عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به منظور بررسی میزان اضطراب قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان دکتر شریعتی تهران و ارائه برنامه آموزشی در این زمینه، انجام گردیده است. افراد تحت مطالعه این بررسی را 150 نفر از بیماران تشکیل می دهند که در زمان اجرای پژوهش، داوطلب عمل جراحی پیوند عروق کرونر بوده و 24 ساعت قبل از عمل جراحی و سپس در هفته دوم بعد از عمل جراحی، مورد پژوهش قرار گرفته اند. نحوه انتخاب نمونه از جامعه آماری بصورت تصادفی بوده است و ابزار گدآو ...

بررسی انجام شده یک پژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی است که با استفاده از تکنیک مشاهده مشارکتی و مصاحبه انجام گردیده است . جامعه آماری مورد مطالعه بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران در طی 6 ماهه اول سال 1377 بود . به منظور انتخاب نمونه ها از بین مراجعین به تفکیک زن و مرد 98 نفر از ساکنین تهران به بعد خانوار 1 تا6 و بیش از 6 نفر انتخاب شدند تا بدینسان نمونه ها از نظر وضعیت اقتصادی-اجتماعی با یکدیگر هماهنگ باشند . از طریق مصاحبه حضوری با نمونه ها ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به منظور بررسی نگرش کارگران مرد در مورد تنظیم خانواده در کارخانجات منتخب حومه غربی شهر تهران انجام گرفته است . واحدهای مورد پژوهش را 250 نفر از کارگران مرد شاغل در کارخانجات مذکور تشکیل داده اند . ابزار گردآوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 53 سئوال و در سه قسمت تدوین گردیده است . یافته های این پژوهش در 45 جدول خلاصه شده که در آن برای دستیابی به نوع نگرش واحدهای مورد مطالعه در مورد تنظیم خانواده و عامل موثر بر آن از آمار توص ...
نمایه ها:
تهران | 
غرب | 
مرد | 

بررسی آب میوه های سنتی از نظر میکروبهای معرف وضعیت بهداشتی اند می تواند در جهت تعیین کیفیت محصولات عرضه شده مفید باشد . بیدن منظور برای بررسی وضعیت آلودگی آب میوه های سنتی در شهر تهران در سال 1375 تعداد 142 نمونه آب میوه (آب هویج) از 5 نقطه تهران جمع آوری گردید و پس از انتقال به آزمایشگاهبا رعایت نکات بهداشتی نسبت به تهیه رقت و کشت میکروبی آنها اقدام گردید . دراین مطالعه شمارش میکروبها و کلی فرم ها و تعیین درصد آلودگی به اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مدنظر قرار گرفت.بعد ا ...

تحقیق انجام شده بررسی میزان مصرف سیگار در دانش آموزان 15 تا 18 سال پر منطقه چهار تهران در اردیبهشت 79 را در بر می گیرد. با توجه به آمار و ارقام ناواضح در این مورد و همچنین اهمیت مصرف سیگار با توجه به بیماریزایی و ایجاد اعتیار و ضرر اقتصادی تصمیم به انجام این طرح گرفته شد . سن مورد نظر با توجه به اینکه سن بروز شخصیت جوانی و شکل گیری انواع مشکلات و همچنین سنی است که شروع مصرف سیگار در آن خطر اعتیاد به سایر مواد مخدر را در آینده افزایش می دهد، انتخاب شد . 500 نفر به صورت تصادفی ...

جهت آموزش زوجهایی که در سنین باروری هستن و قصد ازدواج دارند در مراکز بهداشتی درمانی کشور کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج برگزاری می گردد . از جمله مسائلی که در این کلاسها آموزش داده می شود، روشهای پیشگیری از بارداری است . در مرکز بهداشتی درمانی فرمانفرمایان تهران نیز این کلاسها برگزار می شود که با توجه به اینکه تنها مرکز بهداشتی درمانی مرکز بهداشت جنوب می باشد تصمیم گرفتیم تا تاثیر این آموزش را برآگاهی مراجعه کنندگان در مورد روشهای پیشگیری بسنجیم. برای این منظور پرسشنامه ای تهیه ...

ویروس سینسیشیال تنفسی ‏‎(RSV)‎‏ از خانواده پارامیسکو ویروسها بوده در نوزادان و کودکان ایجاد عفونتهای تنفسی نموده و از علل شاخص پنومونی و برونشیولیت می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش سریع و حساس ایمنوفلورسانس مستقیم و با کمک آنتی‌بادیهای مونوکلونال این عامل ویروسی مهم را تشخیص و از بقیه عوامل افتراق داده تا بتوان در دمان صحیح گام مثبتی برداشت. به این منظور از 145 بیمار مبتلا به عفونت‌های تنفسی در سه بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز طبی کودکان، بیمارستان ...

یکی از موارد جراحی قلب، تعویض دریچه میترال به علت درگیری دریچه میترال به صورت تنگی دریچه یا نارسایی دریچه یا تنگی و نارسایی توأم دریچه می باشد. تنگی و نارسایی دریچه میترال علل متفاوتی دارد از جمله تب روماتیسمی که یکی از علل برجسته درگیری دریچه میترال می باشد. تصمیم گیری درباره لزوم تعویض دریچه و زمان درمان جراحی برای ترمیم یا تعویض دریچه میترال غیر طبیعی غالیباً مشکل است. وضع عملکرد بطن چپ نیز شاخص مهمی است به طور ایده آل قبل از بروز آسیب پانویه قابل توجه عملکرد بطن چپ باید ا ...

بطورکلی انسان موجود اجتماعی است و علاقمند می‌باشد که در اجتماع زندگی کند، انسان از ابتدای خلقت جهت تشکیل زندگی زناشویی قدم برداشت . در اثر ازدواج دو نفر، خانواده بوجود می‌آید. ازدواجها یا درون همسری است یه این معنی که دو نفر که اصل و نسب نزدیکی دارند با هم ازدواج می‌کنند و یا ازدواجهای برون همسری است به این معنی که دو نفر که اصل و نسب نزدیکی ندارند با هم ازدواج می‌کنند. ازدواجهای فامیلی در طول تاریخ اتفاق افتاده و هنوز هم در حال وقوع است بعضی از تحقیقات ژنتیک نشان داد که میزا ...