عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1294

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی شیوع مایع آمنیوتیک آلوده به مکونیوم و اثر آن بر نوزاد در زایمانهای انجام شده در بیمارستانهای افشار، مادر و زایشگاه بهمن بود. اهداف ویژه ما: تعیین فراوانی مایع آمنیوتیک آلوده به مکونیوم در نوزادان بر حسب maturity، پرزانتاسیون جنین. زمان باز شدن کیسه آب و همچنین بر حسب نوع زایمان بود. مطالعه از نوع توصیفی و به صورت cross-sectional انجام شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری گردید. 1600 نمونه جمع‌آوری شده از این تعداد 1452 نوزاد مایع آمنی ...
نمایه ها:
نوزاد | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی ارتباط قد و اندازه دور بازوی مادران زایمان کرده و شاخص‌های سلامت نوزاد (وزن، قد، دور سر) در هنگام تولد در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان، و آموزش پزشکی شهر تهران در سال 1375 صورت گرفته است . تعداد واحدهای مورد پژوهش 700 مادر زایمان کرده محاسبه گردید. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و برگه مشاهده استفاده شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، پژوهشگر در مدت 6 ماه مراجعه به بخشهای پس از زایمان 12 بی ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده است که به منظور مطالعه و بررسی صفات مشخصه مادران نوزادان نارس و کم‌وزن در مقایسه با مادران نوزادان طبیعی متولد شده در بیمارستانهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران انجام گرفته است . در این پژوهش تعداد 200 مادر شرکت داشته‌اند (100 مادر نوزاد طبیعی و 100 مادر نوزاد نارس و کم‌وزن). واحدهای مورد پژوهش از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه در رابطه با صفات مشخصهء این مادران در ...
نمایه ها:
نوزاد | 
مادر | 

پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل بود. لمس جنین به مدت 2 هفته توسط زنانی که 32 الی 35 هفته حاملگی بودند انجام گرفت . دلبستگی مادر به جنین در پایان 2 هفته، توسط پرسشنامه و دلبستگی مادر به نوزاد در اولین شیردهی پس از زایمان از طریق مشاهده مورد سنجش قرار گرفت . تاثیر لمس جنین از طریق مقایسه گروه مورد و شاهد که تا پایان کار و تکمیل مشاهده برای پژوهشگر مشخص نبودند، مشخص گردید. بدین ترتیب پژوهش به صورت یکسو کور انجام پذیرفت . میانگین رفتارهای دلبستگی مادر و جن ...
نمایه ها:
رفتار | 
جنین | 
مادر | 
نوزاد | 

آسیت کیلوس در دوره نوزادی نادر بوده که علت آن دقیقا‏‎ً‎‏ مشخص نمی باشد . بیماری که گزارش می نمائیم نوزاد پسری است با سابقه پلی هیدرآمینوس مادر که با اتساع شکم در هفته 36 داخل رحمی به طور طبیعی متولد شده است . تنها نکات مثبت معاینه وجود آسیت و هیدروسل دو طرفه بود . پاراسنتز مایع آسیت مایع شیری رنگ حاوی تری گلیسرید بالا را نشان داد و بررسی رادیو گرافی تنها وجود مایع آسیت را مشخص نمود . با رد انسداد داخل شکمی و تشخیص آسیت کیلوس برای بیمار شیر خاص حاوی چربی با زنجیره متوسط (( پر ...
نمایه ها:
نوزاد | 
تشخیص | 

کمبود آنزیم گلوکز- 6- فسفات دهیدروژناز (G6PD) شایعترین اختلال آنزیمی انسان می باشد. در نوزادانی می تواند موجب زردی شدید و همچنین بیلیروبین آنسفالوپاتی و عقب ماندگی ذهنی و مرگ گردد. این مطالعه به شیوه مقطعی ( تحلیلی) در بخش نوزادان بیمارستان کودکان امیرکلا ( بابل) صورت گرفت. در این بررسی 165 نوزاد زرد (مورد) و 123 نوزاد غیر زرد مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت آنزیم به روش فلئورسنت لکه ای (FST) مورد آزمایش قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های دقیق فیشر و مرب ...

مقدمه: یرقان در هفته اول عمر حدوداً در 60% از نوزادان رسیده و 80% از نوزادان نارس دیده می شود. یرقان معمولاً از صورت شروع می شود با افزایش سطح سرمی به سمت شکم و سپس پاها پیشرفت می کند. این پیشرفت یرقان از سر به طرف انتهاها ممکن است یک نشانه مفیدی جهت تخمین میزان بیلی روبین باشد. هدف از این مطالعه، تخمین هیپربیلی روبینمی از طریق مشاهده پوست نوزادان رسیده مبتلا به زردی است. مواد و روش ها: نوزادانی (77 نفر) که با شکایت زردی از تاریخ 1/2/77 لغایت 5/7/78 به بیمارستان امیرالمومنین ...

این پژوهش برای اولین بار بر روی کف پای نوزاد انجام می شود و با به کارگیری برخی الگوریتم های جدید استخراج ویژگی، می تواند مورد استفاده مراجع ذی صلاح تشخیص هویت قرار گیرد. ...

این مطالعه طولی در سال 1377-78 بر روی 1430 نوزاد بستری در ‏‎NICU‎‏ بیمارستان امام رضا (ع) انجام شده است. از کل نوزادان 42 نفر در بدو پذیرش و اولین قند آنها بیشتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر بود و بررسی گردیدند. 41 نفر گروه کنترل انتخاب شده و دو گروه از نظر مشخصات حاملگی، علل بستری و مرگ با یکدیگر مقایسه گردیدند. جهت پردازش اطلاعات از آزمون کای اسکوئر و تی دانشجویی استفاده گردید. در پژوهش موجود از میان 1430 بستری در بخش، 43 مورد هیپرگلیسمی وجود داشت که شیوع کلی هیپرگلیسمی 3 در ...