عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اين تحقيق از نشانگرهاي IRAP (Inter-retrotransposon amplified polymorphism) و REMAP (Rtrotransposon-microsatellite amplified polymorphism) براي شناسایی درجهاي رتروترنسپوزون ها و تنوع ژتتیکی در 101 رقم و لاين گندم نان ایرانی (Triticum aestivum L.) استفاده شد. بیشتر خانواده‌های رتروترنسپوزونی در ژنوم گندم نان فعال بودند. به ترتيب 128 و 263 مکان با استفاده از 9 آغازگر IRAP و 20 آغازگر REMAP تولید شد. متوسط مكانهاي چند شكل براي آغازگرهای IRAPو REMAP، 12 بود. درصد چندشکلی برای ...

به منظور تعیین جایگاههای کنترل ژنتیکی شاخص های تحمل به خشکی مرحله گیاهچه در گندم نان از جامعهی دابلهاپلوئید استفاده گردید. به این منظور 99 لاین دابلهاپلوئید به همراه والدین آنها 32ES و CK در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و دو سطح بدون تنش خشکی و تنش خشکی 12% پلیاتیلن گلیکول در مرحله گیاهچه ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی فنوتیپی نشان داد که میانگین مربعات ژنوتیپها برای کلیه شاخصهای مرتبط با تنش خشکی شامل: شاخص تنش جوانهزنی GSI شاخص کاهش درصد جوانه زنی RPG شاخص حساسیت ...

مناسبترین گندم برای تهیه ماکارونی گندم دوروم است در حال حاضر بعلت نیاز فوری به سمولینا(آرد ماکارونی) در صنایع ماکارونی‌سازی و کمبود در تولید گندم دوروم می‌توان بطور موقت از بعضی از گندمهای نانی که دارای دانه‌های سخت‌تر و شیشه‌ای هستند برای تهیه سمولینا و ماکارونی استفاده کرد. در این طرح خواص کیفی ماکارونی ارقام:امید- روشن - قدس خزریک - سبلان - کلستان - اینیا ونوید در مقایسه با گندم دوروم یاواروس بعنوان شاهد مورد ارزیابی قرار گرفتند بدین منظور صفات : درصد شیشه‌ای - سختی دانه - ...

این بررسی به منظور ارزیابی درجه سازگاری و پایداری عمکرد،باتعداد16 رقم از ارقام و لاینهای پیشرفته گندم نان به مدت 3 سال در چهار منطقه مختلف در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء شد. نتایج حاصل از تجزیه مرکب نشان میدهد که ارقامTr8010200,Desconcido بترتیب با میانگین 5147 و 5252 کیلوگرم در هکتار بالاتر از شاهد زاگرس قرار داشتند. نتایج از تجزیه مرکب سال زراعی 77-78 که مصادف با خشکسالی در بیشتر نقاط کشور بود نشان داد که رقم Tr8010200 در شرایط خشکسالی از برتری معنی‌دار ...

در این طرح تعداد 26 لانی و رقم گندم نان ارسالی از موسسه تحقیقات بین‌المللی ایکاردا تحت سیستم Mist irriagation در برابر بیماریهای زنگ زرد، زنگ سیاه و سپتوریا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . در دوره ساقه رقتن 11 لاین نسبت به زنگ زرد، 6 لاین نسبت به زنگ سیاه تلقیح مصنوعی شد و در مورد سپتوریا به صورت طبیعی آلودگی انجام گرفت و در مرحله برگ پرچم براساس روش اصلاح شده کاب (Modified cobbs scale) و در مورد سپتوریا براساس روش Sarri and presscott 1975 ی ...

این بررسی به منظور ارزیابی درجه سازگاری و پایداری عملکرد 24 رقم گندم نان پیشرفته دیم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. در طول دوره رویش یادداشت برداری از خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ارقام مورد آزمایش از قبیل قدرت روش اولیه، تعداد پنجه ، تاریخ گلدهی، دوره رویش و مقاومت به بیماریها انجام گردید. بر روی عملکرد دانه ارقام تجزیه واریانس ساده انجام گرفت و میانگینها به روش ‏‎LSD‎‏ مقایسه گردید.نتایج حاصل گویای وجود اختلاف معنی دار در سطح آماری 1% بین ارقام مورد آزمایش و رقم شاه ...

این بررسی به منظور تعیین بهترین روش مصرف کودهای فسفاته محلول در آب بر عملکرد کمی دو رقم گندن ان با استفاده از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی شامل 4 تیمار (2 رقم پیشرفته گندم نان، الف) ‏‎M-73-4‎‏؛ ب) ‏‎M-73-19‎‏؛ و 2 روش کودپاشی الف)دستپاشی، ب) استقرار در 8 تکرار اجرا گردیده است. به کلیه کرتها 200 کیلوگرم فسفات آمونیوم + 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم + 40 کیلوگرم سولفات روی در هکتار قبل از کاشت و 200 کیلوگرم در هکتار اوره به صورت سرک در دو نوبت داده شد. نتایج عملکرد دانه دومین سال ...

این بررسی به منظور ارزیابی درجه سازگاری و پایداری عملکرد 24 رقم گندم نان پیشرفته دیم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجراء گردید. در طول دوره رویش یادداشت برداری از خصوصیات موفوفیزیولوژیکی ارقام مورد آزمایش از قبیل قدرت رویش اولیه ، تعداد پنجه ، تاریخ گلدهی ، دوره رویش و مقاومت به بیماریها انجام گردید. بر روی عملکرد دانه ارقام تجزیه واریانس ساده انجام گرفت و میانگینها به روش ‏‎LSD‎‏ مقایسه گردید.نتایج حاصل گویای وجود اختلاف معنی دار در سطح آماری 1% بین ارقام مورد آزمایش و ...

در ادامه اجرای این طرح در سال 1380 با ارزیابی تکمیلی نمونه های متحمل به شوری در سه مرحله جوانه زنی، پنجه زنی و جذب پتاسیم و سدیم در گلخانه کشت و در زمان گلدهی با گندم جانیزاسپرینگ تلاقی داده شدند و هیبریدهای F1 با استفاده از روش نجات جنین به دست آمد. با استفاده از بررسی های سیتوژنتیکی و شمارش کروموزمها هیبرید بودن نمونه ها تأیید گردید. بوته های هیبرید در گلخانه نگهداری شده و در زمان گلدهی مجدداً با گندم چاینزاسپرینگ تلاقی برگشتی شدند. اما به علت نا مساعد بودن فصل رشد و عدم تو ...