تیمار ...

نماتدهای مولد غده ریشه (Meloidogyne spp.) بعلت دامنه وسیع انتشار متنوع گونه ها و نژادها و همچنین تعداد بسیار زیاد میزبان هایش دراصفهان ازاهمیت خاصی برخوردار است .بااجرای این طرح دامنه انتشار نماتد و میزبانهای آن درمنطقه تعیین شده و بررسی خواهدشد که واریته های مختلف یک گیاه درشرایط مساوی ازچه حساسیتی نسبت به انگل برخوردارند.درضمن بااستفاده از سموم نماتدکش و فومیگان برای کنترل انگل روی تنباکو وانار درآزمایشگاه و منطقه اردستان و کاشان آزمایشاتی بعمل خواهدآمد علاوه برآزمایش سموم ...

علفهای هرز مزارع چغندرقند آذربایجان غربی جمع‌آوری و شناسائی ،سطح انتشارو میزان اهمیت آنها تعیین میگردد.درقسمت آزمایش مبارزه شیمیائی علفکشهای نابو،فوزیلید، بتانال،آام ،بتانال و پیرامین از لحاظ مبارزه با علفهای هرز و سازگاری با گیاه و سازگاری با گیاه زراعی آزمایش و بررسی خواهند شد. ...

دراکثر مزارع گندم استان باختران دوگیاه هرز شیرین بیان Glyeyrrhize glabra و تلخ‌بیان Goebelia alopecuroides بصورت غالب دیده میشوند و بدلیل چندساله بودن و عمق زیاد ریشه آنهادرمبارزه بااین دوگیاه مشکلاتی وجود دارد.دراین طرح علفکشهای گلایفوسیت 2,4-D امین و 2,4-D+M.C.P.A ازنظر تاثیر برروی شیرین بیان درسال آتی موردآزمایش قرار گرفته و تاثیر آنها درمیزان عملکرد ازطریق کنترل گیاه مذکور در سال زراعی بعد بررسی خواهدشد. ...

از مزارع کشت ذرت و ذرت خوشه ای در کرج ، ورامین ، مازندران و گیلان بازدید بعمل خواهد آمد و بوته های آلوده و مشکوک به بیماری جمع‌آوری و جهت جدا کردن قارچهای مورد نظر در آزمایشگاه روی محیطهای غذائی کشت خواهند یافت . قارچهای مورد نظر جداسازی و خالص شده و با بررسیهای آزمایشگاهی ، میکروسکپی در جهت شناسائی و تشخیص آنها مطالعه خواهد شد و با گونه های جدا شده قبلی مقایسه خواهند شد . مطالعات مزرعه ای از نظر بررسی علائم و نشانه های ظاهری بیماری با توجه به دوره رشد گیاه و تعقیب مسیر بیمار ...

بمنظوردستیابی به ارقام مقاوم چغندرقندبه بیماری ویروسی کرلی تاپ دریک آزمایش گلخانه ای وصحرائی لاینهای انتخابی آزمایشات سال قبل موردبررسی قرارگرفته درگلخانه ازیک طرح کامل تصادفی باچهارتکرار استفاده میشودکه چهارلاین برترآزمایشات سال قبل ازنظرمقاومت به بیماری کرلی تاپ یایک شاهدحساس به بیماری مقایسه میشوند.دراین آزمایش بذورکشت شده درگلدان رابه وسیله زنجرکهای ناقل پرورش یافته درمحیط آلوده موردحمله قرارگرفته وعکس‌العمل گیاه درمقابل آن موردبررسی وارزشیابی قرارمیگیرد ...

محققین باتجزیه شیمیائی گیاهان ترکیبات مختلف آلی راجدا،شناسائی و تعیین مقدار می کنند و خواص فیزیکی ، شیمیائی ، فیزیولوژیکی فارماکولوژیکی و غیره آنهارا بررسی میکنند این ترتیب با بررسی شیمیائی گیاهان امکان استفاده ازآنها درصنایع داروئی ، کشاورزی غذائی ، صنعتی و ... فراهم میشود. تفاوت شرایط جغرافیایی سبب تغییر متابولیسم گیاهان میشود دریک منطقه جغرافیای یک گونه گیاهی دریک زمان معینی از رشد دارای ترکیباتی خاص بامقادیر معینی است درصورتیکه همان گیاه درمنطقه دیگر... ...

این طرح با استفاده از یکدستگاه لایسیمتر فلزی زهکش دار که مطابق لایه بندی پروفیل خاک اطراف خود پرشده و سطح آن چمن کاری میشود به اجراء در می‌آید و میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه چمن در طول سال مرتبا" اندازه‌گیری شده ، بدین طریق که میزان آب زهکشی روزانه از آب داده شده به لایسیمتر کسر خواهد شد تا میزان تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه گردد. ...
نمایه ها:
تبخیر | 
گیاه | 
پسته | 
چمن | 
تعرق | 

جهت اندازه‌گیری آب مصرفی پتانسیل گیاه پیاز لایسیمتری به ابعاد 2ˆ1×1×2 ساخته و به همان ترتیبی که لایه‌های خاک در گودال پروفیل بود لایسیمتر پر می‌گردد و هر لایه به حد کافی اشباع و کوبیده می‌شود. لایسیمتر موقعی آبیاری می‌گردد که رطوبت لایسیمتر به حد ظرفیت مزرعه رسیده باشد. ارتفاع آب آبیاری باید به اندازه‌ای باشد که حدود 10 درصد آب آبیاری به صورت زهکشی از قسمت تحتانی (ته) لایسیمتر خارج گردد. برای محاسبه میزان تبخیر و تعرق گیاه مورد نظر هر ده روز یکبار میزان آب آبیاری و آب زهکشی ا ...
نمایه ها:
خاک | 
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 
تبریز | 
پیاز |