عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 356

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه منابع انسانی از مهم ترین عنصرهای پیشرفت هر سازمان به شمار می روند. تا جایی که اگر این منبع عظیم به درستی مدیریت نشود سازمان به اهداف خود دست پیدا نمی کند. مدیریت منابع انسانی در سازمان از انتخاب و استخدام شروع می شود و بقیه ابعاد به ترتیب آموزش و توسعه منابع انسانی، تیم های کاری، ارزیابی عملکرد و جبران خدمت می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر یادگیری در سه سطح (فردی، گروهی و سازمانی) می باشد. جا ...
نمایه ها:

هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان می باشد. در انجام این پژوهش، از روش شناسی کیو به عنوان یکی از روش های آمیخته استفاده گردید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-اکتشافی بوده و داده ها به شیوه توصیفی-پیمایشی جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان این پژوهش، تعداد 16 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان مذکور بودند که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشتند. فضای گفتمان در پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری شده است، که پس از ار ...
نمایه ها:

چکیده : هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه شناسایی شایستگی های منابع انسانی برای پیاده سازی بانکداری جامع در بانک تجارت (مطالعه موردی بانک تجارت شعب شهرستان شیراز) در سال94-95 می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل250 نفراز مدیران و کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان شیراز است. جامعه آماری مورد مطالعه بصورت نمونه گیری تصادفی، که طبق جدول کرجی - مورگان 152نفر انتخاب شده اند و به تعداد و به نسبت زن ها و به تعداد و به نسبت مرد ها توزیع پرسشنا ...
نمایه ها:

این تحقیق در جهت شناسایی امکان اعمال روشهای ارزشیابی حسابداری منابع انسانی و انتخاب مناسبترین روش ارزشیابی قابل اعمال می‌باشد. با توجه به گستردگی روشهای ارزشیابی و محدودیت‌های موجود، در این پژوهش تنها به بررسی پنج روش از بین کلیه روشهای ارزشیابی موجود پرداخته شد. ...
 
در این پایان نامه در مجموع از نظر مدیریت و کارمندان این واحد ، آموزش در زمینه های ذیل شامل 1- آگاهی از تحقیقات و پیشرفت های جاری در ارتباط با منابع انسانی . 2- شناخت قوانین و مقررات اداری و امور استخدامی . 3- آگاهی از روش های کارمندیابی و شیوه ارزیابی این روش ها . 4- مهارت در کار با رایانه . 5- آشنایی با فنون افزایش بهره وری و بهبود کیفیت زندگی کاری . 6- آشنایی با الگوهای نوین مدیریتی . 7- رضایت شغلی ، علل ضعف و راه های افزایش آن . 8-آشنایی با سیستم های اطلاعات مدیریت ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه شاخص ها و عمل کردهای برنامه های دوم و سوم توسعه در بخش های منابع انسانی اماکن و تأسیسات و بودجه تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش استان همدان بود. ضمنا در اجرای اهداف اختصاصی تحقیق موارد زیر انجام شد: تعیین نسبت دانش آموزان دختر و پسر تجت پوشش ورزش همگانی و قهرمانی نسبت نیروی انسانی فنی زن و مرد شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت طرح های تحقیقاتی به نیروی انسانی متخصص مسابقات ورزشی انجام شده تعداد معلمان تربیت بدنی و ورزش زیربنای سالن ها و زمین های ...

در این پایان نامه، ضمن توسعه آخرین متدلوژی تدوین استراتژی منابع انسانی (مدل یک‌پارچه)، نسخه عملیاتی آن در شرکت مپنا با موفقیت پیاده سازی شده است. ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سبک رهبری بر تعهدسازمانی منابع انسانی در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی می باشد. روش انجام تحقیق نیز به صورت زمینه یابی/پیمایشی(از نوع مقطعی)می باشد.از روشهای کتابخانه ای، بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه نیز برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است.برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مجزا استفاده گردیده است.پرسش ...