عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شپشه برنج Sitophilus oryzae(L.) یکی از آفات مهم غلات می‌باشد که به علت نشو و نمای سریع خسارت قابل توجهی را در انبار به این محصولات وارد می‌کند. در این بررسی حساسیت شپشه برنج به 6 حشره‌کش متداول با استفاده از روشهای سطح آغشته به سم (ظروف پتری)، ماده غذایی(دانه‌های شلتوک ) آغشته به سم و نیز تاثیر این حشره کشها بر نتایج این حشره مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...
نمایه ها:
برنج | 

Anophele Stephensi یکی از ناقلین مهم بیماری مالاریا در جنوب ایران میباشد. این گونه تاکنون نسبت به حشره‌کشهای ‏‎DDT ‎‏، دیلدرین و مالاتیون مقاومت نشان داده است. مطالعاتی به منظور بررسی ژنتیک و مکانیسم مقاومت به مالاتیون در پشه های بالغ آنوفل استفنسی سوش بندر عباس انجام گردید. پشه ها در انسکتاریم و تحت شرایط کنترل شده پرورش یافته و از نظر سطح حساسیت بررسی شدند. علاوه بر آن، به منظور مطالعات ژنتیکی آزمایشاتی بصورت کراس و بک کراس انجام گرفت. کاغذهای سمی مورد نیاز (مالاتیون 5%) د ...

به منظور مطالعه اثر حشره کشی هفت سم از سموم کلره، فسفره، کاربامات، و پیرتروئید، کارایی آنها بر علیه نمونه های جمع آوری شده از آنوفل پولکریموس مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه در بخش قصرقند از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی کشور با استفاده از ورقه های آغشته به دوز تمایز دهنده سموم و روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این گونه، نسبت به سم دیلدرین 4/0% متحمل (مرگ و میر 07/2 ± 86%) بوده و خط رگرسیون برای ...

عسلک برگ پنبه بنام علمی Bemisia tabaci یکی از آفات مهم مزارع پنبه و سویا در مناطق مختلف گرگان و گنبد می‌باشد. برای کنترل این آفت ضمن بررسی تاثیر روشهای به‌زراعی و بیولوژیکی، انجام مبارزه شیمیائی نیز به منظور تکمیل روشهای فوق‌الذکر (تلفیقی) غالبا ضرورت پیدا می‌کند. لذا به منظور تعیین سموم موثر جدید علیه این آفت در مقایسه با سموم متداول در منطقه آزمایشات سموم طبق برنامه طرح تصویبی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با شاهد جمعا 6 تیمار در چهار تکرار در مزرعه پنبه آلوده منطقه در ای ...
نمایه ها:

در این بررسی تاثیر هفت سم با عصاره‌های ساده و ترکیبات غنی شده حاوی مواد موثره درخت چریس و سم پایه زولون در یک طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی بر روی لارو و حشره بالغ سوسک کلرادو مورد مقایسه قرار گرفت . سموم مورد استفاده عبارت بودند از: -1زولون 2 لیتر در هکتار -2 Limonool 2 در هزار -3 Neem azal-f 2 در هزار -4 Nimbecidine 3 در هزار -5 Nimlin 5 در هزار -6 NSKS 2/5 درصد -7 NSKS 5 درصد -8 آبپاشی با مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن مشخص شد که بین سموم مصرفی اختلاف معنی ...

عدم وجود باغات یکدست از نظر رقم، اندازه و سن و سال از مهمترین فاکتورهای محدودکننده فعالیتعای تحقیقاتی در استان هرمزگان می‌باشد بنابراین باغات انبه یکنواخت که ویژگی لازم را جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی بویژه آزمایش سموم که نیاز به درختان از یک رقم و یک دست دارد در استان هرمزگان انگشت‌شمار هستند و بهمین دلیل و مهمتر از آن بدلیل وقوع پدیده سال‌آوری در سال جاری در باغات انبه و عدم وجود درخت کافی جهت انجام آزمایش این آزمایش در سال جاری انجام نشد. ...

در این طرح جهت کنترل کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی از تیماریهای حشره‌کش شامل: کار باریل Biolep (wp) (پودر و تابل بر اساس باسیلوس تورنرنیسین، لوفنورولی (امولسیون 50 درصد از ترکیبات Igr)، B.t ساخت داخل، فراورده بیولوژیک Gemstar بر پایه و بررسی چند وجهی هسته‌ای و اوانت (ایندوکسارپ ) همراه باشد اهدا بود (محلول‌باقی) در قالب طرح بلوکهای قابل تصادفی در 4 تکرار استفاده خواهد شد و نتایج ارزیابی خواهد گردید. ...

اهمیت کنه‌ها در بهداشت دام و بیماریهای مهم دامی که توسط کنه‌ها بصورت مستقیم و غیرمستقیم منتقل میشود که به اثبات رسیده است مثل بیماریهای تک‌یاخته‌ای تیلریوز- بابزیوز- آناپلاسموز بطور مستقیم توسط کنه‌ها منتقل میشود و بعضی از بیماریهای ویروسی - میکروبی - قارچی بطور غیرمستقیم توسط کنه‌ها منتقل میشود لذا جهت کنترل کنه‌ها از حشره‌کشها در مواقع بروز آلودگی بطرق مختلف استفاده می‌کنند کاربرد متوالی در برخی مناطق کاربرد ناقص حشره کشها باعث گردیده است که د دهه اخیر گزارشات متعددی در مو ...

تنظیم کننده های رشد حشرات که به نام حشره کشهای نسل سوم شهرت دارند به لحاظ تأثیر انتخابی آنها در یکی از اساسی ترین فرایند فیزیولوژیک در بندپایان و بی خطری نسبی این ترکیبات برای سایر گروههای جانوری، جایگزین مناسبی برای حشره کشهای متداول که سمیت بالا و اثرات زیست محیطی شناخته شده دارند محسوب میگردد. در این پژوهش، ترکیبی از آنالگ هورمون جوانی بنام متوپرن برای نخستین بار در شرایط جنوب کشور آزمایش شد گر چه بیش دو دهه است که این ترکیب برای کنترل ناقلین مالاریا در جهان مورد استفاده ق ...