عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خودکارآمدی و ویژگی‌های شخصیت در شادکامی زنان شاغل و خانه-دار شهرستان کرمانشاه می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان خانه‌دار و زنان شاغل شهرستان کرمانشاه در سال1390 می‌باشد. برای انجام این پژوهش نمونه‌ای با حجم 100 زن شاغل به روش تصادفی طبقه‌ای در چهار طبقه(آموزشی، خدمات بهداشتی، تامین اجتماعی، مشاغل خانگی) و تعداد 100 زن خانه‌دار به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش حاضر شام ...

رهبری توزیعی یکی از سبک‌های جدید رهبری است که سعی دارد چارچوب رهبری تک نفره را تغییر داده و سبکی را که بر اساس کار تیمی است جایگزین نماید. در این سبک، چندین عضو در یک تیم هماهنگ و به صورت جمعی با در نظر گرفتن تخصص، با یکدیگر کار می‌کنند. این سبک با توجه به تحقیقات انجام شده به دلیل کارایی و اثربخشی نسبی که در مدارس دارد توجه خاصی را در حوزه‌ی مدیریت و رهبری آموزشی به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران با وضعیت رهبری توزیعی، در سطح دبیرستان ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش بینی کارکردهای خاطره گویی براساس مدل پنج عاملی شخصیت در سالمندان است. تعداد 242 سالمند بالای 50 سال عضو کانون های بازنشستگی شهر شیراز به روش نمونه گیری در دسترس از کانون های بازنشستگی آموزش و پرورش و بانک صادرات انتخاب شدند. آزمودنی ها با تکمیل مقیاس کارکردهای خاطره گویی (RFS) و پرسش نامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت در این پژوهش شرکت کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ی همزمان نشان داد که عامل روان نژندگرایی مدل پنج عاملی شخصیت، کارکردهای خاطره گویی حفظ ...

هدف: هدف پژوهش حاضر تاثیر هیجانی موسیقی بر مولفه‌های فشار خون و ضربان قلب در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در مقایسه با افراد سالم براساس ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد. روش: برای این منظور 40 آزمودنی که شامل 20 فرد بیمار قلبی-عروقی و 20 فرد سالم می باشد به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و پرسشنامه های جمعیت شناختی (رشته تحصیلی، سن) و پرسشنامه NEO-FFI فرم کوتاه توسط آزمودنی‌ها تکمیل شده است. لازم به ذکر است که آزمودنی ها، همه ویژگی شخصیتی نوروتیک داشته و در دو گروه درون گرا ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر موسیقی و سروصدا بر عملکرد درون گرایان و برون گرایان در آزمون های شناختی با توجه به محیط مطالعه ی قبلی بود. جامعه مورد مطالعه دانش جویان دوره ی کارشناسی رشته ی علوم تربیتی ورودی 91-89 دانشگاه تربیت مدرس تهران بود. با توجه به حجم کم جامعه تمام افراد جامعه به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند، و به پرسش نامه شخصیت آیزنگ (1975) و پرسش نامه محقق ساخته ی محیط مطالعه ی قبلی پاسخ دادند، از بین این تعداد در کل 84 نفر به صورت گرایش بیشتر به درون گرا ...

هدف این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی (نوروتیسم، برون گرائی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن، وظیفه شناسی) بین افراد دارای اختلال فوبی اجتماعی، اختلال شخصیت اجتنابی و اختلال فوبی اجتماعی همراه اختلال شخصیت اجتنابی بود. 90 آزمودنی شامل (30 فرد مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی، 30 فرد مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی و 30 فرد مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی همراه اختلال شخصیت اجتنابی) با استفاده از پرسشنامه میلون III و پرسشنامه هراس اجتماعی وآزمون SCL-90از میان دانشجویان دانشگاه تبریز غربال شدند سپس ...

یکی از مباحث مطرح در حوزه روانشناسی زبان ویژگی های شخصیتی و چگونگی بازتاب آن در زبان نوشتار و گفتار افراد است.پژوهش حاضردر راستای تبیین این مسئله بود که آیا نوع شخصیت افراد فارسی زبان بر ویژگی‌های زبانشناختی نوشتار آنان تاثیر دارد یا خیر. بدین منظور متون نوشتاری افراد یک زبانه فارسی زبان را که قبلا نوع شخصیت آنها (درونگرا،برونگرا،روان‌رنجور بالا و روان‌رنجور پایین) به وسیله ی پرسشنامه ی شخصیت آیزنک شناسایی شد را از جنبه های واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار داد.جامعه‌ی آماری پژو ...

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های شخصیتی( پنج عامل بزرگ شخصیتNEO) و سلامت عمومی با رضایت شغلی مربیان بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مربیان دوره ی پیش از دبستان شهرستان اسفراین سال89-1390، حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 120 نفر با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد، جهت جمع آوری داده ها از سه ابزار: الف: پرسش نامه ویژگی ها ی شخصیتی نئو (1989)دارای 60 سوال پنج گزینه ای در پنج عامل (برون گرایی، روان آزرده خویی، گشودگی به تجربه، سازگاری، وظیفه شناسی) ب:پرسش نامه سلامت عمو ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان و ویژگیهای شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان بوده است.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است ، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان (رسمی،پیمانی ،قراردادی) غیرهیات علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 91-90 تشکیل می دهد که تعداد آنها 202نفربوده اند. با ا ستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد133 نفر نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه یگانگی فرد- سازمان ترجمه وتنظیمی اردلان(1391) با ...