عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 868

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سبک رهبری می باشد .روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل 604 نفر از کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی هفت اداره پست، مخابرات، گاز، برق، صنایع،محیط زیست و آب و فاضلاب بوده است روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و حجم نمونه در این تحقیق 196 نفر کارمند بوده، قلمرو مکانی شهر ارومیه و قلمرو زمانی سال 1390 می‌باشد. گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه سبک رهبری (الوانی) انج ...

امروزه نقش آموزش عالی در توسعه همه جانبه متوازن و پایدار کشورها، بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است و دانشگاه‌ها دارای نقش‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی به طور در هم پیچیده و به هم پیوسته هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با توانمندسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگي است و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شا ...

از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تاکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است. مسلما"محیط متغیر امروز، به سازمان ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از مهارت، توانایی ها و تکنولوژی‌ های رقبا، به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند. بسترسازی و زمینه سازی یادگیری و آموزش سریعتر از رقبا، می تواند به سازمان کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد. از طرف دیگر، با پیشرفت و افزایش مهارت های کارکنان، نیازها و خواسته ه ...

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه‌ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس که به نوعی با جمع و گروههای انسانی کار کرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت پخش فراورده های نفتی استان مازندران و ارتباط آن با بهره‌وری آنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کلیه کارکن ...

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری خدمتگزار و فرهنگ سازمانی با اعتماد سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد مرودشت می باشد . این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد مرودشت در سال تحصیلی 90-1389به تعداد 211 نفر تشکیل دادند . روش نمونه گیری ، نمونه گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس جدول مورگان 136 نفر انتخاب شد . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری خدمتگزار ، فره ...

پژوهش حاضر با هدف آزمودن الگویی از روابط جو و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی با میانجیگری توانمندسازی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه پژوهش حاضر شامل 162 نفر از کارکنان سازمان کل آموزش و پرورش استان فارس بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و توانمندسازی و تعهد سازمانی می‌باشد. روایی و پایایی همه پرسشنامه در حد قابل قبولی به دست آمد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آم ...

باتوجه به گستردگی فوق العاده حجم اطلاعات، تخصصی شدن فعالیتهای سازمانها و نیز در اثر تغییر هرم سنی سازمانها، ترک شغل و بازنشستگی، حجم زیادی از دانش سازمان، از بین می رود. لذا برای حفظ مزیت رقابتی سازمانها لزوم مدیریت موثر دانش در سازمان بیش از پیش احساس می شود. مهمترین مولفه مدیریت دانش، تبادل و تسهیم دانش است. در این پایان نامه به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش با استفاده از ضریب اسپیرمن پرداخته شده است. اداره کل راه وترابری استان تهران برای مطالعه موردی در نظر گرفته ...

این مطالعه به بررسی رابطه میان فرهنگ مربی گری با فرهنگ رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارا در میان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می پردازد و سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین فرهنگ مربی گری با فرهنگ رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارا رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ به منظور تحليل کمی اطلاعات و نيز جمع آوری و استفاده از ديدگاه ها و نگرش اعضای جامعه آماری از طريق پرسشنامه اقدام گرديد پرسشنامه مذکور دارای سه بخش پرسشنامه ارزیابی فرهنگ مربی گری(CCA)˓ پرسشنامه چند عاملی ...

امروزه شناخت فرهنگ سازمانی که مبین شیوه زندگی کارکنان سازمان است اهمیت فراوانی دارد. و سازمان را در رسیدن به اهداف جامع خود یاری می‌رساند. به لحاظ اهمیت این موضوع، این مطالعه به بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان گلستان می‌پردازد. تحقیق اخیر توصیفی- پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه پژوهش را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان تشکیل ‌دادند. با توجه به جامعه آماری که در حدود 150 نفر می‌باشد. با ا ...