عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای آزمون این فرضیات ، که پیشینه اجتماعی، اقتصادی، حمایت اجتماعی و عزت نفس با افسردگی رابطه معنی‌داری دارند. تعداد 229 دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از میان 20 خوابگاه دانشجو انتخاب شدند: دانشجویان در رشته‌های مختلف تحصیلی دوره کارشناسی تحصیل می‌کردند، آزمودنیها، به سوالات پرسشنامه تست افسردگی بک ، مقیاس حمایت اجتماعی، مقیاس عزت نفس و سوالات حوادث زندگی و پیشینه اجتماعی اقتصادی پاسخ دادند. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها و استخراج اطل ...

هدف ما در این تحقیق مطالعهء عوامل موثر در موفقیت شرکت‌کنندگان در مسابقهء ورودی دانشگاه در سال 43 - 42 میباشد. عوامل مورد نظر که امکانا" در موضوع مطالعه موثر تلقی میشود الزاما" - با توجه بانکه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مورد مطالعه دسترسی نیست - محدود باطلاعاتی است که در اوراق کنکور و تقاضانامه‌ها منعکس است و جداول نهائی توزیع صفات مذکور که حدود هدف را مشخص میسازد بدینقرار خواهد بود: توزیع فراوانی شرکت‌کنندگان بر حسب (قبول یا مردود بودن) و - نوع رشته انتخابی در دبیرستان، - نوع مدرسه (دولتی یا ...

در این تحقیق به وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول تحصیلی 1342 - 43 دانشگاه تهران به رشته‌هائی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

این مطالعه به بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی درونی ˆ برونی و میزان تنیدگی در دانشجویان دانشگاه تهران می‌پردازد. تعداد نمونه در این تحقیق 100 نفر بود. این دانشجویان نسخه فارسی مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت و مقیاس تنیدگی مسلیچ را تکمیل کردند. سپس دو گروه 30 نفری که دارای جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی بودند انتخاب شدند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که تنیدگی همبستگی مثبت معنی‌داری با جهت‌گیری مذهبی درونی و همبستگی مثبت معنی‌داری با جهت‌گیری مذهبی برونی داشت و این بدین معنی است که ...

دنیای که در آن زندگی می‌کنیم به لحاظ خصوصیات خاص مربوط به قرنی که پیشرفتهای تکنولوژیک باعث آن گردیده است ، پذیرای تغییرات بسیار سریع گذشته است و از رهگذر امر آموزش را دستخوش دگرگونی فراوانی نموده است . نظامهای آموزش به لحاظ انطباق با چنین تغییراتی می‌باید ترفندهایی را تدارک ببینند و به ابزارهایی مجهز شوند که تکنولوژی آموزشی به عنوان ابزاری جهت این انطباق مورد توجه می‌باشد. توجه به این امر از دو دیدگاه متفاوت صورت می‌گیرد، عده‌ای این شعار را مد نظر قرار می‌دهند که ...

گزارش حاضر، مربوط به یک پژوهش است که از سوی اعظم قادری، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشکدهء علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف مشخص ساختن وضعیت فرآیند برنامه‌ریزی توسعهء دانشگاه تهران از دیدگاه مجریان طرح استراتژیک توسعه دانشگاه تهران و نیز نقش برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی در حل مشکلات موجود، با روش پیمایشی تهیه گردیده است . جامعهء آماری مورد نظر شامل کلیه مجریان طرح استراتژیک توسعه دانشگاه تهران در سال 1371-72 بوده است . این گزارش در 6 فصل، شامل مقدمه، ادبیات تحقی ...