عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توليد آزمایشگاهی گیاهان هاپلوئید و هاپلوئید مضاعف، روشي است كه جهت تسريع برنامه هاي اصلاحي به صورت عملي بكار گرفته مي‌شود. روش‌هاي معمول تولید گياهان هاپلوييد در جو شامل كشت بساك، كشت ميكروسپور و حذف کروموزوم می‌باشد. در اين مطالعه به منظور تولید گياهان هاپلوييد جو از روش كشت بساك استفاده شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ژنوتیپ بر روی نرزایی جو در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد. بدین منظور پاسخ به کشت بساک دوازده ژنوتیپ جو دیپلوئید پائیزه ایرانی بر روی محیط کشت القاء جنین جامد FHG ...

بيماري مرگ گياهچه يكي از بيماريهاي مهم پنبه در مناطق مختلف كشور مي باشد كه همه ساله خسارت زيادي به مزارع پنبه كاري وارد مي نمايد. بدليل خاکزاد بودن عوامل مرگ گياهچه، استفاده از روش هاي شيميايي مثل پوشش دادن بذر با سموم شيميايي و يا سم پاشي مزارع نتيجه رضايت بخشي ببار نميآورد، بهمين جهت در سالهاي اخير توجه زيادي به مبارزه بيولوژيک بخصوص استفاده از قارچ هاي آنتاگونيست و بخصوص قارچ تريکودرما شده است. مهم ترين مکانيسم بيوکنترلي تريکودرما تحريک سيستم دفاعي گياه است. بدين منظور از ...

تجمع سرب در خاک‌های مناطق شهری و اراضی کشاورزی به یکی از خطرناک‌ترین معضلات زیست‌محیطی حال و آینده‌ی کره زمین مبدل شده است. به منظور کاهش خطر ورود این آلاینده سمی به درون زنجیره‌های غذایی و همچنین حفظ پایداری اکوسیستم‌های زراعی، حذف آن از خاک‌های آلوده ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. گیاه‌پالایی (تكنيك‌هاي گياه بنيان) یکی از روش‌های نوین و بالقوه پالایش خاک‌هاي اطراف معادن و اراضی زراعی آلوده به فلز سرب است که دربرگیرنده‌ی استفاده از گیاهان جهت زدایش و یا تثبیت آلاینده‌های فلز ...

بهينه سازي روش هاي استخراج پپتيدهاي ضد ميكروبي از گياه بنفشه سه رنگ ...

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L. متعلق به خانواده Lamiaceae است. عصاره و اسانس اين گياه دارويي مصارف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی فراوانی دارد. گسترش کشاورزی متراکم و استفاده از کودهای شیمیایی باعث تخریب خصوصیات خاک و ايجاد مشکلات زیست محیطی شده است. استفاده از کودهای آلی می‌تواند به‌عنوان یک راه کار مناسب جهت نگهداری و بهبود باروری خاک و افزایش بهره‌وری مصرف کود مد نظر قرار گیرد. به منظور بررسی تأثیر جداگانه و تلفیقی اوره، ورمی کمپوست و نیتراژین بر عملکرد رویشی ...

نظربه اهمیت فوق‌العاده تولید گوشت قرمزوتامین ،پروتئین حیوانی موردنیاز کشور،این گیاه درجوارگیاه بین زراعی تابستانه سودانگراس نقش مهمی رادرتامین علوفه مورد نیازدام بویژه پرکردن خلاءعلوفه سبز زمستانی درخوزستان ایفاءخواهدنمود.دراین طرح ،روند رشدگیاه علوفه ای پرکوه باتوجه به نیاز تحقیقاتی آینده درمورداین گیاه بررسی گردیده ومنحنی رشد آن درشرایط زمستان خوزستان ترسیم میگردد،ازطرف دیگر باتوجه به قرارگرفتن این گیاه ازتناوب زراعی منطقه ،برداشت علوفه سبزیاسیلونی آن درفاصله 53 تا180 روز ب ...

اثرات زیان آور یک گیاه برگیاه دیگر بوسیله تولید مواد شیمیائی از طریق ریشه ها و برگها و رهاسازی آن به محیط اطراف راآللوپاتی می گویند. دوفازاساسی درتحقیق یک پدیده آللوپاتیکی وجود دارد. درفازاول یعنی بیواکولوژیکی روابط متقابل آللوپاتیکی شناسایی شده و درشرایط مزرعه نشان داده می شود. درفاز دوم یعنی شیمیائی - آناستیکی مواد آللوشیمیائی مسئول پدیده از گیاه جدا وشناسایی می شود. درشرایط مزرعه مشاهده شده است که گیاه Nepeta sp. یک دایره خالی از گیاه دراطراف خود ایجاد می کندکه نشانه آللوپ ...

آب مصرفی پتانسیل عبارت از میزان آبی که از سطح یک مزرعه با صددرصد پوشش گیاهی بصورت تبخیر و تعرق گیاهی خارج شود با شرط آنکه رطوبت خاک همواره درحدی باشد که گیاه بتواند به سهولت نیاز آبی خودر را تامین نماید. معمولا" ایجاد چنین شرایطی برای گیاه در مزرعه به سادگی مقدور نیست . به همین دلیل برای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان از تبخیر و تعرق پتانسیل در گیاه مرجع (چمن) ، یونجه و ... بعنوان مبنا استفاده می‌شود و باین ترتیب رابطه آب مصرفی پتانسیل گیاهان در مراحل مختلف رشد با گیاه مرج ...
نمایه ها:
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 
رطوبت | 
خاک | 
چمن | 

هدف از اجرای این طرح معرفی گیاه جدیدی در منطقه است که قادر باشد شرایط سخت بی‌آبی و شوری را تحمل کرده و در اراضی متروک و تپه‌های عاری از گیاه کشتکار گردد هوهوبا که علاوه بر تحمل 8 تا 5 PH=به خشکی بسیار مقاوم می‌باشد این گیاه به درجه حرارت کمتر در 6c درجه - بیشتر از 27c درجه حساس می‌باشد. بررسی منابع به ما نشان می‌دهد که شرایط آب و هوایی گنبد می‌تواند مناسب جهت کشتکار این گیاه باشد. این طرح چهار ساله که در دو سال اول عمل تکثیر و تولید این گیاه بوسیله کشت مستقیم ، نشا و قلمه انج ...
نمایه ها:
رشد | 
گیاه |