عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است که عوامل مهمی از جمله رضایت از رابطه جنسی، کاهش ابراز هیجانات و آسیب در ظرفیت پردازش هیجانی (عدم احساس همدلی، ناتوانی در ابراز دقیق و صحیح هیجانها، تشخیص هیجانها)، ونگرش مثبت یا منفی نسبت به تصویر بدنی در آن نقش دارد. بنابر این مطالعه با هدف پیش بینی رضایت زناشویی زنان، بر اساس تصویر بدنی، رضایت جنسی و ابعاد ناگویی هیجانی، انجام شد. آزمودنیها 120 دانشجوی زن متاهل در رده سنی 19-50 ساله در دانشگاههای شهرستان اقلی ...

پژوهش حاضر اثر روشهای شناختی رفتاری و تنش زدایی تدریجی را در میزان کاهش اضطراب و افزایش میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران منطقه 2 مرکز ملاصدرا مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. به این منظور 6 فرضیه مطرح گردیده است. و جهت آزمون فرضیه پس از اجرای مقیاس اضطراب امتحان ساراسون و مقیاس انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس بر روی 500 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه 2 شهر تهران مرکز انجام شد و به طور تصادفی 45 نفر از دانش‌آموزان با اضطراب بالا و ...