عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این رساله فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده‌ایم. ابتدا ضمن توجیه ضرورت تبیین موضوع، طرح کلی رساله بیان شده و پس از آن به سابقه تاریخی قراردادهای پیمانکاری و ضرورت تدوین ضوابط و مقررات متحدالشکل تحت عنوان "شرایط عمومی پیمان" برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی اشاره شده است . مبنای قانونی دفترچه شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 می‌باشد که مقرر می‌دارد : "سازمان برنامه و بو ...

درتحقیق ابتدا مقایسه ای بین واکنش مثبت جانبازان بسیجی به انگیزاننده هاو پاداشها و دیگر بسیجیان به عمل آورده شده و مشخص شد که دیدگاه وواکنش جانبازان بسیجی و دیگر بسیجیان در شهر اصفهان نسبت به تاثیر انگیزاننده ها بر ماندگار افراد در بسیج یکسان است ولی در مورد تاثیر پاداشها بر ماندگار افراد در بسیج دارای اختلاف دیدگاه هستند . یکی از موارد دیگر که در تحقیق حاضر بررسی شده بررسی نوع آسیب های وارده به جانبازان بسیجی وواکنش آنها به انگیزاننده ها بوده که در بررسی مشخص شد جانبازان با آ ...

خلاصه این مقاله به شرح زیر می‌باشد -1 شناساندن مفهوم و اهمیت بهره‌وری -2 نشان دادن ارتباط پرداخت تشویقی و بهره‌وری در سیستم سازمان تامین اجتماعی و نتایج حاصل از آن. ...

هدف از تحقیق نشان دادن تاثیر مثبت تصویب نرم‌های جدید تخلیه و رعایت آن در قراردادهای خرید (C&F) و حمل در خرید (F.O.B) در کاهش هزینه‌های حمل، کاهش در پرداخت دموراژ یا افزایش در دریافت دیسپاچ و ارائه راه‌حل بهینه می‌باشد. همچنن نشان دادن صرفه‌جوییهای ارزی که رعایت نرم‌های مصوب به دنبال داشته است و نشان دادن کاهش دموراژهایی که به صورت پنهان تحت عنوان کرایه حمل به صورت ارزی از کشور خارج می‌شود. ...

مشارکت کارکنان مدیریت با وجود قدمت نسبتا طولانی آن هنوز موضوعی بدیع و قابل توجه است و اندیشه دخالت نیروی کار در تصمیمات موسسه یا سازمان همیشه به عنوان یک عامل انگیزشی و محرک باعث دغدغه خاطر هر دو طرف کارگر و کارفرما بوده است. با این حال عدم درک متقابل هر دو طیف کاری از نحوه مشارکت طرف مقابل و عدم دسترسی بر بهره مندی از بهترین شیوه اجرا برای دوری از تعارضات در محیط کار، مشکلات بسیاری را فرا روی مدیران و کارکنان قرار داده است. ...
نمایه ها:
اسلام | 
قرآن | 
پاداش |