عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با حیطه ارزشیابی برنامه آموزشی ارتباط دارد. در ارزش‌یابی آموزشی خصوصیات اصلی مورد مطالعه، معرف ارزش‌های آموزشی هستند. اساسی‌ترین عناصر در برنامه آموزشی، هدف‌هاست ، در هدف‌های آموزشی مشخص شده است که در پی مواجه کردن فراگیر شخص با مجموعه‌ای از تجارب آموزشی چه چیزی را می‌خواهیم در او ایجاد کنیم. بررسی میزان شناخت و آگاهی دبیران از هدف‌ها اولین گام از فرآیند ارزش‌یابی است . نتایج به دست آمده این مرحله از تحقیق شرط لازم برای اطمینان طراحان برنامه آموزشی جدید از آماده بو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بهداشت مدارس یکی از شاخه های مهم بهداشت جامعه است مدارس بعنوان یک نهاد سازمان یافته رسمی باید با فراهم نمودن محیطی سالم و بهداشتی با جسم و روان کودکان جامعه امکان شکوفایی بدهد. بمنظور تعیین وضعیت سلامت دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر سبزوار مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی انجام گرفت . نتایج نشان داد که بیش از 76% دانش آموزان بیشتر از یک دندان پوسیده دارند و 228% آنان دارای اختلالات بینایی می باشند و وزن و قد آنان از پرسنتایل های بین المللی بیشتر است . ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود ، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانشآموزان انجام گرفته است . جامعه ی مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز بودند، که تعداد 216 نفر از آنان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برگزیده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. طرح پژوهشی طرح چهار گروهی سالمون بود و نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی به ...

چکیده ندارد.