عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 616

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور دستیابی به ارقام زیتون برتر در منطقه با استفاده از روش سلکسیون توده و تلاقی متقابل از بین 24 ژنوتیپ موجود ژنوتیپ A14 باخصوصیات ویژه دارای برتری نسبی به سایر ژنوتیپها بود. دارای قدرت رشد زیاد، تاج بسیار مناسب و مقاوم در برابر باد، باردهی زود هنگام وزن میوه 44/5 گرم وزن هسته 86/0 گرم نسبت گوشت به هسته 2/6 بود. دومین ژنوتیپ برتر مربوط به A17 بود که دارای قدرت رشد زیاد، و باردهی زود هنگام ولی حساس به باد میباشد. نهالهای حاصله از بذرهای کشت شده در سال 78 برای بررسیهای لازم ...

بمنظور جمع آوری و ارزیابی ژنوتیپهای انگور استان قزوین از جنبه های مختلف مانند مقاومت به سرما، کیفیت میوه، بازار پسندی خوشه ها، تراکم خوشه ها، درشتی و کیفیت حبه ها جهت دستیابی به مناسبترین ارقام در استان از اواخر تابستان 1379 با مراجعه باغات مختلف و برتر استان نسبت به شناسائی، انتخاب و پلاک کوبی حداقل پنج بوته برتر و سالم از هر رقم یا ژنوتیپ اقدام گردید که تاکنون 17 ژنوتیپ شناسایی و پلاک کوبی شده اند و پیش بینی میشود این تعداد به 25 ژنوتیپ افزایش یابد. ...

ژنوتیپ های مورد بررسی در این طرح در قالب طرح آماری لاتیس ساده در دو محیط دارای تنش محیط پتانسیل کشت شده براساس نتایج بررسی های انجام شده تعداد 15 ژنوتیپ جو بدون پوشینه برای ادامه آزمایش در سال زراعی 81-1380 انتخاب شدند. ...

در این آزمایش تعداد 19 ژنوتیپ جو معمولی متحمل به شوری، از آزمایش های سال قبل مورد بررسی قرار گرفتند . این ژنوتیپ ها در دو محیط دارای تنش و بدون تنش شوری در طرح ‏‎RCBD‎‏ در سه تکرار کشت شدند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ شماره 9 ‏‎(I-BC-80419)‎‏ با تولید 1693 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را در محیط دارای تنش به خود اختصاص داده است . ...

به منظور بررسی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای خارجی کنجد این آزمایش با بهره گیری از 23 ژنوتیپ خارجی کنجد و دو شاهد داخلی (یکتا و زودرس) مجموعاً 25 تیمار بذری متفاوت در قالب طرح لاتیس دو تکراری انجام شده است. در طول فصل زراعی از صفاتی نظیر: تیپ شاخه بندی، فرم برگها، ارتفاع اولین شاخه فرعی، ارتفاع اولین کپسول، تاریخ شروع گلدهی و ... تعدادی دیگر از صفات یادداشت برداری صورت گرفت و در پایان فصل براساس صفت عملکرد تجزیه های آماری انجام شد. ارقام خارجی مورد استفاده در بررسی اغلب در تاریخه ...

منظور بررسی، لاینهای جدید گلرنگ حاصل از دورگ های داخلی و ژنوتیپ های خارجی از نظر عملکرد دانه و روغن و سایر خصوصیات مهم زراعی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. کلیه ژنوتیپ های مورد بررسی در مناطق خسروشهر تبریز و اسلام آباد غرب در اثر سرمای زمستانه از بین رفت و در منطقه کرج نیز خسارت سرما بسیار شدید بود. بطوریکه در اکثر ارقام بیش از 60 درصد خسارت سرما مشاهده گردید ولی در عین حال مقاومترین رقم به سرمای زمستانه در کرج مربوط به رقم شما ...

در استان آذربایجان شرقی از باغات شهرستان های مرند، جلفا تعداد 12 نمونه و شبستر 10 نمونه انگور علامت گذاری و انتخاب گردید که در بهار فصل زراعی 81-1380 از بوته های انتخابی قلمه تهیه گردیده و در خزانه کشت خواهد شد . درایتان آذربایجان غربی ژنوتیپهای مختلف انگور در طی سالهای 80-76 شناسایی و جمع آوری گردیده و سپس در محل ایستگاه کهریز بصورت کوردن دو طرفه در غالب یک باغ کلکسیون کاشته شدند . در مجموع 51 ژنوتیپ در کلکسیون کاشته شده که با استفاده از دیسکریپتور ‏‎IPGRI‎‏ برای هر ژنوتیپ 2 ...
نمایه ها:
انگور | 

به منظور شناسایی ژنوتیپهای مقاوم لوبیا چیتی به کنه دو نقطه ای در شرایط مزرعه و گلخانه و بررسی رابطه نتایج مزرعه و گلخانه و تعیین مکانیسمهای مقاومت این تحقیق به اجرا درآمد . از 300 ژنوتیپ لوبیا چیتی مورد ارزیابی پس از انجام آزمایشات گلخانه ای و مزرعه ای 7 ژنوتیپ مقاوم شناسایی گردید . ...

به منظور ارزیابی ژنوتیپهای مختلف لوبیا از نظر میزان مقاومت به خشکی و همچنین مطالعه همبستگی میان صفات و تجزیه آن به روابط علت و معلول در شرایط آبیاری مطلوب و آبیاری های محدود و تعیین میزان توارث پذیری صفات کمی وابسته به عملکرد این طرح به اجرا در آمد. از 7 ژنوتیپ مورد ارزیابی، یک ژنوتیپ لوبیا چیتی و یک ژنوتیپ لوبیا قرمز تحمل خوبی را نشان داده اند که از مشخصات مهم این دو نوع لوبیا زودرسی آنها بوده است. از سه تنش ایجاد شده بیشترین کاهش عملکرد ژنوتیپهای لوبیا در تنش 105 میلیمتر تب ...
نمایه ها:
لوبیا | 
خشکی |