عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1403

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه‌ی فرهنگ سازمانی و سرمایه روان‌شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. جامعه آماری این پژوهش، تمام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد، که در سال 1390مشغول به فعالیت هستند. نمونه پژوهش شامل 173 نفراز کارکنان اداری است که با روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی پنج فرضیه و سه سوال می پردازد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و سرمایه روان‌شناختی لوتانز(2007) جمع آوری شد. ...

افراد و سازمان‌ها برای افزایش قابلیت سازمانی‌شان باید یاد بگیرند که در محیط پر از ادغام‌های دائمی، پیشرفت‌های سریع فناوری، تغییرات اجتماعی گسترده و رقابت فزاینده، به‌طور موفق عمل کنند. برای سازگاری با این تغییرات، باید سازمانی متناسب با شرایط جدید پدید آید و زمینه رشد و تعالی سازمانی را فراهم سازد که از جمله موفق‌ترین این سازمان ها از دهه 90 به بعد «سازمان‌های یادگیرنده» بوده‌اند. از آنجا که دانشگاه و مراکز آموزش عالی نهادهایی هستند که می‌باید حداقل یک گام از نظر دانش، علم، ف ...

هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 15 تهران از دیدگاه خود آنها در سال 1390 می باشد. جهت انجام تحقیق نمونه ای شامل تعداد 116 نفر از کارکنان مرد استخدام رسمی با تحصیلات دیپلم و بالاتر منطقه 15 شهرداری تهران بر حسب جدول کرچسی و مورگان، که به شیوه تصادفی طبقه ای نسبتی چند مرحله ای انتخاب گردید. این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش زمینه یابی یا پیمایشی سود جسته است. برای اندازه گیری از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول مربوط به سنجش ...

هدایت ورهبری منابع انسانی،به عنوان مهمترین منبع سازمانی همواره دغدغه خاطرمدیران سازمان بوده و می باشدکه قطعاًباوجودتنوعی از انسانها بانگرشها،عقاید،ارزشهاوفرهنگهای متفاوت،نمی توان اصول ثابت ومحکمی را برای رهبری ارائه داد.بااینحال این تنوع موجب می شودکه مدیران درشرایط خاص سبک خاصی ازمدیریت راانتخاب واعمال نمایند. هدف اصلی:هدف اصلی پژوهشگرازانجام این تحقیق ،ارائه سبک مدیریتی مناسب جهت اداره دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان دانشگاه مذکوربوده است. روش ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران با انگیزش شغلی و اشتیاق شغلی کارکنان در یک سازمان صنعتی است. فرضیه اصلی این پژوهش این بود که بین سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران و انگیزش شغلی و اشتیاق شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. 214 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی در سال 1389 در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه ها شامل پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ)، پرسشنامه انگیزش شغلی و اشتیاق شغلی پاسخ دادند. با استفاده از شیوه های آماری شامل آم ...

افزایش رقابت در بازار کنونی و تنوع نیازهای کارکنان، چالش جدیدی تحت عنوان تعهد پایین کارکنان به سازمان، را مطرح نموده است. تحقیقات زیادی نشان داده‌اند که تعهد سازمانی بالای کارمند به کاهش ترک خدمت، غیبت و در نتیجه موفقیت سازمانی منجر می‌شود. سازمانها با ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان خود قادر خواهند بود، تا در بسیاری از هزینه‌های‌تر ک خدمت، غیبت و ... خود صرفه جویی نمایند. از طرف دیگر، حاکم شدن فضای رقابتی بر بازار کار کنونی (نیروی کار ماهر) باعث شده است که نیروهای ماهر سازمانها ...

فرضیه های این تحقیق، شامل 5 فرضیه است که جهت بررسی اهداف، از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد.جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در مدیریت های شعب شهر تهران بانک تجارت به تعداد 2900 نفر می باشد و نمونه آماری به ، تعداد 184 نفر تعیین گردید.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که پس از بررسی روایی و پایایی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آلفای کرون باخ، به صورت حضوری و مستقیم توزیع شد و سپس جهت بررسی آزمون فرضیه ها از آزمون X2 کارل پیرسون استفاده گردید ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک عدالت و رضایت شغلی و همچنین مقایسه رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش و دانشگاه مازندران انجام شده است. در این تحقیق ادراک عدالت در دو سطح سازمان و جامعه مورد بررسی قرار گرفت و رابطه آن با رضایت شغلی افراد مورد کنکاش واقع شد. از نظریه انصاف، عدالت توزیعی، مبادله، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای به عنوان پشتوانه نظری تحقیق استفاده شد. روشی که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت پیمایش است و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ...

تحقیقات متعددی نشان داده که مدیران باهوش هیجانی بالا، مدیران و رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و با کسب احساس تعلق کارکنان محقق می کنند. از این رو در این تحقیق، به طراحی و اجرای مدل رابطه ی بین هوش هیجانی و تعلق سازمانی کارکنان، در بستر فرهنگ سازمانی پرداخته شده است. علیرغم تعدد عناوین تحقیقاتی که تا کنون به بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با خروجی های متعددی از سازمان پرداخته اند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی هوش هیجانی مدیران، تعلق سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ ...