عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 234

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه خطرپذیری جزئی از فعالیت های اقتصادی و تجاری محسوب می شود. نيازمندی بازرگانان و افراد عادی به انواع و اقسام قراردادها و تعهدات مخاطره انگیز روز به روز در حال گسترش است و ضروری است موضوع خطرپذيری در معاملات به عنوان يك نهاد حقوقی مستقل مورد بررسي و ارزيابی قرار گيرد. در حقوق مدنی ایران که از پشتوانه غنی فقه امامیه برخوردار است، مفهوم و قواعد خطرپذيری تا حد زیادی در مباحثی همچون قاعده غرر، قاعده اقدام، قاعده تسلیط و غیره مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این، تاكنون اين م ...

قانون مدنی ایران در طول تاریخ، تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که باید گفت قانونی است که با مصدق آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد از طرف دیگر باید تحولات و تطورات قانون مدنی را در دو برهه زمانی تعقیب کرد برهه زمانی که دو کمیسیون در زمان های متفاوت آغاز به نگاشتن قانون مدنی کرده اند و برهه دیگر، زمانی است که در این قانون تغییراتی در طول زمان به وجود آمد. بررسی تطورات قانون مدنی ذهن حقوقدانان و محققان را با مفهوم قانون مدنی و مبنای نظام فکری حاکم بر آن آشنا می کند از طرف د ...

در جوامع افرادی زندگی می کنند که به طور موقت یا دایم دچار نقص، کم توانی یا ناتوانی ذهنی هستند که ای مسئله می تواند از بدو تولد و به شکل مادر زادی وجود داشته باشد یا این که اکتسابی باشد و در دوران زندگی بر اثر جنگ، حوادث، پیر شدن، بیماری و... به وجود بیاید. این افراد به منظور اجرای حقوق خود (مالی و غیر مالی) به ویژه در تصرفات و حقوق مالی خود ، نیازمند توجه ویژه قانون گزار با رویکرد حمایتی می باشد. مواردی هم که باعث صدور حکم حجر می شوند در قانون مدنی ایران مشخص شده اند ولی هیچ ...

با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، تربیت کودک تکلیف والدین شناخته شده است و نیز اهمیت تربیت در خانواده با وجود آسیب‌های اجتماعی در مورد کودکان مانند کار کودکان، کودک آزاری و کودکان خیابانی، ضرورت بررسی این موضوع روشن می‌شود. در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه‌ی ایران، تربیت تعریف نشده است و شناخت مفهوم و قلمرو آن به عرف (به ویژه عرف خاص مانند تعریف تربیت در علم روان شناسی و علوم تربیتی) واگذار شده است. البته در مقررات تعلیمات اجباری و قوانین کار، تا حدودی به ضوابط و محدو ...

در سایه پیشرفت های چشمگیر پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی زوجین نابارور، رو به افزایش است. یکی از این روش های نوین، استفاده از رحم جایگزین به معنای خاص می باشد. در این روش مادرجانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردارمی شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل طفل به صاحبان اسپرم و تخمک است. این قرارداد نوظهور همانند دیگر مسائل جدید پرسش های فراوانی را فراروی فقها و حقوقدانان قرارداده است .یکی از مهمترین مسائل در این رابطه که آثار فراوانی را با خود ب ...

گسترش روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و... رشته‌های حقوق خصوصی را دگرگون ساخته است. چنانکه امروز پاره‌ای از قواعد حقوق مدنی که بی‌گمان اساس و پایه حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهد با مقررات حقوق عمومی بهم آمیخته و ماهیت طبیعی و معمولی خود را از دست داده است. بعضی از رشته‌های حقوق خصوصی بطور نسبی شامل قواعدی است که به روابط دولت و سازمان‌های عمومی مرتبط می‌شود. در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول، حقوق عمومی رخنه کرده است. این به ...

آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آن ها در نظر می گیرد.پژوهش حاضر به دنبال مقایسه میزان آگاهی زنان ومردان از حقوق شهروندی وعوامل مرتبط با آن می باشد.دیدگاه های مختلف در رابطه با حقوق شهروندی بررسی ونظرات مارکس،هابرماس،ترنروپارسونزبه منظور چارچوب نظری انتخاب شده اند. فرضیات تحقیق وجود رابطه بین متغیرهایی چون پایگاه اجتماعی،مشارکت اجتماعی،استفاده از وسایل ارتباط جمعی ونگرش عام گرایی-خاص گرایی رابا میزان اگاهی از حقوق شهروندی می سنجند. روش تحقیق توصیفی از ...

گردش اعتبارات در عملیات تجاری نقش مهمی دارد. گردش کار و سرعت جریان آن بسته به اعتبارات متکی به اسناد تجارتی و غیرآن بوده که مستوجب وجود تضمین در پرداخت به موقع دیون است. تضمینات درامور تجارتی ندرتاً می تواند عینی باشد؛ زیرا کثرت موارد معاملات امکان توثیق اموال منقول و غیرمنقول را نمی دهد. در این رساله انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت قوانین موضوعه در ارتباط با ضمان تجاری مشخص می گردد. از جمله اینکه ایقاعات و عقود معین مدنی به ...

در حقوق ایران نهادی تحت عنوان انتقال دین پیش‌بینی نشده است. شاید این عدم توجه به دلیل این است که بخش عقود معین قانون مدنی برگرفته ازفقه شیعه می‌باشد و در فقه هم ازانتقال دین به عنوان کتابی مستقل سخنی به میان نیامده است. ولی ازآنجا که انتقال دین واژه‌ای ناآشنا و دور از ذهن برای فقها نبوده است، آن را در قالب عقودمعینی مانند عقد حواله وضمان مورد بحث قرارداده‌اند. هدف ما در تحقیق حاضر این نیست که انتقال دین را با توجه به حقوق خارجی که به عنوان نهادی مستقل پیش‌بینی شده و دارای آثا ...