عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1 مقدمه یکی از تحولات نمایان در حیطه مدیریت سازمان ها در جهان امروز، توجه و تاکیدی است که از طرف آن ها برای رشد و بهسازی مستمر نیروی انسانی شاغل در سازمان های متبوع خود با استفاده از راهکار آموزش، انجام می شود. بررسی های تاریخی مبین این حقیقت است که آموزش های تخصصی نیروی انسانی تا قبل از پیدایش نهضت مدیریت علمی در قرن 19 چندان مورد توجه نبوده و ضرورتی هم نسبت به این احساس نمی شد. اما با تحولات صورت گرفته در دو قرن اخیر و با تغییرات مداوم امور و پی در پی آن، افزایش ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه روش های ارزشیابی سنتی و توصیفی بر اساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی ( مفید بودن، عملی بودن، مناسبت و دقت ) از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهرستان خرمشهر انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، مطالعه ای کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، یک مطالعه آمیخته اکتشافی( کیفی – کمی ) بود. به منظور گردآوری داده ها، در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 60 نفر مدیر و 340 نفر آموزگار با سابقه بالای 7 سال ...

در حال حاضر، درس شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان به عنوان یکی از دروس مشترک برای کلیه رشته‌های مراکز تربیت معلم (دوره کاردانی) تدریس میشود هدف از این تحقیق که بررسی میزان کاربرد درس شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان در مدارس راهنمائی پسرانه شهر یزد میباشد، این است که آیا معلمان هنگام تهیه و اجرای سئوالات امتحانی و همچنین در تفسیر نتایج امتحانات ، آموخته‌های خودرا در زمینه ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان، بکار می‌برند؟ بدین منظور معلمان مدارس راهنمائی ...

1 - آیا مدیران نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند؟ 2 - آیا مدیران اطلاعات لازم در زمینه مهارتهای مدیریتی را دارند؟ 3 - آیا ارتباط معنی‌داری بین پاسخهای مدیران و دبیران وجود دارد؟ 4 - آیا شیوه "خود ارزشیابی" را می‌توان در سازمانهای آموزشی اجرا نمود؟ نتایج و یافته‌های تحقیق : 1 - 1 - در رابطه با سوال اول نتایج نشان می‌دهد که مدیران نسبت به ضعف فنی و ادراکی خود معترفند ولی نسبت به ضعف در مهارتهای انسانی خود را ضعف نمی‌دانند در صورتی که دبیرانشان آنرا گوشزد کرده‌اند. بنابراین ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ارزشیابی از تدریس اساتید از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های غرب کشور در سال تحصیلی 88-87 می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق، کلیه اساتید رسمی، پیمانی و کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کردستان- رازی کرمانشاه و بوعلی همدان بوده است. نمونه گیری به صورت طبقه‌ای متناسب با حجم بوده که تعداد 257 نفر از اساتید و 600 نفر دانشجو انتخاب شدند. ابزار اندازه-گیری محقق ساخته بود و شامل پرسشنامه‌های اسا ...

در عصر اطلاعات، آموزش و پرورش انسان رشد یافته درتمامی جنبه‌ها(جسمانی، عاطفی، اجتماعی) و بر اساس معیارهای نوین تکلیفی است که نهاد آموزش و پرورش سنگینی آن را احساس می‌نماید، از آن جا که روش ارزشیابی‌سنتی (کمی)تمامی جوانب رشد و موانع آن را موردتوجه قرار نمی‌دهد، روش توصیفی طراحی گردیده که از مشخصه این نوع ارزشیابی، آن است که تا پایان فرایند یاددهی–یادگیری همگام با آموزش پیش می‌رود یعنی دانش‌آموز لحظه به لحظه که آموزش می‌بیندارزشیابی هم‌ می‌شود. هدف ازاین تحقیق بررسی مبانی،اصول و ...

این تحقیق به منظور ارزشیابی امور آموزشی، امور دانش آموزان و امور ارتباط مدرسه - اجتماع به عنوان سه کارکرد اصلی مدیریت آموزشگاهی در موسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات در سال 93-1392 انجام شده است. این ارزشیابی با مراجعه به مدل گوبا و لینکلن (الگوی ارزشیابی پاسخگو) صورت گرفته است. این مدل به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی کیفی، بر بیان دغدغه ها و مسایل افراد ذیربط تأکید دارد. با بهره گیری از روش تحقیق ارزشیابی، از ابزار متفاوت برای جمع آوری داده های مورد نظر استفاده شده است. ابزار ...

هدف از پژوهش حاضر،"مقایسه نتایج ارزشیابی دانشجویان دانشگاه شاهد از استادان، قبل و بعد از امتحان پایان ترم" می‌باشد. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دو گروه پزشکی و غیرپزشکی در نیمسال اول تحصیلی 1391 با تعداد بالغ بر 5647 نفر بودند. 363 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. که 169نفر در گروه پزشکی و 194نفر در گروه غیر پزشکی بودند.روش انجام پژوهش، توصیفی ـ مقطعی و ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه بوده است که قبل از امتحانات پایان ترم از پرسشنا ...
نمایه ها:

این تحقیق در جهت شناسایی امکان اعمال روشهای ارزشیابی حسابداری منابع انسانی و انتخاب مناسبترین روش ارزشیابی قابل اعمال می‌باشد. با توجه به گستردگی روشهای ارزشیابی و محدودیت‌های موجود، در این پژوهش تنها به بررسی پنج روش از بین کلیه روشهای ارزشیابی موجود پرداخته شد. ...