عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، مقایسه کاربرد کود کلات آهن سنتز شده با دو نوع کود مشابه خارجی از نظر تامین آهن قابل استفاده گیاه و رفع کمبود آهن در یک آزمایش گلخانه‌ای با استفاده از دو نوع گیاه و در محیط کشت شنی با استفاده از محلول غذایی هوگلند بررسی شده است . بدین منظور، در یک دوره 8 هفته‌ای عوامل متوسط ارتفاع بوته، وزن کل محصول و برگ ، درصد ماده خشک برگ ، درصد کلروز و مقدار آهن موجود در برگ در تیمارهای مختلف اندازه‌گیری شد. بررسی آماری نتایج نشان داد که کود سنتز شده از نظر تامین آهن موجود در ...

اهداف این تحقیق تعین مناسب‌ترین محیط کشت برای تولید کال و گیاه کال از جنین نارس در 6 رقم پاییزه و بهاره گندم ایرانی و نیز تعیین اثر اکسین 2,4-D بر کال‌زایی و بازیابی گیاه از جنین نارس گندم است . بین ارقام از نظر حجم کال تولیدی در غلظت‌های مختلف 2,4-D اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. مطالعه محیطهای کشت نشان داد که بیشترین درصد کال‌زایی در محیط حاوی 5 و 10 میلی در لیتر 2,4-D و 0/25 میلی‌گرم در لیتر ABA به دست آمده است و بیشترین باززایی گیاه از کال‌های تولیدی در محیط حاوی 1 میلی‌گرم ...

سیب زمینی با125هزارهکتارسطح زیرکشت وتولیدسالیانه 1.7میلیون تن درردیف یکی از مهمترین محصولات غذائی واقتصادی کشورمیباشد.میزان متوسط تولیداین محصول درایران حدود15 تن درهکتاراست درحالیکه این رقم دراروپا35تن درهکتارمیباشد.یکی ازعوامل بازدارنده رشدسیب زمینی نماتدهای انگل گیاهی میباشدزیرااین گیاه میزبان بیش‌از48 گونه نماتداست که دربین آنها38 گونه پارازیته هستند.مهمترین گونه های نماتدهای انگل سیب زمینی درجنس‌های Pratylenchus,Ditylenchus,Meloidogyne,Globodera,Trichodorus قراردارند.ضمن ...

تعدادی ازگونه های باکتری Erwinia که آنزیم Pectolytic تولیدمی نمایند.باعث تجزیه پکتین دیواره سلولهای گیاه میزبان شده که این امورمنجربه پوسیدگی نرم میشود.گونه هائی از Erwinia که سبب پوسیدگی نرم گیاهان میشوندبه گروه Carotovora یا (oft Fot تعلق دارندچنانکه درسال 1969 توسط Dye شرح داده شده است سه گونه ازمهمترین گونه ها عبارتندازE.Carotovora PV.Carotovora,(Jones 1901(BergeyaL 1923 : E.Carotovora PV.Atroseptica,)Van Hall 1902(Dye 1969 E.Chrysanthemi)Burkhelder Ot Al.1953) باتوجه به ...

باتوجه به اهمیت گیاه کاملا هموزیگت دراصلاح نباتات ،جهت تولید چنین گیاهی در گونه برنج پس‌ازضدعفونی نموده گل،دانه های گرده ویاتخمک تلقیح نشده درشرایط استریل جدا میشوند.پس‌ازکشت اندامهای هاپلوئید n( کروموزومی ) جداشده برروی محیط غذائی متفاوت و درشرایط محیطی گوناگون مجموعه سلولی نا متمایز (کالوس ) هاپلوئید تولید میشود. انتقال کالوس بر روی محیط کشتهای که دارای تناسب هورمونی مناسبی باشند منجر به پیدایش کلروفیل درکالوس شده وپس ازتشکیل مریستم وایجاد رویش ،گیاهکهای روئیده شده از کالوس ...

طی دوآزمایش دریکی ازبهترین زمان مصرف علف کشهای تری فلورالین واتال فلورالین قبل وپس‌ازایجاد فاروبررسی واثرات آن موردمقایسه قرارمیگیردودرآزمایش دوم مخلوط علفکشهای دیورون وپرومترین باعلفکش تریفلورالین ازجنبه کاهش گیاه سوزی علف کشهای دیورون وپرومترین بدلیل ازبین رفته ریشه های سطحی توسط قریفلورالین ونیزافرایش طیف علفکشی آنهابررسی میشوند. ...

دیر زمانی است معلوم شده است که مسمومیت ناشی از تغذیه با سرخس عقابی bracken Polisining ممکن است سبب مرگ اسب وگاو گردد.مسمومیت از سرخس عقابی رادرگاو وبطور مکرر وبطورآزمایشی بوسیله خورانیدن این گیاه بطورسبزوتازه یاسبزدرآفتاب خشک کرده و یاباساقه زیرزمینی آن بطور جداگانه یامخلوط باعلف خشک کرده اند.گاو به ویژه به توکسین های سرخس عقابی که برروی مغزاستخوان اثرمی گذارد حساس‌است .جهت بررسی عامل‌یا عوامل سمی مواد کم خونی آپلاستیک خون شاش و سرطان زا درنشخوارکنندگان این طرح ارائه شده است ...

تعدادی ازگونه های باکتری Erwinia که آنزیم Poctolytic تولیدی نمایدباعث تجزیه پکتین دیواره سلولهای گیاه میزبان شده که این امورمنجزبه پوسیدگی نرم میشود.گونه هائی از Erwiaia که سبب پوسیدگی نرم گیاهان میشوندبه گروه CarotovoraیاSoftrot تعلق دارندچنانکه درسال ( 969توسط DYE شرح داده شده است سه گونه ازمهمترین گونه ها عبارتندازE.Carotvara PV -cartovera ,(Jones 1901) Borgey a:1923 : E.Carotovra PV -at roseptica ,(Van Hall 1902) CYE 1969 E.Chrysanthemi (Burknelder otal .1953) باتوجه به ...

ترشح توکسین که برای اولین بار توسط قارچ عامل بیماری گزارش میشود دربررسی ارقام مقاوم موردمطالعه قرارمیگیرد.درزمینه هیستوپاتولوژی نحوه پیشرفت قارچ در برگ و ساقه گیاهان میزان مطالعه و عکس‌برداری و نفوذ و پیشرفت قارچ در اندام ساقه با استفاده از روش پارافین بررسی میشود.تاثیر عصاره اندامهای مختلف گیاهی در رشد قارچ (Stimulants) مطالعه شده و از اثراین مواد دراستفاده از کنترل کننده هاوبا تحریک کننده های رشد قارچ کمک گرفته میشود در مطالعه فیتوالکسین هاعلاوه براستفاده از رئوسپور قارچ در ...