عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین مناسب ترین فرمول کودی جهت ارقام جو و نیز بررسی متقابل مقادیر مختلف ازت و فسفر بر عملکرد ارقام مورد آزمایش با استفاده از طرح کرتهای دوبار خردشده در چهار تکرار اثرات سه میزان ازت خالص 60(،90،)120کیلوگرم در هکتار در کرتهای اصلی و 3 میزان P2O5 خالص 300(،60،)90کیلوگرم در هکتار و در کرتهای فرعی درجه یک روی سه رقم جو آریوات ،والفجر کارون در کرتهای فرعی درجه 2 مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و نتایج پس از برداشت محصول باروش تجزیه واریانس مخصوص با روش تجزیه واریانس مخصوص ...

با توجه به نیاز کشور به گوشت و سایر فرآورده های دامی برای تامین علوفه مورد نیاز تعداد 8 هیبرید از ارقام ذرت سیلوئی و دو رقم استاندارد موجود داخلی با یک طرح بلوکهای تصادفی در چهار تکرار و هر رقم در چهار ردیف اجرا میشود.در این تحقیق تجزیه واریانس‌های هر سال در هر منطقه تا تجزیه واریانس مرکب مناطق مختلف در هر سال و تجزیه واریانس مرکب در کلیه مناطق در کلیه سالها به منظور تعیین اثرات اصلی و اثرات متقابل رقم ،سال و منطقه و تجزیه رگرسیون با روشهای مختلف جهت تعیین درجه سازگاری انجام ...

این آزمایش به صورت Split-split plot با دوواریته دراگا و مورن با 3 تاریخ گرم کردن و باسه درجه حرارت متفاوت گرم کردن اجرا میشود تاریخ کاشت 15 اردیبهشت ماه انجام میگردد.عامل اصلی دراین طرح درجه حرارت گرم کردن غده میباشد که شامل سه درجه حرارت متفاوت 5 درجه سانتی گراد 10 درجه سانتیگراد و 15 درجه سانتی گراد میباشد که درزمان انبارداری بااستفاده از وسایل برقی تنظیم خواهدشد عامل فرعی درجه یک زمان گرم کردن میباشد که شامل سه زمان مختلف 29 اسفند،15 و 30 فروردین ماه میباشد عامل فرعی درجه ...

بمنظور بررسی اثر سلفینگ و اینبریدنیگ بر عملکرد صفات زراعی آفتابگردان (ارتفاع بوته قطر طبق ، وزن صد دانه عملکرد هر بوته ، درصد روغن ، طول دوره رویش ) این مطالعه در درون مواد اصلاحی طرح "تهیه مواد ژنتیکی جهت اصلاح آفتابگردان" صورت می‌گیرد تا سرعت حصول به یکنواختی در مورد صفات کمی سرعت و شدت اینبریدینگ و اثر آن بر صفات مختلف مشخص گردد. این بررسی در بوته‌های SO حاصل از سلفینگ تک بوته‌های ارقام پردوویک ، رکورد ، آرماویرس ، پروگرس و زاریا انجام می‌شود. مواد مورد بررسی طی سالهای 71، ...

این تحقیق شامل یک آزمایش مقایسه محصول و سازگاری لوبیا قرمز با تعداد 7 رقم همراه با شاهد ناز در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به مورد اجرا در می‌آید. در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبتهای راعی از صفاتی مانند رنگ گل ، ارتفاع بوته ، مقاومت به بیماریها یادداشت برداری به عمل می‌آید محصول هر کرت برداشت شده و پس از توزین به روش تجزیه واریانس و با تعیین L.S.D برای هر منطقه و هر سال جداگانه انجام می‌شود و پس از پایان سال سوم علاوه بر تجزیه واریانس ساده یک تجزیه واریانس مرکب ب ...

این تحقیق شامل یک آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت سازگاری لوبیا سفید با تعداد 9 رقم به همراه یک شاهد دهقان جمعا" 10 رقم در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به مورد اجراء در می‌آید در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبتهای معمول زراعی از صفاتی مانند رنگ گل ، ارتفاع بوته ، زودرسی ، یکنواخت رسیدن غلافها ، مقاومت به بیماریها یادداشت برداری به عمل می‌آید و محاسبات آماری روی محصول دانه به روش تجزیه واریانس و با تعیین L.S.D برای هر منطقه و هر سال جداگانه انجام و پس از پایان سال سوم ع ...

بمنظور دستیابی به رقم مطلوب و مناسب مناطق ییلاقی (مناطقی دارای آب و هوای سرد که مبادرت به کشت برنج می‌نماید) تعداد 5 رقم انتخابی مقاوم به هوای سرد در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مقایسه قرار می‌گیرند. یادداشت‌برداریهای لازم در طی دوره رشد از بیماریهای رایج منطقه (بیماری بلاست ، شیت بلایت ) و نیز مقاومت به سرما در مراحل اولیه رشد (5 برگی) و زمان گلدهی انجام می‌گیرد. تجزیه واریانس هر ساله انجام و در پایان سال سوم با انجام تجزیه واریانس مرکب پس از آزمون یکنواختی ...

نتایج حاصل از اجرای طرح در سال زراعی 1376-77 دلالت بر این دارد که تیمار آبیاری تکمیلی در تجزیه واریانس عملکرد دانه و تعداد خوشه در گیاه تفاوت خیلی معنی‌دار مشاهده شده ولی در عملکرد کاه و تعداد دانه در خوشه تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید در مقایسه میانگین‌ها نیز بیشترین عملکرد دانه، کاو و تعداد خوشه در گیاه مربوط به سطح دو نوبت آبیاری تکمیلی با سیستم کلاسیک می‌باشد در مورد تیمار واریته نیز در جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه، کاه و تعداد دانه در خوشه، تفاوت معنی‌دار مشاهده نشده و ...

این آزمایش بمنظور بررسی و مقایسه عملکرد دانه و روغن 19 لاین جدید بادام‌زمینی که در آزمایش سال قبل نسبت به سایر لاینها برتری داشتند بهمراه یک رقم شاهد (N.C.2) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید جیرفت : نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه نشان داد که کلیه لاینها با هم و با شاهد در سسطح 1 درصد اختلاف معنی‌دار دارند مقایسه میانگین عملکرد دانه لاینهای مورد بررسی نشان داد که لاینهای شماره 1، 5، 4، 3، 7، 8، 6 و 9 بترتیب با عملکرد دانه 3039، 2881، 2814، 2804، 2651، ...