عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با شرکت بیست ژنوتیپ گندم نان بهاره و در دو آزمایش جداگانه به اجرا در آمد . نتایج یکساله نشان داد که ژنوتیپ شماره 14 (‏‎M-A-11‎‏) با عملکرد 7300 کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش خشکی انتهایی و 8422 کیلوگرم د رهکتار در شرایط نرمال و میانگین عملکرد 7861 کیلوگرم در هکتار و شاخص تحمل (‏‎STI‎‏) 26/1 متحمل ترین و پر پتانسیل ترین ژنوتیپ در میان ژنوتیپ های مورد بود . مطالعه البته ژنوتیپهای شماره 18 (‏‎Falat/Brakat‎‏)، شماره 6 (‏‎Maroon‎‏) و شماره 3 (بک کراس روشن) نیز به ترتیب ب ...

در این بررسی تعداد 165 لاین و رقم از ارقام بین المللی گندم نان در قالب دو آزمایش مشاهده ای و مقایسه عملکرد تکراردار بررسی شدند براساس نتایج حاصل از صفات یادداشت برداری و عملکرد دانه در آزمایش مشاهده ای تعداد 17 لاین و رقم در آزمایش مقایسه عملکرد تعداد 2 رقم به شاهدهای سرداری و آذر 2 برتری داشتند که جهت بررسی های تکمیلی در سال 81-80 انتخاب و شماره گذاری شدند. ...

به منظور تعیین حد آستانه تحمل به شوری پنج رقم گندم نان (کویر، مرودشت، ماهوتی، روشن و قدس)، تحقیقی مزرعه ای با چهار تیمار آب آبیاری شور( 2000، 5000 ، 8000 ، ‏‎sm-1‎‏ 11000 ) در سال اول انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین ارقام، بدون توجه به شوری اختلاف معنی داری از لحاظ عملکرد دانه مشاهده نگردید. بعلاوه تیمار شوری هیچگونه تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ارقام مختلف نداشت. ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
شوری | 

ایجاد ترکیبات جدید ژنتیکی و انتخاب انواع بهتر از بین آنها جزو مهمترین مراحل اصلاح گیاهان است. این بررسی به منظور ارزیابی و گزینش لاین‌ها در نسل‌های در حال تفکیک گندم نان برای صفات زراعی موثر در عملکرد دانه بر روی 564 توده در نسل F3، 320 توده در نسل F4، 387 توده F5 و 159 لاین F6 طی سال زراعی 83-1382 در ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی دیم مراغه زنجان، شیروان و قاملو انجام گرفت. روش مورد استفاده در اداره نسل‌ها عموماً بالک تغییر یافته بود در این روش گزینش در نسل F3 به صورت انتخاب تک ...

گندم نان (Triticum aestivum L.) دارای بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید نسبت به سایر غلات در ایران می‌باشد و به نظر می‌رسد در طی سال‌های اخیر با ورود ارقام تجاری و اصلاح شده از میزان تنوع واریته‌های آن کاسته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 100 لاین گندم نان و روابط خویشاوندی میان آن‌ها، صفات مورفولوژیک در طی دو سال متوالی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره ارزیابی گردید. آزمایش‌های مزرعه‌ای در هر دو سال در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گر ...

بالا بودن کیفیت نانوایی گندم باعث کاهش ضایعات نان، ارتقاء کیفیت غذایی، افزایش سطح سلامتی و بهداشت مردم می‌شود. توارث صفات مرتبط با کیفیت نانوایی بسیار پیچیده و پلی‌ژنی است و اطلاعات اندکی در باره عمل ژنتیکی این صفات وجود دارد. به منظور برآورد ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی، بررسی رفتار ژن‌ها و وراثت‌پذیری این صفات در گندم نان از طرح دی‌آلل کامل یک ساله و طرح نیمه دی‌آلل دو ساله با شش رقم گندم تجاری به نام‌های اترک، اروند، زرین، کرج-3، Mv-17 و نوید و طرح تجزیه میانگین نسل‌ها با ارق ...

گندم 20 درصد از کالری غذای جهان را تامین می کند و غذای اصلی حدود 40 درصد از جمعیت جهان است. زنگ قهوه‌ای گندم توسط قارچPuccinia recondita f.sp.tritici ایجاد می‌شود و یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در تعدادی از مناطق جهان می باشد. به‌منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به بیماری زنگ قهوه‌ای در گندم نان و برآورد اجزای ژنتیکی مقاومت، نتاج F1، F2، BC1 و BC2 (حاصل از تلاقی رقم حساس بولانی و رقم مقاوم شیرودی) همراه با والدین در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار کشت و در دو مرحله گی ...

گندم نان ((Triticum aestivum L. به عنوان اولین غله و مهم‌ترین گیاه دنیا شناخته می شود و به طور وسیع درالگوی مصرف 75 درصد ازجمعیت جهان قراردارد .به منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی و تعیین همبستگی‌ بین عملکرد دانه و برخی از صفات مورفولوژیک در لاین‌های گندم، 99 لاین که از نقاط مختلف ایران جمع‌آوری شده بودند در قالب یک طرح بلوک‌ کامل تصادفی با 3 تکرارمورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از تجزیه خوشه‌ای و بر اساس صفات مورفولوژیک 99 لاین گندم نان در 4 گروه اصلی قرار گرفتند. ضریب همبس ...

کیفیت پخت نان همواره متاثر از کیفیت و کمیت گلیادین و گلوتنین های گلوتن گندم می باشد α/β - گلیادین به عنوان یکی از زیرواحدهای پروتئین گلیادین گندم ، در خاصیت الاستیسیته خمیر نان موثر می باشد. به منظور تعیین روابط ژنتیکی بین این زیر واحدپروتئینی، 55 رقم زراعی گندم با استفاده ازسه نشانگر ریزماهواره ای طراحی شده از مناطق EST ارزیابی شدند. براساس نتایج حاصل از الکتروفورز باندهای تکثیرشده بیشترین فراوانی اللی در جایگاه دوم پرایمر M10092 وکمترین فراوانی اللی در جایگاه سوم پرایمر M10 ...