عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 179

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سابقه وهدف: دیستروفی ژلاتینوس قطره ای یک آمیلوییدوز اولیه قرنیه است که در ژاپن و شرق آسیا شایع تر است. با توجه به مشاهده مواردی از آن در ایران و گزارش های متفاوت از ویژگی های این دیستروفی؛ تحقیق حاضر به عنوان اولین مورد از مقاله آن در کشور، بر روی مراجعان به بیمارستان فارابی طی سال های 79- 1364 انجام پذیرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش case series و بر روی همه مراجعان که تشخیص پاتولوژیک داشتند انجام شد و در کسانی که پرونده مشکوک از نظر تشخیص داشتند، درخواست مراجعه و بررسی مج ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

گاز شیمیایی خردل باعث عوارض مزمنی در چشم همچون پیشروی ملتحمه به داخل قرنیه ، واسکولاریزاسیون و التهاب مزمن قرنیه می شود . که بر اساس مطالعات ، این سه خصوصیت نشانه ی نقص در سلولهای مستقر در ناحیه لیمبوس می باشد . هدف از این مطاالعه ، بررسی پیامد پیوند الوگرافت لیمبوس از خواهر یا برادر زنده در جانبازان شیمیایی به وسیله گاز خردل می باشد . مواد : دو بیمار ( سه چشم ) با درگیری شدید دو طرفه به وسیله گاز خردل روش : ابتدا در چشم گیرندگان پیوند ، بافتهای قسمت فوقانی خارجی و تحتانی د ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
قرنیه |