عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 118

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه‌ پدیده‌ی‌شکاف‌نسلی به‌ویژه درجوامع‌درحال‌گذار به عنوان یکی‌ازمسائل‌اجتماعی مطرح است که منظوراز آن شکافی‌است که درمقطع‌زمانی‌معینی بین‌جوانان و بزرگسالان یک‌جامعه از حیث فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی وجود دارد و دریک تأمل آسیب شناختی علل و عوامل متعددی در بروز آن نقش‌بازی می‌کنند که مطالعه‌ی ویژگیها و عوامل‌آن از اهمیت‌خاصی برخوردار است. پژوهش‌حاضر با هدف‌بررسی شکاف‌نسلی مابین دانشجویان و والدینشان( مطالعه‌ی موردی دانشجویان دانشگاه پیام‌نورنقده ) صورت گرفته و به دنبال پاسخگ ...

در دنیای متلاطم و پرآشوب امروز که لحظه به لحظه مباحث و علوم نوین در حال شکل گرفتن بوده و پایه های رقابت از افزایش کارآیی به سمت دسترسی به اطلاعات تغییر یافته است، دانش و اطلاعات، سازماندهی و بازیابی بجای آنها و در یک کلمه مدیریت دانش از ضروریات کار مدیریت است. مدیریت دانش همانگونه که از نامش پیداست به معنی اداره کردن دانش موجود و نیز خلق و جذب دانش جدید است. نکته مهم اینکه تنها اکتفا به دانش موجود در عصر توسعه روزافزون دانش‌، هرگز راهگشا نیست و بنابراین مدیران برای عقب نماندن ...

مقاله‏ی پژوهشی حاضر تاثیر تماشاگری کانال‏های ماهوارهای را بر سبک زندگی مورد بررسی قرار می‏دهد. مطابق چارچوب نظری این مطالعه که از آرای بوردیو متاثر است، سبک زندگی، نماد و نشانه‏ای فرهنگی واجتماعی به شمار می‏رود که از طریق چهار بعد هنجارهای مصرفی(آرایش وپوشش)، انتخاب فعالیت های گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و شیوه‏ی همسرگزینی بروز پیدا می‏کند. چرایی و چگونگی انتخاب این ابعاد معنادار از نظر فرهنگی واجتماعی، در اندیشه ی بوردیو به نوع ذائقه‏ها و سلیقه‏های افراد بر می‏گردد. سوال ا ...

نیت ترک خدمت، بیانگر میل ارادی افراد برای پایان دادن به همکاری در یک سازمان است. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود، لیکن امکان دارد که این نیت تأثیر خود را در قالبهایی چون غیبت، اهمال، خرابکاری و امثالهم نشان دهد. یکی از راههای جلوگیری از ترک خدمت و پیامدهای آن، شناسایی عواملی است که در تحریک نیتهای ترک خدمت کارکنان نقش دارند. نتایج این تحقیق میدانی در نمونه 192 نفری کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور گویای آن بود که عواملی چون حمایت سازمانی ادراک شده، نقض ...

تغییرات ایجاد شده در محیط‌های کسب و کار و پیشرفت سریع فناوری اطلاعات توسعه مدل‌های جدید و موثر کسب و کار و پیاده سازی کارای آنها توسط سازمانها را سبب شده است. شبکه‌های مشارکتی از جمله مدل‌های جدید کسب و کار است که برای کمک به سازمان‌ها جهت حفظ بقای خود در محیط رقابتی کنونی توسعه داده شده اند. سازمان‌های مجازی یکی از زیر مجموعه‌های شبکه‌های مشارکتی است. در یک سازمان مجازی سازمان‌های منفرد به منظور رسیدگی به فرصت تجاری معین و یا مدیریت نیازی خاص با یکدیگر همکاری کرده، و به این ...

دانشگاه پیام نور در دهه اخیر رشد چشمگیری نموده و به یکی از ابر دانشگاه های جهان تبدیل شده است و تربیت بیش از یک میلیون دانشجو را بر عهده دارد. ما در این تحقیق بر آن شدیم عوامل موثر برموفقیت مدیران آنرا از دیدگاه مدیران و کارکنا ن مورد بررسی قرار دهیم.دراین پژوهش ضمن بیان تفضیلی وظایف مدیران و تعاریف وشیوه های موفقیت؛ چندین شاخص برای موفقیت تعریف و از میان آن مدیران موفق مشخص شده اند .سپس بر مبنای اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها و اطلاعاتی که از کارکنان بدست آمد عوامل موثر بر ...

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی مداخله رفتاری، آموزش اندیشه‌ورزی( ذهن‌آگاهی) و پذیرش بی‌قید و شرط بر تصویر بدنی منفی، خودپنداشت و کیفیت زندگی گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. پس از اجرای پرسشنامه چند بعدی روابط بدن – خود(MBSRQ)، تعداد 30 آزمودنی دختر با میانگین سنی 24 سال و 8 ماه و دامنه سنی 37-20 سال که نمرات کل آنها در پرسشنامه چند بعدی روابط بدن – خود کمتر از 160 و در زیر مقیاس رضایت از نواحی بدن کمتر از 33 بود انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفر ...

در این تحقیق به بررسی و مطالعه رابطه بین دو متغیر ذهنیت فلسفی و سبک تصمیم‌گیری مدیران پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران دانشگاه پیام نور واحد مشهد به تعداد 80 نفر بوده که با توجه به آن حجم نمونه برابر با 77 نفر تعیین گردید. زمان جمع‌آوری اطلاعات از شهریور سال 1389 تا مهر ماه 1389 بوده است و از پرسشنامه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. برای بدست آوردن روایی آزمون دراین پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی‌های اساتید راهنما و مشاور، سوالات آزمون مورد بر ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های مقابله ای با خودکارآمدی می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه پژوهش را دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سیرجان تشکیل داده اند، نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه های هوش هیجانی سیبریاشیرینگ، مهارت های مقابله ای موس و بیلینگز و خودکارآمدی شرر ابزار جمع آوری اطلاعات بوده اند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسی ...