عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 202

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با عنوان عوامل موثر بر گرایش به کارکرد های استفاده از تلفن همراه در میان نوجوانان شهر تهران، به بررسی ‏این مسئله می پردازد که نوجوانان با چه سبک و سیاقی با تلفن همراه برخورد می کنند و چه استفاده هایی از آن دارند؟ آیا ‏استفاده آنها به جنس و یا سن آنها مربوط است ؟ اینکه کارکرد های مطلوب تلفن همراه کدامند و چرا نوجوانان به کارکرد های ‏نامطلوب آن رو می آورند ،مسئله اصلی تحقیق پیش رو است. ‏ هدف این تحقیق شناخت کارکردهای استفاده از تلفن همراه وعوامل موثر بر گرایش به ای ...

مسئولیت پذیری اجتماعی در دوره کنونی، به عنوان یک موضوع جامعه شناختی مهم تلقی می شود که در عرصه های مختلف( سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جامعه ایی و زیست محیطی) ضرورت توجه و بررسی دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی « بیانگر احساس و عملی است که افراد درقالب موقعیت و نقش های خود به طور آگاهانه و آزادانه نسبت به امور مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره از خود بروز می دهند» که این امر زمینه ساز نظم اجتماعی در سطح کلان خواهد شد. پژوهش حاضر، با هدف «بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان و عوامل ...

بررسی میزان تاثیر ابعاد خانواده بر جامعه پذیری شهوندان است. در این پژوهش متغیر اصلی یعنی خانواده دارای 4 بعد است شامل ، استحکام ، نظارت ، اختلاف نسلی و پایگاه اقتصادی -اجتماعی متغیر وابسته اصلی یعنی جامعه پذیری دارای 2 بعد درونی و بیرونی (جنبه های رفتاری و نگرشی ) است که هر بعد به چند مولفه تقسیم می شوند. ددر این تحقیق از نظریه های مربوط به جامعه پذیری و نیز نظریه حیات اجتماعی کارل . اف شوسلر استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی در سال 1389 استفا ...

نزاع نوعی بی‌نظمی در روابط اجتماعی میان افراد و گروه‌ها می‌باشد، که به یکی از مهم-ترین مسائل اجتماعی حال حاضر استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل گشته است. این مسئله پیامد‌های اجتماعی گوناگونی را در بر داشته که از مهمترین آنها می‌توان به کاهش ابعاد گوناگون امنیت در جامعه یاد شده اشاره نمود. این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کمی و پیمایش به بررسی این پدیده پرداخته است. در ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی گونه‌شناسی نزاع‌های جمعی با توجه به مقوله‌هایی چون زمینه ...

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که چه عواملی می‌توانند در مدگرایی جوانان و نگرش آنان نسبت به مد تاثیر گذار باشند. جامعه آماری این تحقیق را جوانان مدگرای تهرانی تشکیل می‌دهند که از میان آنان 200 نفر به عنوان اعضای نمونه تحقیق به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. فرضیه‌های تحقیق از نظریه‌های پیر بوردیو، جریان دو مرحله ای ارتباطات و نظریه کاشت استخراج شده اند. این فرضیات رابطه بین دو متغیر وابسته یعنی میزان مدگرایی و نگرش به مد را با 10 متغیر مستقل،یعنی سن، جنس، پ ...

پژوهش حاضر در پی بررسی ذائقه سینمایی طبقات و گروه‌های مختلف با تاکید بر دو متغیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی و سرمایه فرهنگی می‌باشد. علاوه بر متغیرهای اصلی، رابطه متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات و منزلت شغلی نیز به صورت اکتشافی با متغیر ذائقه سینمایی افراد سنجیده شده است. در بخش مبانی نظری از دیدگاه‌های پی یر بوردیو استفاده شده است. تحقیق با روش پیمایش، با استفاده از ابزار پرسشنامه و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در بین 410 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر مشهد انجام گرفته ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رضایت از زندگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان جوانان شاغل و مقایسه آن با جوانان غیرشاغل انجام شده است. در تدوین چارچوب نظری از نظریه‌های رابطه اجتماعی، شبکه اجتماعی، نابرابری اجتماعی، و نظریه گیدنز استفاده شده است و بر همین اساس متغیرهای مستقل استخراج شده شامل اندازه شبکه، فراوانی رابطه، حمایت اجتماعی، احساس نابرابری اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی می‌باشد. رضایت از زندگی نیز در دو بعد ادراکی و اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است. ...

مدگرایی، از جمله مطرح ترین مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار می رود، یعنی نوعی از مصرف که نه برای رفع نیازهای زیستی، بلکه برای هدفهای اجتماعی صورت می گیرد. تحقیق حاضر به بررسی برخی عوامل مرتبط با مدگرایی به عنوان یکی از پدید های اجتماعی پرداخته است. در کنار ارائه تعاریف اصلی مفاهیم مورد استفاده در تحقیق از نظریه خشونت نمادین بوردیو به عنوان مبنای اصلی نظری استفاده شده است. با استفاده از روش پیمایش، 382 نفر از جمعیت 11416 نفری دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به عنوان ...

فن آوری های اطلاعات و ارتباطات شاید مهم‌ترین ابزارهایی هستند که اکنون می‌توان با کمک و بهره گیری از ان بخشی از شکاف جنسیتی در جامعه را پر کرد. این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای میزان بهره گیری از کامپیوتر به عنوان رکن اصلی این فناوری‌ها در میان دختران و پسران صورت گرفته است؛ و در د توان سعی شده به برخی از عوامل که می‌توانند این بهره گیری را تحت تأثیر قرار دهند پرداخته شود. به اعتقاد برخی نظریه های فمینیسمتی و دیدگاه یادگیری اجتماعی عواملی چون جامعه پذیری متفاوت دو جنس، تبعیض د ...