عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 797

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح بمنظور بررسی خصوصیات زراعی کمی و کیفی چهار رقم برنج رایج استان فارس به اسامی قصرالدشتی، عنبربو، رحمت‌آبادی، کت‌سیاه همراه با رقم زرد بومی بعنوان شاهد اجراء گردید. این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در کرتهائی به ابعاد 3/5 x 2/5 با فواصل 20 × 20 سانتیمتر به اجرا درآمده و در طول دوره رشد فاکتورهای زراعی نظیر حالت رشد در خزانه، حالت رشد 30 روز بعد از نشاءکاری، تاریخ ظهور 50 درصد خوشه و رسیدن کامل، درصد خوابیدن، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه بارور و ریزش دان ...
نمایه ها:
برنج | 
رقم | 
گیاه | 

به منظور تعیین اثرات مصرف کود ازته در مراحل متفاوت رشد گندم و ارتباط آن با عملکرد کمی و کیفی دو رقم جدید گندم به نامهای الموت و MV17 طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به مورد اجرا گذاشته شده است . از دو رقم مورد بررسی بالاترین عملکرد مربوط به رقم MV17 به میزان 4937 کیلوگرم در هکتار بوده و در بین تیمارهای کودی بالاترین عملکرد محصول مربوط به تیمار T4 (1/3 در هنگام کاشت + 1/3 پنجه‌زنی + 1/3 ساقه رفتن) به میزان 5222 کیلوگرم در هکتار بوده است . اثر متقاب ...

طرح حاضر در قالب آزمایش کرتهای دوبار خرد شده در سه تکرار به اجرا می‌آید. در این طرح تاثیر فاصله کاشت و هرس و نیز زمانهای مختلف هرس در دیرزیستی و تولید کمی و کیفی دو گونه آترپیلکس به اسامی A.canescans مورد بررسی قرار می‌گیرد. تیمارهای اصلی شامل فواصل کاشت بوته‌های آتریپلکس (فواصل 2×21، 4×4، 6×6) و تیمارهای فرعی درجه دو سطوح هرس (کف بر، ارتفاع20، 40، 60 سانتی متر و شاهد) و هر ساله در پایان فصل رویش ، مقدار علوفه تولیدی هر تیمار اندازه‌گیری و در فصل چرا نمونه‌هائی جهت تعیین ارزش ...

طرح حاضر در قالب آزمایشی کرتهای دوبار خردشده در سه تکرار به اجرا در می‌آید. دراین طرح تاثیر فاصله کاشت و هرس و نیز زمانهای مختلف هرس در دیرزیستی و تولید کمی و کیفی دو گونه آتریپلس به اسامی A.halimus, A.lentiformis مورد بررسی قار می‌گیرد. تیمارهای اصلی شامل فواصل کاشت بوته‌های آترپیلکس (فواصل 2×2 و 4×4 و 6×6 )و تیمارهای فرعی درجه دو سطوح هرس (کف‌بر، ارتفاع 20 سانتیمتر، ارتفاع 40 سانتیمتر ارتفاع 60 و شاهد و هر ساله در پایان فصل رویش مقدار علوفه تولیدی هر تیمار اندازه‌گیری و فصل ...

طرح حاضر در قالب آزمایشی کرت‌های دوبار خرد شده در سه تکرار به اجرا در می‌آید. در این طرح تاثیر فاصله کاشت و هرس و نیز زمان‌های مختلف هرس در دیر زیستی و تولید کمی و کیفی دوگوه آتریپلکس به اسامی A.canescens مورد بررسی قرار می‌گیرد. تیمارهای اصلی شامل فواصل کاشت بوته‌های آتریپلکس (فواصل 2×2 و 4×4 و 6×6 ) و تیمارهای فرعی درجه دو سطوح هرس (کف‌بر، ارتفاع 20 سانتیمتر، ارتفاع 40 سانتیمتر، ارتفاع 60 و شاهد و هر ساله در پایان فصل رویش مقدار علوفه تولیدی هر تیمار اندازه‌گیری و در فصل چر ...

طرح حاضر در قالب آزمایشگاهی کرتهای دو بار خرد شده در سه تکرار به اجرا می‌آید. در این طرح تاثیر فاصله کاشت و هرس و نیز زمانهای مختلف هرس در دیرزیستی و تولید کمی و کیفی دو گونه آتریپلکس به اسامی A.lentipormis, A.canescans مورد بررس قرار می‌گیرد. تیمارهای اصلی شامل فواصل کشت بوته‌های آتریپلکس (فواصل 2×2 ، 4×4، 6×6 )و تیمارهای فرعی درجه 2 سطوح هرس (کف بر، ارتفاع 20، 40، 60 سانتی‌متر و شاهد)وهر ساله در پایان فصل رویش ، مقدار علوفه تولیدی هر تیمار اندازه‌گیری و در فصل چرا نمونه‌هائ ...

این طرح در قالب کرتهای دوبار خرد شده در 3 تکرار به اجرا درمی‌آید که تاثیر فاصله کاشت و هرس و زمانهای مختلف هرس در دیرزیستی و تولید کمی و کیفی دوگونه آتریپلکس و تیمارهای فرعی در جهت و سطوح هرس و هر سال در پایان فصل رویش مقدار علوفه هر تیمار اندازه‌گیری و در فصل چرا نمونه‌هائی جهت تعیین ارزش کیفی علوفه اخذ می‌گردد. ...

طرح حاضر در قالب آزمایشی کرت‌های دوبار خرد شده در سه تکرار به اجرا درمی‌آید. در این طرح تاثیر فاصله کاشت و هرس و نیز زمان‌های مختلف هرس در دیرزیستی و تولید کمی و کیفی دوگونه آتریپلکس به اسامی A.halimus, A.Lentiformis مورد بررسی قرار می‌گیرد. تیمارهای اصلی شامل فواصل کاشت بوته‌های آتریپلکس (فواصل 2×2 و 4×4 و 6×6) و تیمارهای فرعی درجه دو سطوح هرس (کف‌بر، ارتفاع 20 سانتیمتر، ارتفاع 40 سانتیمتر ارتفاع و شاهد و هر ساله در پایان فصل رویش مقدار علوفه تولیدی هر تیمار اندازه‌گیری و در ...

جهت تعیین میزان بذر مصرفی و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد کمی و کیفی عولفه یونجه طرح آماری بصورت کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات ) با عامل اصلی فاصله خطوط کاشت ...