عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عمده ترین دشواریهایی که سازمانها با آن مواجه اند، مسئله ارتباط نامناسب است. این مسئله در بسیاری از موارد مانع دستیابی سازمانها به اهداف از پیش تعیین شده می گردد. از این رو موضوع پژوهش بررسی موانع ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان انتخاب گردید. قلمرو موضوعی تحقیق مربوط به موانع ارتباطات است و سازمان راه آهن به عنوان قلمرو مکانی انتخاب شده است. ...

یکی از اساسی ترین بحثهایی که در اقتصاد هر کشوری مطرح است ، مسئله هدایت و مدیریت انباشت سرمایه و ایجاد توسعه در اقتصاد کشور از طریق این منابع است. با توجه به فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ، منابع مالی مختلفی برای سرمایه گذاری شرکتهای بیمه فراهم می شود و این شرکتها علاوه بر وظیفه بیمه گری و پذیرش خطر ، برای بهره برداری شایسته از منابع قابل سرمایه گذاری وجلوگیری از کاهش ارزش سرمایه، می بایست این مقادیر را مسیرهای قانونی ، سرمایه گذاری نمایند و پشتوانه لازم را بر ...

مدیران منابع انسانی در راستای برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان از یک طرف با محدودیت منابع و ظرفیت های موجود و از طرف دیگر با اهداف متعدد سازمان برخورد می کنند که در نظر گرفتن همه آنها بسیار دشوار است. در این میان مبهم و نادقیق بودن اهداف و آرمانهایی که باید به آنها دست یافت، موجب می شود عملا دست یابی به یک راه حل بهینه که هم محدودیتهای موجود را رعایت کند و هم اهداف متعدد سازمان را تامین نماید غیرممکن باشد. تکنیک های تحقیق در عملیات برای تصمیم گیری مدیران در چنین شرایطی بسیار م ...

در گذشته، سازمانها به مسائلی چون تولید بیشتر، سرمایه، سرپرستی نیروی کار و مواد اولیه تولید به منظور افزایش کارایی توجه داشتند ولی در دهه های اخیر، دانشمندان علوم مدیریت به موازات پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، به عوامل مهمتری پرداخته و معتقدند که عناصر مهمی نیز وجود دارد که در سازمانها بایستی به آن توجه شود، و یکی از این عناصر بهره وری سازمان می باشد. امروزه دانشمندان فقط به کارایی و سودآوری توجه ندارند بلکه به بهره وری که عبارت از سطح دستیابی کلیت سازمان به انجام رسالت خویش و اهدا ...

این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه الگوی بهبود بهره وری نیروی انسانی تدوین گشته است .برای این منظور فرضیه های پژوهش در یک چارچوب نظری که منتج از بررسی ادبیات مدیریت بهره وری و بهره وری منابع انسانی است تدوین گردید.براین اساس مولفه های مختلف مدل بهره وری نیروی انسانی از ابعاد انگیزشی ، رقابت ، خلاقیت و نوآوری ، سبک رهبری ، آموزش کاربردی و عمومی ، جنسیت ، تجربه در شغل کنونی ، تجربه در مشاغل مختلف و امتیاز بهره وری نیروی انسانی بیان شده اند.جهت سنجش مولفه های انگیزش ، رقابت ، خلاق ...

این تحقیق به منظور طراحی مدلی مناسب در انتخاب پروژه های انتقال تکنولوژی صورت پذیرفته است. در این تحقیق برای نخستین بار مدلی چند مرحله ای طراحی شده است که دارای سه مرحله اصلی است. در مرحله اول از چند مدل مفهومی و تلفیقی استفاده شده است تا بدین طریق امکان سنجی یک پروژه انتقال تکنولوژی در مقایسه با خود انجام پذیرد. در مرحله دوم از یک مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت مقایسه پروژه ها در خانواده تکنولوژی مربوطه استفاده شده است تا از این رهگذر پروژه های فوق ارزیابی شده و اولویت بندی ...

به دلیل تغییرات ایجاد شده دراقتصاد ، سرمایه مورد نیاز شرکتها نیز افزایش یافته است . امروزه یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی شرکتها، تهیه منابع ارزان قیمت و بکارگیری بهینه این وجوه است . انتخاب خط مشی مناسب برای دسترسی به این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است. تئوریهای مالی بر این خط مشی ها تکیه داشته و به بررسی آثار و نتایج هر یک می پردازند. یک از این تئوریها، تئوری ترجیحی است که پیش بینی می کند شرکتها منابع مالی مورد نیازشان را با توجه به درجه اطلاعات نامتقارن و ریسکی که با ...

هدف اصلی: هدف اصلی این پژوهش ، بررسی توانمندیها و ویژگیهای کارآفرینی سازمانی در ‏‎NGO‎‏های کشور است، تا براساس آن الگوی جامعی طراحی گردد که کلیه سازمانهای غیردولتی در راستای اهداف برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به بهبود توانایی ها و مهارتهای ساختاری، رفتاری و محیطی خود بپردازد و برای ایفای موثر نقشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ، آمادگی لازم را پیدا کنند. اهداف فرعی: مهمترین اهداف فرعی عبارتند از: 1-ارائه الگوی مطلوب در زمینه عوامل ساختاری ‏‎NGOs‎‏ متناسب با ویژگیهای کا ...

دراین تحقیق مساله اصلی بررسی بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس در طی زمان، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید و شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین شواهد مبنی بر وجود دوره های به اصطلاح اوراق بهادار داغ، عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران و گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش بینی زیاد سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد. ...