عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1612

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اولین مرحله نمونه برداری که در سواحل جنوبی کشور (از بندرعباس و قشم تا خارک) صورت گرفت، مقداری از جلبک ها جمع آوری شده و در ظرف های مخصوص فیکس شده و مقداری هم در کاغذهای مخصوص پرس شدند، سپس نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه انتقال یافتند. در نمونه های مورد بررسی، درصد ((پلی ساکارید)) بسیار ناچیز بود اما در نمونه های به دست آمده دو نمونه جلبکی وجود داشت که حاوی مواد ((پلی ساکاریدی، آگار و اسید آلژنیک)) بودند. مرحله دوم طرح با انجام نمونه برداری از منطقه چابهار (از تنگ، پزم ...
نمایه ها:
جلبک | 
آگار | 

تعداد 225 نمونه از 8 گونه آژیلوپس و 95 نمونه از گونه های الیموس جمع آوری شده و از نقاط مختلف کشور به کرج ارسال گردید. نمونه های الیموس در مزرعه کشت گردید تا نسبت به شناسایی آنها اقدام گردد. از نمونه های آژیلوپس بیشترین تعداد راAe. Triuncialis و کمترین تعداد را Me. Speltoides و Ae. Tauschii تشکیل می دهند. ...

شناسایی ویروسهای INSV (توسپوویروس لکه مرده گل حنا) ، SCMV (ویروس موزائیک نیشکر) و TMV (ویروس موزائیک توتون) از سویا در مناطق کشت استان گلستان ...

اکثر محدوده جغرافیایی شهرستان آران و بیدگل از مناطق کویری است و دارای طیفهای اکولوژیکی مختلف است وجود دریاچه نمک - نوار عظیم و یک باند- شوره زارها- تپه های ماسه ای - کمی بارندگی - کمبود رطوبت باعث بوجود آمدن گیاهان مقاوم گردیده در این طرح منحنی بررسی فلور نواحی مختلف به وضعیت فنولوژی گونه ها نسبت به جمع آوری و شناسایی و طبقه بندی در هر باریوم ایستگاه پژوهشی کاشان اقدام و توجه می شود . ...
نمایه ها:
آران | 
کاشان | 
بیدگل | 

به منظور شناسایی و ارزیابی ذخایر توارثی شبدر موجود در بانک ژن، در مهر ماه 1378 و1379- کشت 198 توده شبدر (جمع آوری شده در سالهای گذشته) در مزرعه طرح فوق الذکر شروع شد. طبق دستورالعمل IPGRI صفات زراعی و بتانیکی هر توده ارزیابی گردید. داده های حاصل از ارزیابی دو سال جهت تجزیه های آماری از قبیل تجزیه کلاستر استفاده شدند. قسمت اعظم کلکسیون را گونه شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) به دو نوع یک چین و چند چین تشکیل می داد. شبدرهای برسیم، زیر زمینی، قرمز، سفید و گونه T.fragiferum ن ...
نمایه ها:
احیاء | 
شبدر | 
گیاه | 

در راستای اجرای طرح بازدیدهای منظم از مزارع چغندرقند در طی فصل رویشی هر دو هفته یکبار انجام شد و گیاهان از نظر علائم موجود در بخشهای هوایی پژمردگی زردی پلاسیدگی و ... مورد بررسی قرار گرفتند در مرحله برداشت غده ها نیز بازدید بصورت هفته ای دوبار انجام شد و بوته های مشکوک و غده های پوسیده به آزمایشگاه منتقل و عملیات جدا سازی و خالص سازی قارچ از بافتهای آلوده صورت گرفت که تا کنون چند ایزوله از قارچهای Rhizoctonia solani, Rhizopus sp, Macrophomina phaseolina, Mocur sp., Fusaruim s ...

طی بررسی‌هایی که در منطقه رفسنجان انجام شد، هلیوتیس به عنوان یک آفت جدید پسته به اثبات رسید که در بعضی از باغات به شدت خسارت می‌زند. دو گونه هلیوتیس شناسایی گردید به نامهای H.armigera و H.peltigera . حشرات بالغ از اواخر دهه دوم فروردین فعال شده و حشرات ماده تخمهای خود را به طور انفرادی روی میوه، روی برگ و دم خوشه‌ها قرار می‌دهند و اواخر فروردین لاروها ظاهر شده و وارد میوه شده و بعد از تغذیه از آن خارج شده وارد میوه بعدی می‌شوند. و هر لارو بطور متوسط 2/9 میوه را مورد حمله قرار ...

هرچند به نظر می رسد پارکهای علم و فناوری کشور به صورت مستقیم قابل اقتباس از نمونه های خارجی نیست و بسترهای متفاوت نقش بسزایی در احداث، شکل گیری، برنامه ریزی و طراحی چنین مجموعه هایی خواهد داشت. با این وجود بررسی تجارب خارجی همراه با نمونه های داخلی (هرچند در حال حاضر نمونه کاملی در ایران وجود ندارد) در راستای بهینه یابی الگوهای طراحی بسیار با اهمیت و ضروری به نظر می رسد و آغازی برای طراحی پارکهای تحقیقاتی کشور به صورت عام و پارک تحقیقاتی یزد به صورت خاص تلقی می شود. هدف از اج ...

طی این تحقیق که از ابتدای سال 1378 اجرا گردید، با انجام عملیات جمع آوری نمونه ها به روشهای متداول، تعداد معتنابهی نمونه از تمامی جزایر خلیج فارس جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه های مربوطه، شناسایی و طبقه بندی شدند. ...