عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4278

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ما در این تحقیق بررسی علل و عواملی بوده است که در اجرای طرح بهبود مدیریت در شرکت ملی فولاد ایران تاثیر گذاشته و در نهایت باعث توقف اجرای طرح گردیده‌اند. بدین منظور در ابتدای بحث و در فصل اول جهت آشنایی با نوع فعالیت شرکت ملی فولاد ایران و همچنین جهت آشنایی با صنعت فولاد در ایران و جهان اطلاعات جامعی بیان گردیده است . فصل دوم تحقیق اختصاص دارد به مفاهیم تئوری و نظری مدیریت استراتژیک که از کتب و مراجع عمدتا انگلیسی استخراج گردیده است . تاریخچه بحث مدیریت استراتژیک ، ویژگیها ...

با توجه به اهمیت نقش مدیران آموزشی در دستیابی به اهداف آموزش و پرورش در سطح مدارس ، و نیز شیوه‌های رفتاری آنها برای هدایت معلمان، بررسی شیوه‌ها و سبکهای مدیریت و رهبری مدیران زن و مرد در مدارس متوسطه شکل گرفت . جامعه آماری تحقیق، مدیران مدارس متوسطه شهر تهران می‌باشد. نمونهء آماری تحقیق شامل 60 نفر مدیر زن و مرد است که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای تعیین سبک مدیریت مدیران مدارس ، پرسشنامه توصیف رفتار رهبری مورد استفاده قرار گرفت . به این منظور، ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش "تدوین و تبیین نقش‌ها و وظایف لازم در فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه" می‌باشد. الف - قلمرو موضوعی تدوین و تبیین نقش‌ها و وظایف لازم در فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه، به منظور تعیین وضعیت مطلوب نقش‌ها و وظایف مدیریت تحقیق و توسعه، بررسی وضعیت موجود مدیریت تحقیق و توسعه در دفتر مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی از حیث نحوهء ایفای نقش‌ها و انجام وظایف مدون شده و تطبیق آن با وضعیت مطلوب نقش‌ها و وظایف مدیریت تحقیق و توسعه ب - قلمرو مکانی دفتر مرکزی سازمان بنادر ...

هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت تکنولوژی و نقش مدیریت آن در صنعت آهن و فولاد می‌باشد که در جهت تحقق این هدف بالتبع اهداف تفضیلی دیگری نیز مدنظر خواهند بود. هر چند که نمی‌توان مدعی شد که با این نوشته راه‌حلهای کلیه مسایل مرتبط با تکنولوژی تشریح خواهد شد، لیکن می‌توان ادعا نمود که هدف از تحقیق، جستجوی علمی و نظام گونه‌ای برای رسیدن به اهداف ذیل بوده است : الف - اهداف خاص : -1 تعیین درجات پیچیدگی ابعاد مختلف چهارگانه تکنولوژی و دستیابی به نقش و اهمیت مدیریت در سطح ...
نمایه ها:
آهن | 
فولاد | 
صنعت | 
نگرش | 

در این تحقیق، به منظور مطالعه و مقایسه شیوه‌های مدیریت مدیران زن و مرد مقطع راهنمایی شهر تهران، پرسشنامه‌ای بر اساس سیستمهای مدیریت لیکرت و با اقتباس از مقیاس وی تهیه و بین دو گروه از معلمان مقطع راهنمائی (350 نفر از هر گروه) در 5 منطقه شهر تهران توزیع گردید، در مجموع از 558 پرسشنامه قابل استفاده استخراج، و با توجه به فرضیه‌های تحقیق به سیستمهای چهارگانه لیکرت شامل سبک‌های: سبک 1 مدیریت استبدادی، سبک 2 مدیریت استبدادی خیرخواهانه، سبک 3 مدیریت مشارکتی، و سبک 4 مد ...

از آنجائیکه دستیابی به هدف در اجرای پروژه های عمرانی بر چند پایه محکم، مدیریت، بودجه، زمان، ماشین آلات، نیروی انسانی و ... واقع گردیده است و این هدف وقتی به خوبی محقق می گردد که هر کدام ویژی معیار پروژه را داشته باشند، آنگاه طرح مورد نظر و ایده کارفرما در مدت دیده شده به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار بهره برداران که عمدتا عموم مردم هستند قرار خواهد گرفت. مدیریت از آنجا شروع می گردد که طرح به صورت یک ایده مطرح و سپس در فازهای مختلف بررسی و در نهایت مطلوبیت آن مسجل می گردد ...

یکی از منابع ارزشمند هر سازمانی که باعث رشد و توسعه آن سازمان می شود، نیروی انسانی است. با تحولاتی که امروزه در محیط سازمانها و در خود سازیها به وقوع پیوسته ، مدیریت مسیر شغلی نیروی انسانی از جمله راهبردهای اساسی برای بستر سازی لازم جهت رشد و پیشرفت و توسعه نیروی انسانی و در نهایت کل سازمان است. یکی از عوامل مهمی که در این زمینه نقش برجسته ای دارد، مدیریت صحیح مسیر شغلی کارکنان است. براین اساس ، وجود مدیران شایسته در سازمانها که با دارا بودن مهارتهای مورد نیاز بتوانند مسیر شغ ...
نمایه ها:
مدیر | 
شغل | 
مهارت | 

اساس بررسی در موضوع تحقیق برای دست یابی به چگونگی مدیریت زیر ساختمانها درتهران ارائه فرضیاتی چون نحوه مدیریت سیستم حاکم برکشور و زیرساختمانهای شهری و جایگاه مدیریت زیرساختمانهای شهری بوده است . دراین مسیر با استفاده از روش کتابخانه ای ، مشاهده ای و مصاحبه ای به بیان موضوع پرداخته شده است . با هدف تبیین مبانی نظری ، با نگاهی سیستمی به ساختار مدیریت شهری نگریسته و ضمن ارائه توضیح در خصوص طبقه بندی مدیریت شهری به نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز نیز اشاره شده است . با مقایسه وظایف مدی ...

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی ودر نقش یک سازمان منحصر به فرد است که کارکرد ها ونقش های مهمی بر عهده دارد. اساسی ترین کار کرد خانواده تربیت فرزندان است.هر سازمان برای این که بتواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد لازم است اهدافی داشته باشد وبرای رسیدن به آن ها تلاش نماید.مهمترین هدف خانواده نیز تربیت فرزندان است. خانواده متعادل است که می تواندکارکرد تربیتی خود را درست انجام دهد.هر سازمان چناچه بخواهد به سوی هدف از پیش تعیین شده ی خود حرکت نماید لازم است شکلی از مدیریت را ...
نمایه ها:
جرم |