عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1748

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این نظرخواهی، مشکلات و مسائلی است که مردم در رابطه با کالاهای کوپنی و سهمیه‌بندی ارزاق عمومی داشته‌اند. که بعد از انجام این نظرخواهی به نتایج زیر به دست آمده است . - از افراد جامعه نمونه 98 درصد کوپن توزیع کالا را از بانک صادرات دریافت کرده‌اند. - مهمترین مشکل دریافت کوپن از نظر پاسخگویان ایستادن در صف بوده است . - بیش از نیمی از پاسخگویان، برنج را بعنوان یکی از ضروری‌ترین کالاها در شرایط کنونی دانسته‌اند. - اکثر پاسخگویان اظهار داشته‌اند که سهمیه تعیین ...

هدف از انجام این نظرخواهی آگاهی از نظرات شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون در مورد برنامه‌های این دو رسانه بوده است تا در ضمن رهنمودی باشد برای مسئولین و تهیه‌کنندگان برنامه‌های رادیو تلویزیون در جهت بهبود کمی و کیفی برنامه‌ها و با توجه به نیاز شدید و روزافزون مردم، در جهت آگاهی از اخبار دقیق و صحیح و نیز تمایل به بهره‌مندی از برنامه‌های آگاه‌کننده آموزنده و همچنین برنامه‌های متنوع و سرگرم‌کننده، وظیفه‌ای سنگین بر دوش مسئولین رادیو تلویزیون در پاسخگویی به نیازهای فوق ق ...

هدف از تهیه این نظرخواهی، مشکلات و مسائلی است که مردم در رابطه با کالاهای کوپنی و سهمیه‌بندی ارزاق عمومی داشته‌اند. که بعد از انجام این نظرخواهی نتایج زیر بدست آمده است . -1 عمده‌ترین سهمیه‌بندی کالاها از دیدگاه پاسخگویان بخاطر جنگ (29 درصد)، کمبود کالا و ارزاق عمومی (23 درصد) بوده است -2 قریب به 83 درصد پاسخگویان روغن را بعنوان یکی از ضروری‌ترین کالاها ذکر کرده‌اند -3 مهمترین عامل کمبود مایحتایج عمومی از نظر پاسگویان سرمایه‌دارها و بازاریها 12 درصد مسائل انقلاب 7 درص ...

هدف از تهیه این نظرخواهی، مشکلات و مسائلی است که مردم در رابطه با کالاهی کوپنی و سهمیه‌بندی ارزاق عمومی داشته‌اند که بعد از انجام این نظرخواهی نتایج زیر بدست آمده است . -1 مهمترین مشکل دریافت کوپن از نظر پاسخگویان ایستادن در صف بوده است (40 درصد) -2 عمده‌ترین علل سهمیه‌بندی کالاها از دیدگاه پاسخگویان بخاطر جنگ (31 درصد)، کمبود کالا و ارزاق عمومی (24 درصد) و جلوگیری از احتکار (23 درصد) بوده است . -3 قریب 84 درصد از پاسخگویان روغن را بعنوان یکی از ضروری‌ترین کالاها ذکر ...

نمونه ارزشیابی این طرح 1000 نفرافراد 15 سال به بالای ساکن تهران بوده ونتایج حاصل نظرات آنان است :برنامه های رادیویی به ترتیب مقدار درصد شنونده عبارتنداز خانواده 21( درصد) پاسداران ،سخنرانی های ساعت 1 بعدازظهر 6( درصد.)برنامه های تلویزیونی به ترتیب محبوبیت عبارتنداز فیلم سینمائی 28( درصد) برنامه های ورزشی 22( درصد)کودکان و نوجوانان 17( درصد) درصد بیننده سایر برنامه ها کم است . ...

هدف ازانجام این نظرخواهی پاسخگویی به پرسش‌های زیربوده است : اصولا چراسهمیه بندی کالا درجامعه ما واین مسئله تاچه حدجوابگوی نیازمردم بوده است ؟ مقدار مناسب سهمیه بندی کالاها کدامند؟نتایج حاصل از بررسی فوق درگزارش مربوطه منعکس می باشد. ...

هدف ازانجام این نظرخواهی پاسخگویی به پرسشهای زیربوده است : اصولا چرا سهمیه بندی کالاها درجامعه ما مطرح واین مسئله تاچه حد جوابگوی نیازمردم است ؟ مقدار سهمیه کالاها کدامند؟ منابع اطلاعاتی مربوط به سهمیه بندی کالاها کدامند؟نتایج مربوط:بررسی فوق به تفضیل درگزارش مربوطه منعکس می باشد. ...

هدفازانجام این نظرخواهی پاسخ‌گویی به پرسش‌های زیربوده است :اصولا چرا سهمیه بندی کالاها درجامعه مامطرح واین ذیل مسئله تاچه حد جوابگوی نیاز مردم است .مقدار مناسب سهمیه بندی کالاها کدامند؟منابع اطلاعاتی مربوط به سهمیه بندی کالاها کدامند؟نتایج مربوط به بررسی فوق به تفکیک تفضیل درگزارش مربوط منعکس می باشد. ...

هدف ازانجام این بررسی تعیین میزان شنونده میزان علاقه و تعیین ساعت مناسب پخش این برنامه رادیویی می باشد.نتایج حاصل ازاین بررسی نشان می دهد که 89 درصد گروه نمونه این برنامه راگوش نمی کنندوازمیان افرادی که این برنامه راگوش می کنند گروه سنی 35-39 سال بیشترازسایر گروههای سنی شنونده این برنامه می باشندجزئیات مربوط به این بررسی به تفصیل درگزارش منعکس می باشد. ...