عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 245

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اینکه انتظار اغلب کسانی که به سطوح عالی آموزش راه می‌یابند آن است که در آینده شغلی مناسب با رشته تحصیلی خود در جامعه به دست آورند، و از سویی دیگر استفاده نادرست از نیروی انسانی تربیت شده که عدم جذب فارغ‌التحصیلان یکی از وجوه آن است یک ضایعه مادی و معنوی است که در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه‌های مملکت خواهد شد. بنابراین لازم است که وضعیت فارغ‌التحصیلان از جهاتی که به جذب آنان در مشاغل مربوطه‌شان ارتباط دارد، مشخص گردد. پژوهش حاضر با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التح ...

نتایج پژوهش حاضر نشان داد: 56/1 درصد مدیران سطوح مختلف خدمات پرستاری تبحر بالینی فارغ‌التحصیلان را پایین‌تر از حد انتظار یا انجام نداده ارزیابی نموده‌اند و 43/1 درصد آنان تبحر بالینی را در حد انتظار و 0/5 درصد در سطح بالاتر از حد انتظار ارزیابی کرده‌اند. از یافته‌های دیگر این پژوهش آن است که در مقایسه نظرات مدیران سطوح مختلف خدمات پرستاری( مترون، سوپروایزر، سرپرستار)، مدیرانی که در رده‌های پایین تر مدیریت خدمات پرستاری قرار داشتند. تبحر بالینی فارغ‌التحصیلان جدید را در سطوح ب ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان کارآیی آموزشهای دانشگاهی از دید فارغ‌التحصیلان شاغل در مراکز درمانی و آموزشی بوده است . این مطالعه به صورت توصیفی انجام گرفته است . اطلاعات به دست آمده از طریق توزیع پرسشنامه‌ها در بین پاسخگویان و به صورت حضوری توسط محقق گردآوری گردیده است و توسط جداول مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . جامعه پژوهش فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی رشته مدارک پزشکی است که در مراکز درمانی و یا آموزشی شاغل بوده‌اند و تعداد کل نمونه 51 نفر بوده است . نتایج حا ...

هدف این پژوهش آن بود که راه حلهای به کارگیری هرچه بیشتر فارغ التحصیلان دوره های آموزشی مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش وپرورش را بررسی نموده و به مسئولین امر پیشنهاد نماید. این راه حلها در سه حیطه < بازنگری آئین نامه انتصاب مدیران آموزش و پرورش >، <بازنگری محتوای دروس دوره های مدیریت آموزشی > و < همکاری و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ووزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری در برنامه ریزی برای بهبود دوره های مدیریت آموزشی > بررسی شد . ...

هدف این پژوهش بررسی نگرش فارغ‌التحصیلان شاغل در بخش مدارک پزشکی نسبت به رابطه برنامه آموزشی و کار در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی در طی سال 1378 بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است . از آنجائیکه آموزش رشته مدارک پزشکی، مبتنی بر آموزشهای تئوری و عملی است ، لذا بایستی این آموزش در مراکز دانشگاهی و مراکز درمانی تطابق داشته و مکمل یکدیگر باشند. یعنی دروسی مانند پذیرش و ترخیص ، کدگذاری، آمار، بایگانی و مدیریت مدار ...

هدف از انجام این تحقیق ، مقایسه وضعیت تحصیلی فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، طی سالهای 1374 تا 1379 بوده که بدین منظور از معدل های لیسانس ، دروس عملی و نظری آنها استفاده شده است . ...

هدف کلی این تحقیق توصیف وضعیت و نگرش شغلی فارغ التحصیلان پسر دوره کارشناسی مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در ادارات تربیت بدنی سراسر کشور و مقایسه آن با دیدگاه مدیران آنان خواهد بود. اهداف اختصاصی: 1 - توصیف وضعیت پست سازمانی و وظایف فعلی کارشناسان. 2 - توصیف میزان علاقمندی کارشناسان به ادامه تحصیل ، وظیفه کنونی و مطالعه . 3 - ارائه تعداد کارشناسانیکه جهت بهبود وضعیت تربیت بدنی از خود طرح و یا ابتکاری به مدیر ارائه کرده و یا در دست تهیه دارند و همچنین مقایسه آن با دی ...

هدف از این تحقیق تلاشی است در جهت شناخت عواملی که منجر به دوری گزیدن فارغ التحصیلان پرستاری از حرفه انتخابی خود میگردد، تا شاید بتوان با یافتن راه حل‌ها و ارائه پیشنهاداتی در جهت از میان بردن نارسائیهای موجود (ارزشهای اجتماعی) قدمی در جهت افزایش علاقمندی و ابقاء پرستاران در حرفه خود برداریم، چرا که این خود میتواند موجب بهتر شدن دید جامعه به این حرفه و در نتیجه افزایش تعداد داوطلبین علاقمند و در نهایت بهبود کیفیت خدمات پرستاری گردد. ...

در این پژوهش سعی شده است که میزان اثربخشی فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش کشاورزی کرمان (شاغل در بخش کشاورزی استان) مورد بررسی قرار گیرد. ...