عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 545

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به سوابق تحقیق بر روی فسفر و عدم هماهنگی فرمول توصیه شده و نیاز فعلی ازنظر مقدار مصرف فسفر این طرح بصورت آماری در مناطق مختلف استان گیلان پیاده می گردد. ...

بمنظور تعیین اثرات کشت شبدر برسیم در نیاز ازته دورقم برنج(طارم و آمل )3 دو قطعه آزمایش (درخاکهای سنگین و سبک ) هرقطعه شامل 3 تکرار و هرتکرار مرکب از 6 تیمار 2( واریته ،درمقدار ازت ) انتخاب و به مرحله اجرا در خواهد آمد. ...

این آزمایش درطرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار با تیمارهای ذیل اجرا میگردد: N30 P25 P50 = 12 تیمار N60 N90 P75 N120 باتوجه به نتایج حاصل از پیش طرحی که جهت بررسی نیاز غذائی جو کارون درسال 63 اجرا گردیده ونیزبراساس نتایج حاصل ازاین آزمایش درسالجاری درصورت نیاز برای سالهای آتی طرح دیگری پیشنهاد خواهدشد. ...
نمایه ها:
گیاه | 

به دلیل اهمیت عنصر پتاسیم در تغذیه گیاه و مشاهدات علائم کمبود آن درمنطقه کردکودی با مقایسه نتایج آزمایشگاهی اندازه‌گیری پتاسیم در خاکهای منطقه با استانداردهای مورد نیاز گیاهان کمبود پتاسیم قابل جذب در منطقه محرز گردیده است . این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار پتاسیم شامل 0 ، 50 ، 100 ، 150 ، 200 ، 250 کیلوگرم K20 در هکتار با سطوح ثابت فسفر و ازت (100 کیلوگرم اوره و 120 کیلوگرم فسفات آمونیم) در هکتار درچهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کارکنده (کردکوی) اجرا می‌ ...

این طرح بمنظور تعیین نیاز سیب زمینی به ازت ، فسفر و پتاس در سه تکرار و بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 18 پلات آزمایشی در ایستگاه حاجی آباد به اجرا گذاشته می‌شود ، شمای طرح بشرح زیر می باشد : ... ...

رقم گندم 11 از بذور پر محصول و جدیدی است که بوسیله بخش تحقیقات اصلاح و بذر استان ارائه و دوره تکثیر و ازیاد بذر را طی می‌نماید و قرار است در سال آینده در اختیار این بخش گذاره شود. بموازات این امر تعیین میزان کود شیمیائی مورد نیاز گیاه و آنچه در ارتباط با تغذیه بذر بایستی انجام گردد در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت . آزمایش در دو قطعه در ایستگاههای براآن و کبوترآباد در چهار تکرار انجام خواهد شد هر تکرار آزمایش شامل تیمارهای کودی N90P60,N180P120 ، N135P90 و کرت شاهد است ...

جهت بررسی تعیین نیاز چغندرقند به توده‌های ازته، فسفره و پتاسه در مناطق چغندرکاری شهرکرد آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار ازت در چهار سطح، 0، 90، 180، 270 کیلوگرم در هکتار و فسفر در سه سطح 0، 90، 120 کیلوگرم در هکتار و پتاس در دو سطح 50 و 100 کیلوگرم(به صورت تیمار اضافی) به اجراء درآمد. نتایج حاصله از اجرای آزمایش فوق در سال زراعی جاری نشان می‌دهد که مقادیر مختلف کود ازت برای صفات عملکرد ریشه ...

به منظور بررسی و تعیین نیاز شبدر به فسفر و پتاسیم آزمایشی با چهار سطح فسفر و دو سطح پتاس (بصورت تیمار اضافی) بر روی عملکرد محصول شبدر در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نتایج اجرای طرح در سال زراعی 73-74 نشان می‌دهد که اثرات سطوح مختلف فسفر بر روی عملکرد محصول معنی‌دار بوده و مصرف 90 کیلوگرم P2O5 در هکتار نسبت به سایر سطوح از عملکرد بیشتری برخوردار می‌باشد و در مرحله بعد همان تیمار با مصرف 90 کیلوگرم پتاس خالص در هکتار عملکرد بیشتری داشته است . ...

طرح تعیین نیاز گندمهای پرمحصول به پتاس در سال 1374 در منطقه شاه‌شهیدان کوار با واریته فلات و شش میزان 0، 50، 100، 200 و 250 کیلوگرم پتاس در هکتار و فرمول ازت و فسفر قابل توصیه N135P90 در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا درآمده که چون سال اول اجرا در این منطقه می‌باشد و هنوز برداشت محصول نگردیده، بعدا نتایج اعلام می‌گردد. ...