عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف مطالعه حاضر آسیب شناسی ابعادآموزشی هنرستان های کشاورزی دواستان همدان وکردستان است که مسائل و مشکلات آموزشی این هنرستان ها براساس عناصر نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methodology) است که در آن تلفیقی از روش های کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را سه گروه 1-مدیران و معلمان 2- هنرجویان 3- دانش آموختگان هنرستان های کشاورزی تشکیل می‏دهند که تعداد کل آن ها به ترتیب 78، 291 و 100 نفر دانش آموخته برای هر سال تحصیلی بوده ...

فصل یک به تبیین کلیات و طرح پژوهش پرداخته است.در این فصل، مسئله، فرضیه، هدف پژوهش، نوآوری وشرح روش کار توضیح داده می‌‌شوند.از نظریه هنری فایول در مدیریت، برای تعیین چارچوب پژوهش استفاده می‌‌شود.نمودارهای عِلّی- حلقوی که در این فصل برای نمایش مدل اولیه استفاده شده است . در فصل دوم ابتدا پیشینه و وضعیت کنونی آموزش فنی و حرفه‌ای در مجموعه‌ای از کشورها بررسی می‌‌شود. همچنین نظام آموزش فنی وحرفه‌ای در تهران مورد مطالعه قرار می‌گردد. برای این منظور، سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای در ا ...

تحقیق حاضر با هدف شناخت کاستیهای کارایی درونی وضع موجود دوره های آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مناطق عشایری استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده وجامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان عشایردرمقاطع آموزشی سه گانه در سال تحصیلی 90-89 مناطق وشهرستانهای استان بوده و نمونه برابر کل جامعه آماری درنظرگرفته شده است. اطلاعات موردنیازبا استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و همچنین از طریق آمار نامه های موجود بطور مستندجمع آوری گردید.سپس ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های سنجش سرمایه فکری و ارائه مدلی بهینه جهت سنجش سرمایه ها در نظام آموزش عالی ایران انجام گرفته است. هدفهای جزئی تحقیق عبارت بود از شناسایی و اولویت بندی عناصر و شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد نظام دانشگاهی، شناسایی وضعیت موجود سرمایه فکری در دانشگاههای و موسسات آموزش عالی و نهایتاً ارائه مدل بهینه جهت سنجش سرمایه فکری در آموزش عالی. بدین منظور این پژوهش با رویکرد ترکیبی در میان ...

در حال حاضر ، رشد فزاینده مدرک گرایی و فارغ التحصیلان فاقد مهارت از دانشگاه های مختلف و نرخ بالای بیکاری کشور، مسئولان را برآن داشت تا نظامی را تحت عنوان ‹‹ نظام آموزش مهارت و فناوری ›› در هیأت دولت تصویب نمایند . با توجه به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح اجتماعی طبقه بندی و اهمیت زیادی دارد و این طرح باید توسط سه دستگاه مجری اجرا شود لذا به بسترهای سرمایه اجتماعی نیاز دارد. هدف این تحقیق بررسی سهم عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی سازمانی)در اجرای موفق این نظام آموزشی ...

با توجه به این که برگزاری دوره های آموزش مستلزم صرف هزینه های زیادی است، مدیران سازمان انتظار دارند تا از میزان تأثیر آموزش ها بر سازمان شان به طور دقیق اطلاع یابند و نقاط قوت و ضعف سیستم و دوره های مختلف آموزشی را در برنامه ریزی های آتی لحاظ کنند. هدف اصلی این رساله طراحی الگویی بوده است که بتواند ضمن سنجش اثربخشی سیستم آموزش به صورت نظام گرا و مستمر , عوامل موثر بر اثربخشی آموزش را شناسایی کند و قابلیت عملیاتی شدن در سازمان های مختلف (به ویژه بزرگ مقیاس) را داشته باشد. بناب ...

این پژوهش سعی بر آن دارد تا با نگاهی تطبیقی روند سه دوره سیاست گذاری، توسعه و تحول در آموزش و پرورش کشور چین از سال 1949 ( تاسیس جمهوری خلق چین) تا انقلاب فرهنگی، دوران انقلاب فرهنگی و دوران اصلاحات از1978 تا سال 2009 میلادی را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که این پژوهش درصدد کاربرد داده های مرتبط با واقعیت های گذشته در سه دوره مطرح شده و تفسیر آنها بود ، ضرورت داشت که عوامل موثر بر بروز وقایع در گذشته بررسی شود تا درک بهتری از رویدادهای کنونی بدهد ، بدین منظور روش تحقیق ت ...

آموزش الکترونیکی نوعی استفاده ساخت‌مند و هدف‌مند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می‌باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالشهای آموزش الکترونیکی برای هشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش‌بینی لازم، تدارک و سرمایه‌گذاری مناسب، و تهیه برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای م ...

هدف از تحقیق جاری بررسی رابطه میان یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی از راه دور و سنتی دبیرستان های پسرانه شهر کاشان می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق از طرح تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دبیرستان های پسرانه از راه دور و سنتی شهر کاشان تشکیل دادند. بمنظور نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ایی برای انتخاب نمونه از میان دانش آموزان مدارس از راه دور و تصادفی س ...