عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 797

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به منظور ایجاد ژرم پلاسم پا کوتاه باتعداد کم برگ و اندازه کوچک آن و همچنین ایجاد مواد ژنتیکی با و تیپ سطح برگ کرمدار و صاف در جهت افزایش تحمل به آفات که دارای کیفیت مطلوب ارقام تجارتی و معینی باشند انجام می گیرد. پس از انجام تلاقیهای مستقیم بین والدین مادری (5 رقم) و والدین پدری (7 رقم)، بررسی نتایج حاصل از انجام دورگ گیریها نشان داد که، بیشترین تعداد قوزه مربوط به دورگ ساحل*شیرپان با 53 قوزه و وزن بذر 2/117 گرم و کمترین تعداد قوزه مربوط به دورگ ‏‎Bakhtegabn*Bar‎‏ با ...

واریته غالب منطقه یعنی رقم دو صفر طلایه تحت تاثیر درجه حرارتهای (75، 85، 95، 105) درجه سانتی گراد قرار گرفته اند. رطوبت اولیه براساس رطوبتهای زمان برداشت یعنی (10، 12، 16، 20) درصد بوده و تارسیدن به رطوبت نهایی 8% خشک می شوند، که با اندازه گیری خصوصیات کمی وکیفی روغن درجه حرارت و زمان مناسب خشک کردن دانه کلزا تعیین می گردد. آزمایشات طرح در حال اجرا می باشد و نتایج هنوز بطور کامل آنالیز نشده اند. ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر تاریخ برداشت و میزان رسیدگی زردآلو برعمر ماندگار و انتخاب بهترین نوع بسته بندی با توجه به میزان تنفس و نوع پوشش ها می باشد که در طی دو فاز انجام می گیرد . فاز اول، انتخاب بهترین (دهه سوم خرداد سال 1380) بهترین زمان برداشت می باشد . این تاریخ معادل 5+-90 روز بعد از تمام گل بود . ...

نتایج بدست آمده از اجرای این طرح در منطقه کرج نشان می دهد تیمار هیدرونرمال در مقایسه با تیمار شاهد از کارایی خیلی زیادی برخوردار می باشد . تیمار هیدرونرمال باعث جداسازی کامل پوست از مغز و درصد کمتر خورد شدن پوست و همچنین یکنواختی رنگ پوست مغز دانه کلزار کوتیلدون ‏‎(Cotyledon)‎‏ می گردد . به منظور بررسی اثرات دما و رطوبت بر پوستگیری دانه کلزا، آزمایشاتی با دو تیمار مرطوب کردن دانه و سپس خشک کردن به سه صورت انجام گرفته است . نتایج نشان داد که بهترین راندمان پوستگیری مربوط به تی ...

تعیین ارتفاع مناسب برای شروع هرس و تاثیر اندازه هرس و نشاهای تولیدی و وضعیت رشد بوته ها در زمین اصلی ...