عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 622

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات تلقیح بذور با باکتری و مصرف کود ازت بر روی عملکرد و صفات مختلف دو رقم سویا بعنوان کشت دوم بعد از گندم در تابستان 1381 آزمایشی در یکی از مزارع کشاورزی شهرستان علی آباد گلستان به مورد اجرا گذاشته شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه فاکتور رقم، تلقیح باکتری و مقادیر مختلف کود نیتروژنه در سه تکرار انجام پذیرفت. تیمارها عبارت بودند از: دو رقم سحر و ویلیامز در دو سطح تلقیح و عدم تلقیح بذور با باکتری و چهار میزان کودی 0، 250، 50 و ...

توانایی باکتریها برای چسبیدن به سطوح بویژه در ارگانیسم های پاتوژن که ازاین خاصیت برای شروع بیماری استفاده می کنند به عنوان یک پدیده مهم شناخته شده است تشکیل بیوفیلم باکتریها را نسبت به مواد ضد باکتریایی مقاومتر می سازد. تحقیق اخیر به منظور تعیین اثر استرس‌های غذائی بر روی چسبیدن پروتئوس ها و H.pylori بر روی لام،لامل و قطعات استیل و تکه های سوند انجام شده است . نتایج بدست آمده نشان داده است که شرایط استرس سبب افزایش چسبیدن باکتریایی میشود و در حالیکه توانایی چسبیدن به سویه باک ...

در سالهای اخیر، گزارشات جداسازی گونه‌های آئروموناس از بیماران مبتلا به اسهال در نقاط مختلف دنیا افزایش یافته است . اطلاعات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این باکتری‌ها می‌توانند عامل اتیولوژیک بیماری‌های روده‌ای و خارج روده‌ای از عفونت‌های پوست و زخم تا سپتی‌سمی باشند. در بسیاری از کشورها آئروموناس به عنوان عامل مولد اسهال کاملا شناخته شده است . با وجود این، اغلب آزمایشگاه‌های پزشکی قادر به تشخیص آن نیستند. این باکتری‌ها قادر به تولید مواد خارج سلولی فعالی هستند که با بیماری‌ ...

این پژوهش به منظور شناسایی سویه‌ها و پراکندگی باکتری عامل سوختگی برگ گندم در دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، شناسایی علف‌های هرز میزبان، تعیین بذر زاد بودن باکتری و همچنین واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به آنها انجام گرفته است . طی دو فصل زراعی 1375 و 1376 از مزارع مختلف گندم این دو استان نمونه‌برداری انجام شد. نمونه‌ها پس از شستشو با آب به قطعات 1-2 سانتیمتری تقسیم و در لوله حاوی آب مقطر سترون قرار داده و نیم ساعت با شیکر دورانی بهم زده شدند. سوسپانسیون بدست آمده روی محیط ...

در این پژوهش، تأثیر غلظتهای متفاوت اسیدسالیسیلیک بر میزان آنتوسیانین وساپونین های تری ترپنوئیدی گیاه دارویی مینای چمنی(Bellis perennis L.) ازتیرهAsteraceae بدون آلودگی ودرزمان آلوده شدن به باکتری وقارچ مورد بررسی قرارگرفت. بعدازکشت گیاهان درگلدان های جداگانه، عمل تیماردهی در3 غلظت متفاوت 11،7،3میکرومولاراسیدسالیسیلیک 79روزادامه داشت وعمل تلقیح میکروبی با روش زخمی کردن چند برگ و سپس افشاندن ماده تلقیحی بر روی گیاه در روز آخر صورت گرفت. سنجش میزان آنتوسیانین با استفاده از دو ر ...

در این مطالعه تاثیر عصاره گیاه نعنا بر روی باکتریهای باسیلوس سرئوس، سالمونلا تیفی موریوم، لبستریا مونوسیتوژنز و یرسینیا آنتروکولیتیکا در محیط کشت مایع مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی اثرات ضد میکروبی این گیاه عصاره آن بر روی باکتریهای فوق در غلظتهای مختلف در محیطهای کشت یک میلی لیتری TSB اضافه و 10 باکتری در میلی لیتر به محیط ها اضافه شد و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد نگهداری شدند و پس از مقایسه رشد باکتری ها در گروههای شاهد و تیمار اولین لوله ای که فاقد ک ...
نمایه ها:
تأثیر | 
عصاره | 
نعنا | 
گیاه | 
بقا | 
رشد | 

طی سالهای 1378 - 1375 نمونه های دارای علائم خوشه صمغی از مزارع گندم چند استان ایران جمع آوری و از کشت بذور آلوده روی محیط های آگار غذایی حاوی سوکروز و عصاره مخمر، باکتری هایی با کلنی زرد رنگ جدا و ویژگی های فنوتیپی و نقوش الکتروفورزی پروتئین های سلولی آنها تعیین گردید. بر اساس این خصوصیات دو گونه متعلق به جنس Rathayibacter عامل خوشه صمغی شامل R. iranicus و R. tritici شناسایی گردید. R. iranicus در مناطقی از استان های آذربایجان شرقی، ایلام ، فارس، اصفهان (لنجان و مبارکه) کهکیلو ...

بررسی باکتریهی جدا شده از انواع نمونه‌های بالینی و همچنین تعیین مقاومت آنها با توجه به فاکتورهای جمعیتی، یکی از نیازهای اساسی در پیشبرد اهداف بهداشتی می‌باشد. پس از عفونتهای دستگاه ادراری تناسلی که شایعترین عفونتها می‌باشند. می‌توان از عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی، گوارشی، زخمها و ... نام برد. به طور کلی 84 باکتریهای جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری - تناسلی گرم منفی و 16 درصد آنهاگرم مثبت بودند. استرپتوکوکوس گروه B فراوانترین باکتری جدا شده در این نوع عفونتها بود. در مجموع، ...

پنجاه و هفت استرین نماینده پنج پاتوتیپ D, C, B, A و E باکتری Xanthomonas axonopodis که بیماری شانکر و لکه برگی باکتریایی مرکبات را در نقاط مختلف جهان به وجود می‌آورند به همراه 56 استرین که ار مرکبات آلوده جنوب ایران جدا شده بود که این بررسی به کار رفت . پروتئینهای سلولیذ این استرینها استخراج و پس از جداسازی بر روی ژل پلی‌آکریل آمید، الکتروفورز و اسکن شد و با نرم‌افزار Gel compar version مورد آنالیز قرار گرفت . نتایج نشان داد که پاتوتیپهای جدا شده از مناطق جغرافیایی جهان‌داری ...